Behandling på hovedpinecenter var frit sygehusvalg

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 25. marts 2011 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Sagsnummer:

13POB030

Offentliggørelsesdato:

1. december 2013

Juridisk tema:

Befordring og befordringsgodtgørelse

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 25. marts 2011 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Klagen

Region meddelte ved brev af 25. marts 2011 afslag på befordringsgodtgørelse. klagede ved brev af 8. april 2011 over regionens afgørelse.

Patientombuddets afgørelse

er ikke berettiget til befordringsgodtgørelse til behandlingen på Sygehus 1 den 17. februar 2011.

 

Begrundelse

var den 17. februar 2011 til behandling på , Sygehus 1, hvorefter han ansøgte Region , hvor han er bosiddende, om befordringsgodtgørelse. Region afslog ved brev af 25. marts 2011 at give befordringsgodtgørelse med den begrundelse, at havde benyttet sig af det frie sygehusvalg, idet han efter Region s sædvanlige visitationspraksis kunne være blevet behandlet på Sygehus 2, og at han ikke ville have været berettiget til befordringsgodtgørelse dertil.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 1496 af 16. december 2009 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse, at personer, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, hvis betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse i øvrigt er opfyldt, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient, der søger behandling på et andet sygehus end det, som regionsrådet ville have visiteret patienten til, efter omstændighederne har benyttet sig af det frie sygehusvalg, uanset om patienten var vidende herom. Det påhviler den henvisende læge at informere patienten om konsekvenserne af, at lægen henviser patienten til et sygehus efter det frie sygehusvalg. Det forhold, at lægen muligvis ikke har informeret patienten herom, kan ikke føre til, at patienten opnår en ret til befordringsgodtgørelse, som patienten ellers ikke har efter reglerne herom.

har i sin klage anført, at det ikke er rigtigt, at den behandling, han fik på Sygehus 1, lige så godt kunne have fundet sted på Sygehus 2. Han har hertil bemærket, at den behandling, han har fået på Sygehus 2, var dårlig, mens han har fået en tålelig tilværelse efter behandlingen på Sygehus 1.

Patientombuddet kan oplyse, at det afgørende er, om der findes et behandlingstilbud på et sygehus i egen region eller eventuelt et aftalesygehus i en anden region. Det forhold, at patienten mener, at dette behandlingstilbud ikke er lige så godt, som et behandlingstilbud på et andet sygehus længere væk, kan ikke føre til at fastslå, at patienten ikke har benyttet sig af det frie sygehusvalg.

Endvidere kan Patientombuddet oplyse, at svære hovedpinetilstande som eksempelvis Hortons hovedpine, som lider af, ifølge Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for neurologi af 30. marts 2009 er en regionsfunktion. Det betyder, at behandling heraf skal tilbydes på et sygehus i egen region. Behandlingen af sværere hovedpinetilstande bliver dog en højt specialiseret funktion, når der ikke er opnået tilfredsstillende smertelindring efter ½ års behandling på regionsfunktionsniveau. I disse tilfælde varetages behandlingen af Sygehus 1 eller Sygehus 3.

Patientombuddet har lagt vægt på, at Region har oplyst, at var til behandling for Hortons hovedpine på Sygehus 2 den 18. til 19. oktober 2010, hvorefter han blev udskrevet. havde således ikke været i behandling i et ½ år, da han den 17. februar 2011 blev behandlet på Sygehus 1.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at benyttede sig af det frie sygehusvalg i forbindelse med behandlingen på Sygehus 1 den 17. februar 2011.

Patientombuddet har lagt vægt på, at , såfremt han havde søgt behandling på Sygehus 2, ikke opfyldte betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, jf. § 11, nr. 2, jf. § 13 i ovennævnte bekendtgørelse.

Det bemærkes endvidere, at Patientombuddet efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1 den 17. februar 2011.