Ikke ret til befordringsgodtgørelse, da der var en alternativ rute, som var farbar og under 50 km.

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 19. februar 2016 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus . har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

Sagsnummer:

18SPS18

Offentliggørelsesdato:

22. juni 2018

Juridisk tema:

Befordring og befordringsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 19. februar 2016 om befordringsgodtgørelse til til Sygehus .

har ikke ret til befordringsgodtgørelse.

KLAGEN

Region meddelte ved afgørelse af 19. februar 2016 afslag på befordringsgodtgørelse. Han klagede ved klageskema af 2. marts 2016 over afgørelsen.

BEGRUNDELSE

var fra den 18. december 2015 til den 8. februar 2016 til 17 behandlinger på afdeling , Sygehus . Han ansøgte herefter Region om befordringsgodtgørelse. Regionen modtog ansøgningen den 16. februar 2016.

Region traf afgørelse den 19. februar 2016. Det fremgår af afgørelsen, at afstanden mellem s bopæl og Sygehus , er 48,5 km, hvorfor han ikke har ret til befordringsgodtgørelse.

har i sin klage af 2. marts 2016 anført, at han har kørt præcis den korteste rute, som foreslået af Krak og Region , og at han ved brug af sin triptæller i bilen har beregnet afstanden til 53,3 km. Han har videre bemærket, at en vej blev lukket for flere år siden, og at han derfor ikke kan krydse motorvejen, som Kraks rute foreslår. Han har hertil oplyst, at han i stedet er nødt til at køre ad en anden vej.

Region har i en udtalelse til sagen af 10. marts 2016 anført, at såfremt ruten beregnes via den anden vej, er der nøjagtig 50 km fra s bopæl til Sygehus .

En person har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

Det er fast praksis i styrelsen ved beregningen af afstanden mellem patientens bopæl og det sygehus, hvor behandlingen skal finde sted, at lægge den korteste afstand i Kraks afstandsberegner til grund. Der er tale om en teknisk beregning af afstanden og ikke en rutevejledning.

Det er styrelsens opfattelse, at en patient ikke kan opnå befordringsgodtgørelse til en længere rute efter eget ønske.

Styrelsen har ved opslag i Kraks afstandsberegner beregnet korteste afstand mellem s bopæl og Sygehus , til 48,5 km.

På baggrund af s anbringende i klagen om, at en vej er lukket, har styrelsen kontaktet Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har i e-mail af 17. marts 2016 anført, at Kraks korteste rute, som forudsætter kørsel ad denne vej, ikke er mulig.

Styrelsen har på denne baggrund undersøgt alternative ruter. Styrelsen har ved opslag på Krak fundet en rute fra s bopæl via en anden vej til Sygehus . Ifølge Krak er denne rute 50 km. Se vedlagte udskrift fra Krak.

Styrelsen kontaktede den 18. marts 2016 telefonisk Vejdirektoratet og forespurgte, om kunne benytte den vedlagte rute via den anden vej. Vejdirektoratet oplyste hertil, at kunne benytte ruten fra via den anden vej. Vejdirektoratet oplyste endvidere, at motorvejen kunne krydses ad den anden vej.

er den 22. marts 2016 blevet partshørt over udtalelsen fra Region af 10. marts 2016, e-mail af 17. marts 2016 fra Vejdirektoratet samt over telefonnotat af 18. marts 2016 vedrørende styrelsens samtale med Vejdirektoratet.

Han kontaktede den 29. marts 2016 styrelsen, for at give bemærkninger til det fremsendte. I den forbindelse stillede han spørgsmålstegn ved, hvorfor Vejdirektoratet var blevet indblandet i sagen, når han havde oplyst, at ruten ikke kunne køres. Han fik hertil oplyst, at styrelsen var nødt til at indhente oplysninger fra andre myndigheder, for at få oplysninger om farbare veje. Han anførte videre, at han af regionen var blevet pålagt, at anvende en rute, som ikke kunne køres, hvorfor han tog en omvej, som var mere end 53 km. Han mente hertil ikke, at det kunne være rigtigt, at han skulle køre fire forskellige ruter, for at finde den korteste.

Som nævnt er det en betingelse for at få befordring eller befordringsgodtgørelse, at afstanden til eller fra sygehuset overstiger 50 km. Styrelsen har på baggrund af Vejdirektoratets oplysninger lagt til grund, at kunne anvende ruten via den anden vej, som ikke overstiger 50 km. Det kan i den forbindelse ikke tillægges betydning, at regionen i afgørelsen henviste til den korteste rute på Krak, hvor der var en ufarbar vej, da der var en mulig alternativ rute, som heller ikke oversteg 50 km.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke opfylder betingelsen i bekendtgørelsens § 11, nr. 2, idet afstanden ikke overstiger 50 km.

Det bemærkes, at styrelsen efter de foreliggende oplysninger har lagt til grund, at ikke opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse efter bekendtgørelsens § 11, nr. 1 eller 3.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke er berettiget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med sin behandling på Sygehus .

ooo00ooo

Kommentarer fra sagens parter 29. marts 2016 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

LOVGRUNDLAG

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 171. Regionsrådet yder befordring eller befordringsgodtgørelse til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 a har ret til vederlagsfri sygehusbehandling og som modtager social pension. Befordring og befordringsgodtgørelse ydes til behandling på regionale sygehuse og de i § 75 nævnte institutioner samt til behandling på andre sygehuse m.v. efter nærmere af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsatte regler.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang personer i øvrigt har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til sygehusbehandling, herunder i hvilket omfang ret hertil tilkommer personer, der efter eget valg behandles på et sygehus uden for bopælsregionen i henhold til reglerne i §§ 86, 87 og 89 a.
Stk. 3. Regionsrådet yder befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til personer, der i medfør af §§ 79-83 og 86-89 har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvis deres tilstand gør det nødvendigt. Regionsrådet yder godtgørelse for befordring til personer, der er omfattet af 1. pkt. og har ret til refusion af udgifter til behandling i andre EU-/EØS-lande i medfør af § 89 a.
Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om godtgørelse efter stk. 3.

Bekendtgørelse nr. 959 af 29. august 2014 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

§ 11. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus m.v., hvis personen opfylder en af følgende betingelser:
1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter Regionsrådets visitationskriterier, overstiger 50 km.
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og personen i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører
…..
14) vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..