Udlandsdansker havde ikke ret til tilskud til høreapparat, da behovet herfor ikke var opstået under ophold i Danmark

Patientombuddet tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, som er truffet af Region den 30. august 2013 om tilskud til s udgifter til høreapparat. er ikke berettiget til tilskud.

Sagsnummer:

14POB038

Offentliggørelsesdato:

26. marts 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i praksissektoren

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, som er truffet af Region <****> den 30. august 2013 om tilskud til <****>s udgifter til høreapparat. <****> er ikke berettiget til tilskud.

Klagen

blev den 20. august 2013 undersøgt af en otolog på med henblik på anskaffelse af høreapparat til begge ører. Han blev af henvist til høreapparatsbehandling samme dag, hvorefter hørecenteret ansøgte Region om offentligt tilskud til de valgte høreapparater. Den 30. august 2013 fik afslag fra Region på tilskud til høreapparaterne. klagede herover til Patientombuddet ved brev modtaget den 11. september 2013.

Begrundelse

Indledende oplysninger

er fastboende i Spanien og modtager pension fra Danmark.

 

Han besidder et EU-sygesikringskort (det blå kort) samt et catalonsk sygesikringsbevis.

 

Hændelsesforløb

blev den 20. august 2013 undersøgt på med henblik på anskaffelse af høreapparat til begge ører. Han bestilte høreapparaterne, hvorefter , på s vegne, ansøgte Region om tilskud til behandlingen.

Den 30. august 2013 afslog Region at yde tilskud til s udgift til høreapparater. Region lagde vægt på, at var udrejst fra Danmark, og at kun personer med et særligt sundhedskort er berettiget til tilskud til den pågældende ydelse. Regionen lagde endvidere vægt på, at høreapparatbehandling er en sygehusydelse, og at personer, der er flyttet til et andet EU/EØS land, kun kan modtage akut behandling, hvilket tilskud til høreapparater ikke falder ind under.

Ved brev modtaget den 11. september 2013 klagede til Patientombuddet over Region s afgørelse, hvor han gjorde gældende, at det fremgik af s hjemmeside, at anskaffelsen af høreapparater var helt gratis. har videre anført, at han betaler skat af sin pension i Danmark, og at han på grund af sine skatteforhold må være berettiget til offentligt tilskud til sine høreapparater.

Region fastholdt ved brev af 23. september 2013 sit afslag. Regionen henviste til sundhedslovens § 8 samt § 80.

Retsgrundlaget

Høreapparatbehandling kan i Danmark foregå i offentligt regi, enten på et sygehus eller på en offentlig audiologiklinik, eller i privat regi hos en privat høreapparatleverandør. Behandlingen på sygehuse samt i offentlige audiologiklinikker er en sygehusydelse i medfør af sundhedslovens § 79, stk. 1.

Patienten kan frit vælge mellem at modtage behandlingen i offentligt eller privat regi. I offentligt regi er behandlingen gratis og består af standardhøreapparater. I privat regi kan patienten, udover standard høreapparater, vælge specialtilpassede høreapparater med mulighed for offentligt tilskud.

Tilskud til behandling med høreapparat hos en privat leverandør er reguleret i sundhedslovens § 70 a. Det fremgår heraf, at regionsrådet yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år. Herudover følger det af § 1 i bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatsbehandling, at tilskud til høreapparatbehandling hos en privat leverandør efter eget valg er betinget af, at patienten er henvist fra en speciallæge i øre- næse- og halssygdomme. Det fremgår endvidere, at tilskud til høreapparatbehandling udgør indtil 4.000 kr. på 1. øre og indtil 2.350 kr. på 2. øre, i alt 6.350 kr.

Det følger modsætningsvist af den dagældende sundhedslovs § 7, at personer, der ikke har bopæl her i landet, som udgangspunkt ikke har ret til lovens ydelser, og dermed ikke har ret til tilskud til høreapparatbehandling efter § 70 a. Af sundhedslovens § 8, jf. § 80, fremgår det, at personer, som opholder sig midlertidigt her i landet, har ret til sygehusbehandling, hvis behandlingen er akut.

En person, som får pension fra Danmark, og som har bopæl i et andet EU-/EØS-land, har desuden – i samme omfang som personer med bopæl i Danmark – ret til såkaldt behovsbestemt sygehjælp, dvs. ydelser der bliver medicinsk nødvendige under ophold i Danmark. Det følger af artikel 19, stk. 1, i EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004. Bestemmelsen giver ikke ret til at modtage en ydelse, der er planlagt forud for rejsen til Danmark.

 

Tilskud til s

høreapparatbehandling

fik foretaget sin høreapparatsbehandling i privat regi på , jf. sundhedslovens § 70 a. er således ikke omfattet af sundhedslovens § 8, idet der ikke er tale om sygehusbehandling.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at s behov for høreapparater ikke opstod, mens han opholdt sig i Danmark, men derimod allerede var tilstede, inden han kom til Danmark. Der var således heller ikke tale om behovsbestemt sygehjælp.

Det er således Patientombuddets opfattelse, at som udrejst af Danmark ikke var berettiget til tilskud efter sundhedslovens § 70 a, samt at han som pensionist med bopæl i et andet EU/EØS land ikke havde ret til tilskud til høreapparatsbehandling i samme omfang som personer med bopæl i Danmark, da der ikke var tale om ydelser, der var medicinsk nødvendige under hans ophold i Danmark.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at den 20. august 2013 ikke var berettiget til offentligt tilskud til sine høreapparater.

På denne baggrund tiltræder Patientombuddet med ændret begrundelse Region s afgørelse af 30. august 2013 om afslag på tilskud til de udgifter, som havde haft i forbindelse med den høreapparatbehandling, han fik foretaget i privat regi den 20. august 2013.

Det forhold, at muligvis er blevet stillet i  udsigt, at han kunne få høreapparaterne uden egenbetaling, eller at han senere kunne få refunderet en del af sine udgifter til høreapparaterne, kan ikke føre til en anden afgørelse, da Region ikke i denne situation kan holdes ansvarlig for en læges fejlinformation af en patient.