Region var forpligtet til at partshøre over oplysninger om en sags faktiske omstændigheder.

Styrelsen for Patientklager kan ikke imødekomme Region <***>s anmodning om genoptagelse af sagen, hvor Styrelsen for Patientklager traf afgørelse den 31. august 2018.

Sagsnummer:

18SPS64

Offentliggørelsesdato:

30. april 2019

Juridisk tema:

Befordring og befordringsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager kan ikke imødekomme Region <***>s anmodning om genoptagelse af sagen, hvor Styrelsen for Patientklager traf afgørelse den 31. august 2018.

Styrelsen fandt ved afgørelsen af den 31. august 2018, at Region har handlet i strid med forvalt-ningslovens § 19 ved ikke at have partshørt forud for afgørelsen af den 15. februar 2018 om befordringsgodtgørelse.

Styrelsen fandt anledning til at kritisere Region , idet der var tale om oplysninger om sagens faktiske grundlag, som ikke var bekendt med, at regionen var i besiddelse af og som ligeledes var til ugunst for , hvorfor Region burde have partshørt, inden de traf afgørelse i sagen.

ANMODNINGEN OM GENOPTAGELSE

Ved brev af den 14. september 2018 har Region anmodet om genoptagelse af sagen, idet regionen har anført, at der ikke skulle have været foretaget partshøring forud for afgørelsen.

Region har hertil anført, at udtalelser og vurderinger fra en myndigheds eget personale ikke er omfattet af partshøringspligten, og at der ikke skal foretages partshøring over oplysninger om en sags retlige omstændigheder.

Region har videre anført, at det behandlende udenregionale hospital sender et meddelelsesbrev til Region med henblik på afregning. Den relevante afdeling forholder sig derefter til afregningsniveau, hvilket noteres i økonomisystemet. Afgørelsen omkring befordringsgodtgørelse er derfor baseret på en vurdering, der er foretaget internt i regionen, og som foreligger til brug for den mellemregionale afregning. Efter regionens vurdering skal der ikke foretages partshøring af sådanne oplysninger

BEGRUNDELSE FOR AFVISNING AF GENOPTAGELSE

Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen er kommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysninger, som ikke allerede forelå i udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da der blev truffet afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal tillige være så væsentlige, at de måske kan føre til et andet resultat.

Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at Styrelsen for Patientklager er forpligtet til at genoptage sagen.

I forbindelse med en myndigheds sagsbehandling skal der ske partshøring, såfremt en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, inden der træffes afgørelse i sagen. Dette gælder dog kun, hvis oplys-ningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Det fremgår af forvaltningslovens § 19.

Følgende fremgår af ”Forvaltningsret 2018”, Niels Fenger:

”Afgørende for, om en oplysning skal undergives partshøring efter § 19 er efter lovens forarbejder og praksis, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder…” s. 580ø.

”Tilkendegivelse af vurderinger og argumenter mv. med hensyn til en sags afgørelse, som fremkommer fra myndighedens egne medarbejdere, vil som klart udgangspunkt ikke være omfattet af partshøringspligten efter § 19… Denne manglende partshøring i forhold til myndighedens interne overvejelser gælder, uanset om overvejelserne relaterer sig til sagens faktum-side eller til dens retlige aspekter...” s. 581ø.

Det er styrelsens vurdering, at styrelsens fortolkning af reglerne om partshøring ikke er udtryk for en sagsbehandlingsfejl.

Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at Region i forbindelse med styrelsens behandling af sagen udtalte, at ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus 1, på baggrund af meddelelsesbrevet fra det behandlende sygehus vurderede, at fremadrettet kunne blive behandlet på Sygehus 1.

Det er styrelsens opfattelse, at der er tale om en oplysning om en sags faktiske omstændigheder, når regionens kørselskontor indhenter oplysning fra et sygehus om, hvorvidt en patient med den pågældende sygdom kan behandles på sygehuset.

Det er videre styrelsens opfattelse, at når en afgørelse træffes på grundlag af oplysning om en diagnose og procedurekode i et meddelelsesbrev, da hviler afgørelsen på sagens faktiske omstændigheder, og der er således ikke tale om, at myndigheden foretager et skøn.

Det er desuden styrelsens opfattelse, at såfremt der var tale om en vurdering, der er undtaget for kravet om partshøring, da ville det forudsætte, at myndigheden skulle foretage et fagligt skøn på baggrund af variable, der kan tillægges større eller mindre vægt, hvilket ikke er tilfældet i den konkrete sag.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at der ikke er tale om overvejelser, som har karakter af en vurdering eller et argument, når regionens kørselskontor indhenter oplysning fra et sygehus om, hvorvidt en patient med den pågældende sygdom kan behandles på sygehuset, idet der ikke er tale om, at myndigheden skal foretage et fagligt skøn.

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at Region s afgørelse blev truffet på baggrund af sagens faktiske omstændigheder, og at regionen derfor burde have partshørt , inden der blev truffet afgørelse i sagen.

På denne baggrund finder styrelsen, at der ikke er begået sagsbehandlingsfejl, der kan begrunde en fornyet realitetsbehandling af sagen.