Klage over mangelfuld behandling af patient med Parkinson

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere for den behandling, som modtog i perioden fra den 9. januar til den 18. januar 2011.

Sagsnummer:

12PU020

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2014

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder grundlag for at kritisere <****> for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 9. januar til den 18. januar 2011.

Patientombuddet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Patientombuddet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling på i perioden fra den 9. januar til den 18. januar 2011.

Klager har anført, at blev fejlmedicineret, idet han fik for lidt Parkinson medicin på trods af en medbragt medicinliste. Det er videre anført, at fik svampemedicin til spiserøret, selv om han for længst var stoppet med denne medicin. Klager har videre anført, at ikke fik fysioterapi, som er vigtig for Parkinson patienter. fik desuden ikke en soft care luftmadras, og han fik derfor et hul på sin bagdel samt vabler på sine hæle. Klager har videre anført, at fik forkert medicin med hjem, at medicinlisten manglede, og at der manglede en sygeplejerapport. Endelig har klager anført, at der ikke skete visitation vedrørende ny PEG-sonde.

Begrundelse

Patientombuddet har, med mindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

blev indlagt akut den 9. januar 2011 på på grund af tiltagende respirationsbesvær.

havde tidligere været indlagt med lungebetændelse (pneumoni) og dehydrering, og han led af Parkinson sygdom.

Parkinson medicin

Det fremgår af journalen den 9. januar 2011, at ikke havde en aktuel medicinliste med, og at s hustru blev bedt om at tage en aktuel liste med.

Det fremgår af journalen samme dag, at medicinlisten nu var ankommet, og blev medicineret i overensstemmelse hermed, herunder med 1 kapsel Madopar 125 mg 4 gange dagligt og 1 kapsel Madopar 62,5 mg 4 gange daglig (i alt 187,5 mg 4 gange dagligt).

Det fremgår af en udtalelse fra hospitalet, at s hustru hurtigt erfarede, at fik for lidt Madopar, og at hun gjorde opmærksom på det. Sygehuset har beklaget, at fejlen først blev rettet flere dage efter, at hustruen gjorde opmærksom på den forkerte dosis Madopar.

Patientombuddet har noteret sig, at det fremgår af journalnotatet for den 17. december 2010, at det blev besluttet at øge dosis Madopar fra 187,5 mg 4 gange dagligt til 250 mg 4 gange dagligt.

Det fremgår af en udskrift fra det elektroniske patientmedicineringssystem, at dosis på Madopar den 16. januar 2011 blev justeret til 2 kapsler á 125 mg 4 gange dagligt (i alt 250 mg 4 gange dagligt).

Patientombuddet kan oplyse, at Madopar anvendes til behandling af Parkinson sygdom. Der er ikke tale om livsvigtig medicin, men en lidt lavere dosis i nogle dage kan medføre risiko for en vedvarende forværring af sygdommen. 

Det er Patientombuddets vurdering, at hospitalet burde have sikret sig, at fik den rigtige dosis medicin umiddelbart efter, at hustruen gjorde opmærksom på, at dosis var for lav.

Svampemedicin

Det er af klager anført, at under indlæggelsen fik svampemedicin til spiserøret på trods af, at han var stoppet med det.

Det fremgår af journalen, at en læge ved indlæggelsen vurderede, at s tunge var belagt med noget, der lignede svampeinfektion, hvorfor lægen ordinerede medicin herfor (Diflucan).

Patientombuddet kan oplyse, at svampeinfektioner i svælget hyppigt ses hos svækkede patienter med kroniske sygdomme. Svampeinfektioner i svælget behandles hyppigt med Diflucan, der i reglen har god effekt. Hvis patientens almentilstand ikke forbedres, er der risiko for, at svampen i munden efter endt behandling kommer tilbage, og der opstår behov for at genoptage behandlingen.

Det er Patientombuddets vurdering, at det var relevant at behandle med Diflucan. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at havde symptomer på svampeinfektion i munden.

Fysioterapi

Det fremgår af klagen, at under indlæggelsen ikke fik fysioterapi, som er vigtig for Parkinson patienter.

havde indtil indlæggelsen fysioterapitræning i hjemmet.

Det fremgår af en udtalelse fra hospitalet, at det ikke er rutine at ordinere fysioterapi til alle patienter, der indlægges og har Parkinson. Det fremgår videre af udtalelsen, at der er tale om en individuel vurdering.

Det fremgår af journalen, at der den 13. januar 2011 blev ordineret fysioterapi til .

Patientombuddet kan oplyse, at fysioterapi ikke rutinemæssigt iværksættes hos kroniske patienter ved indlæggelsen. Da det drejer sig om en individuel bedømmelse, er der i reglen behov for et par dages observation af funktionsniveauet, inden fysioterapi iværksættes. Formålet med fysioterapi hos kroniske patienter er at forebygge tab af funktioner under indlæggelsen. Desuden er mange patienter kun indlagt så få dage, at opstart af vedligeholdende fysioterapi under indlæggelsen ikke er relevant.

Ved indlæggelsen var kronisk medtaget og påvirket af akut lungebetændelse og væskemangel. blev behandlet med intravenøs antibiotika mod lungebetændelse, og den 12. januar 2011 blev der anlagt en fødesonde ind i mavesækken (PEG-sonde).

