Klinik får kritik for behandling og diagnostik af parodontitis uden brug af røntgenbilleder

Klinik får kritik for manglende opdatering af røntgenbilleder, parodontal undersøgelse og diagnostik ved udfærdigelse af plan for behandling af parodontitis samt manglende information til patient om risikoen for mangelfuld parodontalbehandling, når der ikke forelå opdaterede røntgenbilleder.

Sagsnummer:

20SFP106

Offentliggørelsesdato:

4. november 2020

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • for behandlingen i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 9. december 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse. Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 9. december 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en relevant og tilstrækkelig behandling for parodontitis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 1. oktober 2018 blev 33-årige tilset på , og fik foretaget en parodontal undersøgelse og diagnostik, hvor der blev foretaget en registrering af dybden på tandkødslommer i et parodontalskema og lavet en overordnet diagnose af niveauet af parodontitis. Der blev endvidere foretaget en udvidet tandrensning, hvor der blev fjernet bløde og hårde belægninger på tandrødder med en tandkødslomme, der var mindst 4 mm dyb. Der blev videre foretaget tandrodsrensninger af alle tænder med en tandkødslomme, der var mindst 5 mm dyb samt foretaget profylaktisk behandling, hvor der blev ilagt corsodyl-gel rundt om tænderne.

Den 11. februar, 18. juni, 9. september og 9. december 2019 blev der atter foretaget udvidet tandrensning, hvor der blev fjernet bløde og hårde belægninger på tandrødder med en tandkødslomme, der var mindst 4 mm dyb og foretaget tandrodsrensninger af alle tænder med en tandkødslomme, der var mindst 5 mm dyb samt foretaget profylaktisk behandling, hvor der blev ilagt corsodyl-gel rundt om tænderne. Der blev endvidere foretaget en røntgenundersøgelse den 11. februar 2019.

udeblev fra en planlagt besigtigelse til brug for sagen den 2. juli 2020.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af en udtalelse fra , at der ikke er bilag til journalen den 11. februar, 18. juni, 9. september og 9. december 2019, selvom det er noteret i journalen på de pågældende datoer, at ”behandlingsplan er gennemgået med patient orienteret om behandlingsmuligheder. Se bilag i journal”.

Det fremgår videre af udtalelsen, at der ikke er nogen ajourførte medicinlister i journalen den 11. februar, 18. juni, 9. september og 9. december 2019, selvom det er noteret i journalen på de pågældende datoer, at ”ajourført medicin, se journal”.

Det fremgår videre af udtalelsen, at der ikke er taget et OP-røntgenbillede den 1. oktober 2018, selvom det er noteret i journalen, at ”Der r taget OP”. Det fremgår af udtalelsen, at der er tale om en slåfejl, og at der alene blev anbefalet at få taget et OP-røntgenbillede. 

Styrelsen lægger oplysningerne i udtalelsen til grund.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder fra nyt behandlingssted.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der burde være foretaget opdaterede røntgenundersøgelser af alle tænder, der var påvirket af parodontitis den 1. oktober 2018, idet opdaterede røntgenbilleder af tænderne var nødvendigt for at udfærdige en relevant og tilstrækkelig plan for behandlingen samt kontrollere udviklingen af s parodontitis. Såfremt selv fravalgte at få foretaget opdaterede røntgenundersøgelser, da de blev anbefalet den 1. oktober 2018, burde hun være blevet oplyst om risikoen for mangelfuld parodontalbehandling, når der ikke forelå opdaterede røntgenbilleder.
  • at der burde være foretaget en parodontal undersøgelse og diagnostik den 1. oktober 2018, idet dette var nødvendigt for at udfærdige en relevant og tilstrækkelig plan for behandlingen af s parodontitis. Den parodontale undersøgelse og diagnostik burde have omfattet en udfærdigelse af en overordnet parodontal behandlingsplan samt en orientering til af undersøgelsens resultat, behandlingsmuligheder samt prognose af sygdommens udvikling, idet det er en del af den almindelige undersøgelse og behandling af parodontitis.
  • at burde have fået regelmæssig instruktion i god mundhygiejne, herunder brug af soft-picks samt motivation for rygestop, idet dårlig mundhygiejne og rygning kan være en medvirkende årsag til, at parodontitis udvikler sig hurtigere.
  • at der burde være foretaget udvidede tandrensninger og tandrodsrensninger i henhold til parodontaldiagrammet i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 9. december 2019, idet det er den sædvanlige fremgangsmåde for behandling af parodontitis.
  • at behandlingen for parodontitis burde være blevet suppleret med antibiotika, idet behandling med antibiotika har en dokumenteret positiv effekt på patienter med parodontitis.
  • at det ikke var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at behandlingen blev suppleret med profylaktisk behandling, idet den profylaktiske behandling ikke har en dokumenteret effekt på sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 9. december 2019 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed