Kritik for videregivelse af helbredsoplysninger ved salg af arkivmøbler fra nedlagt sygehus

Styrelsen for Patientklager finder grundlag for at kritisere, at Sygehus 1 har videregivet oplysninger til en privat person om umiddelbart før den 10. oktober 2018

Sagsnummer:

18SPS45

Offentliggørelsesdato:

4. december 2018

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder grundlag for at kritisere, at Sygehus 1 har videregivet oplysninger til en privat person om  umiddelbart før den 10. oktober 2018.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At Sygehus 1 brød tavshedspligten ved at videregive journaloplysninger om til en privat person den 10. oktober 2018.

 har hertil anført, at hun klager over sygehusets håndtering af hendes personfølsomme oplysninger i forbindelse med lukning af Sygehus 2. Hun har modtaget et brev fra Sygehus 1, hvoraf det fremgår, at der ved en fejl blev videregivet oplysninger om hendes navn og cpr.nr. til en anden borger. Det skete i forbindelse med en auktion over møbler og effekter fra det lukkede Sygehus 2.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

 var i perioden fra 1995 til 1996 blevet behandlet på Sygehus 2. Sygehus 2 var, indtil lukningen, en del af Sygehus 1.

Begrundelse for afgørelsen

Styrelsen kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Oplysninger kan dog i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 1, videregives til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af sundhedslovens § 44, stk. 1.

Ved et brev af den 10. oktober 2018 oplyste Sygehus 1  om, at hendes navn og cpr.nr. ved en fejl var blevet videregivet til en anden borger. Det skete i forbindelse med en auktion over møbler og effekter fra det lukkede Sygehus 2. Det fremgår endvidere, at sygehuset havde fået det udleverede materiale tilbage fra køberne, og at materialet ville blive destrueret og håndteret i overensstemmelse med persondataforordningen.

Sygehus 1 har til sagen udtalt, at der i forbindelse med lukning og tømning af det tidligere Sygehus 2 blev afholdt en auktion over tilbageværende møbler. Der blev solgt et arkivskab samt en kasse, hvori der lå dels et antal journalopslag med navn og cpr.nr., dels et antal stamarksoplysninger i plastikcharteks med navn og cpr.nr., enkelte sygeplejefaglige notater og i nogle tilfælde labels med navn, cpr.nr. og daværende adresse. 

Det fremgår af den fremsendte journal, at  i 1995 og 1996 var blevet behandlet på Sygehus 2. Hendes navn, adresse, cpr.nr., og indlæggelsesårsag fremgår også af journalen.

Det er styrelsens opfattelse, at oplysningerne om s navn, cpr.nr., og behandling var fortrolige oplysninger, der var omfattet af tavshedspligten.

Styrelsen finder på denne baggrund, at det er utvivlsomt, at  ikke havde givet sit samtykke til, at sygehuset i forbindelse med en auktion måtte videregive fortrolige oplysninger om hende til andre personer. 

Det er derfor styrelsens opfattelse, at det var i strid med tavshedspligten, at andre personer fik kendskab til de nævnte oplysninger. Styrelsen har herved lagt vægt på, at sygehuset forud for auktionen burde have sikret sig, at møblerne var tomme.

 På denne baggrund finder styrelsen, at Sygehus 1 har handlet i strid med sundhedsloven ved videregivelsen af s journal til en privat person umiddelbart før den 10. oktober 2018.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven

§ 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i denne lov.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for studerende, der som led i en sundhedsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse deltager i behandlingen af en patient uden at være medhjælp.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter §§ 41-46 er tillagt beføjelser efter de enkelte bestemmelser, påhviler det overordnede ansvar for, at oplysninger videregives eller indhentes i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

§ 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, organisationer, private personer m.fl.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når

1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling,

2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre,

3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver,

4) videregivelsen sker til et myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan og er nødvendig med henblik på dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering eller

5) videregivelsen sker til brug for opfølgning på en utilsigtet hændelse i regionen, kommunen eller et privat sygehus. Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget.

Stk. 4. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning.

§ 44. Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i patientjournalen.

Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet.

Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om det i stk. 1 nævnte samtykke.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.