Udviklet allergi over for ørepropper var en legemlig forandring

Patientombuddet ændrer den afgørelse, som er truffet af Region den 4. juni 2014 om tilskud til s høreapparater indenfor 4 års fristen. var berettiget til et tilskud på 3.198 kr. Region skal bevilge dette tilskud.

Sagsnummer:

14POB094

Offentliggørelsesdato:

22. december 2014

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i praksissektoren

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, som er truffet af Region <****> den 4. juni 2014 om tilskud til <****>s høreapparater indenfor 4 års fristen. <****> var berettiget til et tilskud på 3.198 kr. Region <****> skal bevilge dette tilskud.

Klagen

ansøgte via den 22. maj 2014 Region om tilskud til guldbelagte ørepropper til sine høreapparater. Region gav den 4. juni 2014 afslag på tilskud. klagede den 11. juni 2014 til Patientombuddet over Region s afgørelse.

Begrundelse

 

Hændelsesforløb

var den 18. marts 2014 til konsultation hos . Hun oplyste, at hun syntes, at hun ikke hørte godt nok med sine høreapparater. Den 14. maj 2014 var hun igen til konsultation, hvor det blev anført i journalen, at det skulle vurderes, om hun skulle have formstøbte, guldbelagte propper. Dagen efter fik hun taget en ny høreprøve, som viste nedsættelse i forhold til sidste høreprøve. Det blev vurderet, at det ville være gavnligt med formstøbte propper til høreapparatet for at dække høretabet. Det skulle dog først vurderes af en ørelæge, om det var forsvarligt at tage aftryk af s ører.

Den 22. maj 2014 ansøgte på vegne af Region om tilskud til støbning samt guldbelægning af propper til hendes høreapparat. anførte, at dette var nødvendigt på grund af eksem. Der blev vedlagt en udtalelse fra en speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme, som vurderede, at havde behov for at få taget aftryk med henblik på guldbelægning af propperne til sin høreapparater, da hun stadig havde irritation i øregangene. Der blev også vedlagt et prisoverslag lydende på 3.198 kr. inkl. moms, 1.599 kr. pr. øre.

Region gav ved afgørelse af 4. juni 2014 afslag på tilskud til guldbelægning af to formstøbte ørepropper. Regionen anførte som begrundelse herfor, at det beløb, som havde fået i tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør, skulle dække hele hendes forløb i privat regi: høreprøve, høreapparat, ørepropper samt tilpasning og service.

klagede den 11. juni 2014 til Patientombuddet over Region s afgørelse. Hun anførte til støtte for sin klage, at det forhold, at hun var blevet allergisk over for ørepropper af plast, havde været uforudsigeligt ved anskaffelsen af hendes høreapparater, og at udgiften til udskiftning af ørepropperne derfor ikke kunne være inkluderet i det tilskud, hun havde fået.

Retsgrundlaget

Høreapparatbehandling kan i Danmark foregå i offentligt regi, enten på et sygehus eller på en offentlig audiologiklinik, eller i privat regi hos en privat høreapparatleverandør. Behandlingen på sygehuse samt i offentlige audiologiklinikker er en sygehusydelse i medfør af sundhedslovens § 79, stk. 1.

Patienten kan frit vælge mellem at modtage behandlingen i offentligt eller privat regi. I offentligt regi er behandlingen gratis og består af standardhøreapparater. I privat regi kan patienten, udover standard høreapparater, vælge specialtilpassede høreapparater med mulighed for offentligt tilskud.

Tilskud til behandling med høreapparat hos en privat leverandør er reguleret i sundhedslovens § 70 a. Det fremgår heraf, at regionsrådet yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år. De nærmere regler om tilskud til høreapparatbehandling i privat regi fremgår af bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling.

Tilskud til s

høreapparatbehandling

Patientombuddet kan oplyse, at tilskuddet til høreapparatbehandling, når en person har valgt en godkendt privat høreapparatleverandør, udgør indtil 4.000 kr. på første øre og indtil 2.350 kr. på 2. øre, dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Den del af tilskuddet, som ydes til selve behandlingen, udgør indtil 2.010 kr. til 1. øre og indtil 352 kr. for 2. øre.

Det følger af § 1 i ovennævnte bekendtgørelse.

Patientombuddet kan oplyse, at tilskud til nyt høreapparat som udgangspunkt kun kan bevilges med et 4 års interval.

Det følger af § 3 i bekendtgørelsen.

Tilskud til nyt høreapparat før 4 års periodens udløb kan ydes i 3 tilfælde, jf. § 3, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse:

1)      Når der var indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen, eller

2)      Når legemlige forandringer eller slidtage efter kort tid umuliggjorde anvendelse af høreapparatet, eller

3)      Når høreapparatet var gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Patientombuddet har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at , siden hun havde fået høreapparat, havde udviklet allergi over for de ørepropper, som hendes høreapparat var forsynet med. Det havde den følge, at hun ikke længere kunne anvende høreapparaterne.

Det er Patientombuddets opfattelse, at udvikling af allergi over for et høreapparats ørepropper med den følge, at høreapparatet ikke længere kan anvendes, er en legemlig forandring i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 2’s forstand.

Det er videre Patientombuddets opfattelse, at en ansøgning om tilskud til nye ørepropper og forgyldning heraf svarer til en ansøgning om nye høreapparater. Bevilling af tilskud vil således også i denne situation indebære, at der løber en ny 4 års periode, hvor nyt tilskud kun kan ydes, hvis én eller flere af betingelserne i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, er opfyldt.

Patientombuddet finder herefter, at efter ansøgning af 22. maj 2014 var berettiget til et tilskud på 1.599 kr. til 1. øre, svarende til den faktiske pris, og 1.599 kr. til 2. øre, også svarende til den faktiske pris, i alt 3.198 kr.

Patientombuddet ændrer således Region s afgørelse af 4. juni 2014 om afslag på tilskud til høreapparater til .

Region skal bevilge et tilskud på 3.198 kr. til .