Kommunen havde ret til at vælge om der skulle ydes befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune i tidsrummet mellem 24. august og den 25. september 2014 om afslag på befordringsgodtgørelse til til specialiseret genoptræning på Sygehus , . havde ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

15POB20

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2015

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune <****> i tidsrummet mellem 24. august og den 25. september 2014 om afslag på befordringsgodtgørelse til <****> til specialiseret genoptræning på Sygehus <****>, <****>. <****> havde ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Klagen

Kommune meddelte afslag på befordringsgodtgørelse. klagede den 25. september 2014 over kommunens afgørelse til Patientombuddet.

 

Begrundelse

Der var blevet lagt en specialiseret genoptræningsplan for med genoptræning på Sygehus , i perioden fra den 30. juli 2014 til og med den 2. oktober 2014.

Den 24. august 2014 ansøgte , der er pensionist, Kommune om tilsagn om befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil til sit genoptræningsforløb. oplyste, at han helbredsmæssigt ikke var i stand til at tage offentlig transport til genoptræningen.

Det fremgår af Kommune s afgørelse, at kunne kontakte sin fysioterapeut på sygehuset, som ville vurdere, om han på grund af sin helbredsmæssige tilstand fremtidigt var berettiget til at blive befordret, og at han ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse til allerede gennemførte genoptræningsdage.

har anført i sin klage, at han ikke var i stand til at tage offentlig transport, idet han var blevet opereret med en ny hjerteklap og havde fået en bypassoperation, og at han derfor ikke var i stand til at skifte mellem bus og tog, samt bevæge sig over store afstande. ønskede derfor at befordre sig til genoptræningen i privatbil og modtage kørselsgodtgørelse pr. kørt kilometer. 

Patientombuddet kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 172, at der ydes befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, jf. § 140. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i § 171.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 171, stk. 2, at Ministeren for Sundhed og Forebyggelse fastsætter nærmere regler herom.

Ministeren har fastsat nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1662 af den 27. december 2013 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven, som var gældende, da ansøgte om befordringsgodtgørelse, og nugældende bekendtgørelse nr. 959 af den 29. august 2014. Reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning findes i bekendtgørelsens kapitel 3.

Det fremgår af den nævnte bekendtgørelses § 19, nr. 1, jf. § 27, stk. 1, at personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis personen modtager pension efter de sociale pensionslove og udgiften til transport til eller fra genoptræningsstedet overstiger 25 kr.

Når der er tale om sygehusbehandling, så fremgår det videre af den nævnte bekendtgørelses § 17, at det er regionen der afgør, om en patient skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse. Det følger heraf, at regionsrådet i det enkelte konkrete tilfælde har ret til at vælge, om der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Uanset, at der ikke i bekendtgørelsens kapitel 3, om befordring og befordringsgodtgørelse til genoptræning, er en bestemmelse med samme ordlyd som nævnte § 17, så er det er Patientombuddets opfattelse, at kommunen har en tilsvarende ret til at til at vælge, om der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning.

Patientombuddet har lagt vægt på, at det fremgår af sundhedsloven, at befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning ydes efter reglerne i § 171, som omhandler sygehusbehandling, hvor regionen i disse tilfælde har ret til at vælge, om der skal ydes befordring eller befordringsgodtgørelse.

Videre har Patientombuddet lagt vægt på ordlyden af sundhedslovens § 172 og nævnte bekendtgørelses § 19, hvori der begge steder er anført, at der ydes  befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at Kommune – hvis  havde ansøgt om befordring forud for behandlingerne – ville have stillet befordring til rådighed, såfremt hans helbredstilstand ikke tillod transport med offentlige transportmidler, og at befordring med en af kommunens biler var et forsvarligt befordringsmiddel henset til det oplyste om s tilstand.

Det er videre Patientombuddets vurdering, at Kommune i det konkrete tilfælde var afskåret fra at træffe afgørelse om, hvorvidt der skulle ydes befordring til , idet ikke ansøgte om befordring forud for genoptræningsdagene i perioden fra den 30. juli og den 21. august 2014. var følgelig ikke berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med disse behandlinger. 

Patientombuddet tiltræder på denne baggrund den afgørelse, der er truf­fet af Kommune i tidsrummet mellem 24. august og den 25. september 2014 og finder, at ikke var berettiget til befordringsgodtgørelse.