Afslag på frit sygehusvalg til fødsel ikke tilsidesat

Patientombuddet finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved at give afslag på at benytte det frie sygehusvalg. har ikke ret til at føde på Sygehus 1.

Sagsnummer:

15POB09

Offentliggørelsesdato:

9. april 2015

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved at give <****> afslag på at benytte det frie sygehusvalg. <****> har ikke ret til at føde på Sygehus 1.

Klagen

Region meddelte den 17. december 2014 afslag på at benytte det frie sygehusvalg til Sygehus 1 i forbindelse med hendes fødsel. klagede ved e-mail af 30. december 2014 over afgørelsen.

Begrundelse

, der tidligere havde født på Sygehus 1, ansøgte om at blive tilknyttet Sygehus 1 i forbindelse med sin fødsel.

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v., at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 2, og § 16, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, at et sygehus kan afvise at modtage en patient, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Det fremgår endvidere af ovennævnte bekendtgørelses § 16, stk. 1, at en sygehusafdeling kan afvise fritvalgspatienter af kapacitetsmæssige årsager, herunder hvis afdelingen har væsentligt længere ventetider til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat. Ligeledes kan en sygehusafdeling efter bekendtgørelsens § 16, stk. 2, når den har lands- eller landsdelsfunktion (specialfunktion), afvise at modtage fritvalgspatienter, der ikke er lands- eller landsdelspatienter på specialfunktionsniveau, hvis væsentlige hensyn til lands- eller landsdelspatienter eller til patienter fra egen region ellers vil blive tilsidesat.

Begreberne lands- og landsdelsfunktion kaldes i dag regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

har anført, at hun som borger på er bosiddende inden for Sygehus 1s optageområde, hvilket også fremgår af oplysninger på Sygehus 1s hjemmeside den 20. december 2014, og af, at hun har fået foretaget nakkefoldsskanning og misdannelsesskanning på Sygehus 1. Hun har videre anført, at hun tidligere har født sit andet barn på Sygehus 1, og at den fødsel gik hurtigt. Hun frygter derfor endnu en hurtig fødsel og ønsker ikke sin transporttid til fødestedet forlænget.

Det fremgår af Region s brev af 21. januar 2015, at afvisningen var begrundet i kapacitetshensyn, og at man opretholder afvisningen, da ikke længere har bopæl i Sygehus 1s optageområde eller har særlige helbredsforhold og/eller graviditetskomplikationer, som skal varetages på Sygehus 1.

Region har samtidig oplyst, at den nye fødeplan indebærer, at Sygehus 1 i 2015 skal reducere fødselsantallet med 1000 pladser. Patienter bosiddende på , der tidligere har været en del af Sygehus 1s optageområde, vil fremover blive henvist til fødsel på Sygehus 2. Der er endvidere færre fritvalgspladser til rådighed.

Patientombuddet skal herved bemærke, at Region s oplysninger må forstås således, at de nye optageområder er gældende for fødende med termin den 1. januar 2015 eller derefter.

Patientombuddet finder herefter, at betingelserne for at afvise s adgang til frit sygehusvalg var til stede, da dette skyldes kapacitetsmæssige forhold. Patientombuddet kan i den forbindelse oplyse, at det afgørende for adgangen til frit valg til et specifikt sygehus er de kapacitetsmæssige forhold på modtagesygehuset. Der kan således ikke lægges vægt på, at en patient har tidligere tilknytning til Sygehus 1. Der kan som udgangspunkt heller ikke lægges vægt på, at en patient har kortere afstand fra sin bopæl til Sygehus 1 end til det sygehus, hun er blevet tilknyttet.

Patientombuddet har endvidere lagt vægt på, at Sygehus 1 ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledning for gynækologi og obstetrik af 29. september 2014 har højt specialiseret funktion med hensyn til fødsler (obstetrik). Det fremgår imidlertid ikke af specialevejledningen, at tredjegangsfødende eller kvinder, som må forventes at føde hurtigt, skal varetages på højt specialiseret niveau, for så vidt angår deres fødsel.

Patientombuddet finder på denne baggrund, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1.