Second opinion var ikke frit sygehusvalg, da visitationssygehuset henviste patienten med henblik på at sikre korrekt diagnose.

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region den 27. oktober 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

Sagsnummer:

15POB34

Offentliggørelsesdato:

22. juli 2015

Juridisk tema:

Befordring og befordringsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet ændrer den afgørelse, der er truffet af Region <****> den 27. oktober 2014 om befordringsgodtgørelse til <****> til Sygehus 1.

Klagen

Region har ved telefonisk henvendelse den 27. oktober 2014 fra meddelt hende afslag på at modtage befordringsgodtgørelse til behandling på Sygehus 1 den 24. september 2014.

Begrundelse

var den 24. september 2014 til behandling på Sygehus 1. Hun kontaktede telefonisk den 27. oktober 2014 Kontor i Region vedrørende befordringsgodtgørelse fra sin bopæl til Sygehus 1. Region meddelte mundtligt afslag, idet hun var sendt til second opinion på Sygehus 1, og dermed havde benyttet sig af det frie sygehusvalg.

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

En person, der vælger at blive behandlet på et sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg, er berettiget til befordringsgodtgørelse som minimum svarende til afstanden til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationspraksis. Betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse til dette behandlingssted skal være opfyldt.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse.

En patient har altså som regel ret til at blive behandlet gratis på et offentligt sygehus efter eget eller den henvisende læges valg. Retten til befordring eller befordringsgodtgørelse følger dog ikke med til det valgte sygehus.

Det fremgår af brev af den 26. november 2014 fra Administration i Region til Patientombuddet, at er henvist fra Sygehus 2 til Sygehus 1 med henblik på second opinion. Det er herefter Region s opfattelse, at har benyttet sig af det frie sygehusvalg, og derfor kun har ret til befordringsgodtgørelse til visitationssygehuset Sygehus 2, idet hun opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1.

Det fremgår af s journaloplysninger, at Sygehus 2 henviste til en second opinion på Sygehus 1. er på Sygehus 2 forsøgt opereret for primær hyperparatyreoidisme, men uden at man kunne finde adenomet. Hun har tillige fået lavet sædvanlig PET-parathyreoideascintigrafi, ligeledes uden at man kunne finde adenomet. Sygehus 2 har derfor bedt om en second opinion med henblik på at sikre, at diagnosen er rigtig. Der er henvist til Sygehus 1, da man dér er i besiddelse af en 4D-CT, som muligvis kan hjælpe til at lokalisere adenomet.

Patientombuddet har lagt til grund, at var henvist til Sygehus 1 med henblik på yderligere udredning, da Sygehus 1 var i besiddelse af det nødvendige udstyr til s udredning. Der var derfor ikke tale om, at benyttede sig af det frie sygehusvalg.

Patientombuddet ændrer således den afgørelse, der er truf­fet af Region den 27. oktober 2014 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus 1.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at har ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus 1.

Vejledning

Det fremgår af brev fra Administration i Region af den 26. november 2014, at ikke har sendt en ansøgning om befordringsgodtgørelse  til Kontor på Sygehus 2.

Patientombuddet vejleder derfor om, at kan indsende en ansøgning om befordringsgodtgørelse fra sin bopæl til Sygehus 1 den 24. september 2014 til Kontor på Sygehus 2 inden 3 år efter behandlingen på Sygehus 1 har fundet sted.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.

Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.

2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.

3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

§ 13. Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 11, jf. §§ 26 og 27, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.

Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 11, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..

Bekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013 af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven):

§ 3. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

Stk. 2. Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

Stk. 3. Forældelse indtræder senest

1) 30 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign.,

2) 10 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning for skade forvoldt uden for kontraktforhold, som ikke er omfattet af nr. 1, og

3) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 for andre fordringer.

Stk. 4. Stk. 3, nr. 1, finder ikke anvendelse på fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom, jf. § 7 i lov om arbejdsskadesikring.

§ 30.Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 2 og 4. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter denne lovs bestemmelser som efter de hidtil gældende bestemmelser. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Indtil den 31. december 2017 er fristen efter lovens § 3, stk. 3, nr. 3, dog 20 år efter tidspunktet for fordringens stiftelse for fordringer på forholdsmæssigt afslag i købesummen vedrørende fast ejendom på grund af forurening af jord.

Stk. 3. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har virkning som afbrydelse efter denne lov, selv om den ikke er sket på den i loven foreskrevne måde.

Stk. 4. Lovens § 26, stk. 2, finder alene anvendelse på aftaler, der indgås eller forlænges efter lovens ikrafttræden.