Det er Patientombuddets vurdering, at det var fagligt forsvarligt først at ordinere fysioterapi den 13. januar 2011. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at hospitalet initialt varetog den akutte behandling og observerede s funktionsniveau, inden der blev iværksat fysioterapi.

Sårpleje

Det fremgår af klagen, at under indlæggelsen ikke fik en soft care luftmadras, og at derfor fik et hul på sin bagdel samt vabler på sine hæle.

Det fremgår af en udtalelse fra hospitalet, at var kendt i afdelingen med Parkinson, og at han fik hjælp til personlig hygiejne og mobilisering. Det fremgår desuden, at han blev mobiliseret ved hjælp af en bækkenstol.

Patientombuddet kan oplyse, at en care bed madras er en luftmadras, som yder trykaflastning og anvendes både ved forebyggelse og behandling af tryksår. Carebed madrassen kræver, at der samtidig er et venderegime, hvor patienten vendes mindst hver anden time. Hvis patienten har svært ved at ligge på flere sider, vil man anvende en vekseltrykmadras.

Det fremgår af journalen den 12. januar 2011, at man havde observeret store vabler på ydersiden af begge hæle, og at man aflastede med gummihandsker med vand i.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 13. januar 2011, at i aftenvagten blev lejret på venstre side, da han havde vabler på begge hæle.

Den 17. januar 2011 blev der lavet en plejeplan for aktivitet, hvor det blev beskrevet, at lå meget i samme stilling. Det blev videre noteret, at man havde observeret et tryk på ballerne, og at der blev påsat aflastende forbinding (Allevyn). Desuden blev en ergoterapeut kontaktet med henblik på, at skulle have en care bed madras.

Patientombuddet kan oplyse, at der for patienter, som er immobile, indenfor 24 timer fra indlæggelsen, skal udarbejdes en tryksårsscreening med henblik på forebyggelse af udviklingen af tryksår, idet disse patienter opfattes som værende i høj risikozone for udvikling af tryksår.

Det er Patientombuddets vurdering, at ikke fik tilstrækkelig og relevant behandling i forbindelse med forebyggelse og behandling af tryksår, idet der ikke ved indlæggelsen blev udarbejdet en tryksårsscreening. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at var i høj risiko for tryksår, idet han var undervægtig (BMI på 19,5), var immobil og inkontinent.

PEG-sonde

Det fremgår af klagen, at der ikke var visitation vedrørende en ny PEG-sonde.

Patientombuddet kan oplyse, at en PEG-sonde er en fødesonde, som føres ind i mavesækken.

Det fremgår af journalen, at den 12. januar 2011 fik anlagt en PEG-sonde uden problemer. Den 17. januar 2011 blev der lagt en plejeplan for brug af PEG-sonde. Det fremgår af journalen, at s hustru blev instrueret i brug af PEG-sonden.

Det fremgår af en udtalelse fra hospitalet, at der ikke blev rettet henvendelse til hjemmesygeplejersken eller visitationen vedrørende PEG-sonden, da s hustru af afdelingen blev vejledt i brug af PEG-sonden, og hun blev opfordret til at henvende sig til hjemmeplejen ved eventuelle problemer efter udskrivelsen.

Patientombuddet kan oplyse, at det ikke er almindeligt, at pårørende alene skal udføre væskebehandling, rensning samt observation af en fødesonde. Den pårørende skal i så fald vurdere, hvornår patienten har behov for væske, om sonden ligger korrekt, med hvilken hastighed væsken må løbe ind med, infektion, og hvad man skal gøre, hvis sonden glider ud. Der skal være opfølgning og sikring af denne behandling af hertil uddannet personale.

Det er Patientombuddets vurdering, at hospitalet burde have sikret, at der forelå opfølgning på s hustrus hjælp til brug af fødesonden. Patientombuddet har herved lagt vægt på, at det ikke er normal procedure, at pårørende skal oplæres i at anvende fødesonde.

 

Behandling ved hjemsendelse

Det fremgår af klagen, at fik forkert medicin med hjem ved udskrivelsen, og at der manglede en medicinliste og en sygeplejerapport.

Det fremgår af sygeplejejournalen den 18. januar 2011, at der ved udskrivelsen blev givet medicin og liste med hjem.

Det fremgår af en udtalelse fra afdelingssygeplejersken, at der ved udskrivelsen blev givet en sygeplejeepikrise og en EPM medicinliste med hjem. Det fremgår videre af udtalelsen, at man fandt en fejl i medicinlisten vedrørende Diflucan, da denne medicin blev seponeret ved udskrivelsen.

Det er Patientombuddets vurdering, at sygeplejeepikrisen var relevant udfyldt, og at der relevant blev givet en medicinliste med hjem. Patientombuddet har lagt vægt på, at der blev udfyldt et sygeplejestatusark ved udskrivelsen, hvor der blev nævnt sygeplejeproblemområder som tryksår, urininkontinens, ernæringsproblemer og immobilitet. Der blev videre afkrydset for, at der blev medgivet medicinliste og medgivet medicin til 2 dage. Desuden blev der afkrydset for, at visitationen/hjemmeplejen blev underrettet om udskrivelsen.

 

Samlet vurdering

Samlet finder Patientombuddet, at behandlingen af i perioden fra den 9. januar til den 18. januar 2011 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.