Region tilsidesatte ikke patients ret til udvidet frit sygehusvalg

En patient havde ikke ret til at flytte et forløb fra ét privathospital til et nyt efter eget valg inden for rammerne af det udvidede frie sygehusvalg, fordi det valgte privathospital ikke ville udføre den ønskede operation.

Sagsnummer:

20SFP24

Offentliggørelsesdato:

12. marts 2020

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Region har ikke handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg til Sygehus A.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg til Sygehus A.
 • at regionens afgørelse ikke indeholdt en henvisning til de relevante retsregler.

SAGSFREMSTILLING

Den 18. april 2018 blev du udredt på Sygehus B, som vurderede, at du skulle opereres i det indre ledbånd på din højre ankel. På grund af ventetid til operation valgte du den 2. maj 2018 at få omvisiteret din behandling til Sygehus C.

Den 29. maj 2018 kontaktede du telefonisk Rådgivning om Sygehusvalg, da du ikke var enig i den lægefaglige vurdering af din behandling på Sygehus C. Du oplyste, at du selv havde opsøgt Sygehus A, som kunne tilbyde dig den operation, du var henvist til fra Sygehus B. Du ønskede derfor at flytte dit forløb fra Sygehus C til Sygehus A. Du fik oplyst, at det ikke var muligt at flytte dit forløb, men at du havde mulighed for at blive tilbagehenvist til et offentligt hospital. Du blev vejledt om at kontakte en patientvejleder. Samme dag anmodede du om en skriftlig afgørelse.

Den 16. juni 2018 sendte du en mail til regionen, hvor du oplyste, at Sygehus B konstaterede, at det var dit ledbånd på indersiden af din højre ankel, der var revet over. På Sygehus C fik du at vide, at det var dit ledbånd på ydersiden, der var revet over. Dette bevirkede en helt anden operation.

Den 21. juni 2018 traf regionen en skriftlig afgørelse med den begrundelse, at sundhedslovens regler om ventetider ikke omfatter en ret for en patient til at flytte sit omvisiterede behandlingsforløb på et privathospital, Danske Regioner har en aftale med, til et privathospital en patient har valgt på eget initiativ.

Den 27. juni 2018 blev du opereret på Sygehus A.

Den 16. juli 2018 klagede din far over regionens afgørelse. Han skrev bl.a., at regionens retsopfattelse ikke var understøttet med en henvisning til en relevant retsregel. Han skrev også, at det er hans opfattelse, at du er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg, og da den anviste operation ikke kunne gennemføres på den privatklinik, du først valgte, var du berettiget til at få dækket dine omkostninger til det andet valg.

Din far skrev også, at det er en privatklinik fra regionens egen liste, der ikke vil udføre den operation, som regionens læge har henvist til. Det er derfor usagligt, når regionen henviser til, at du burde have søgt revisitering. Det ville medføre, at du skulle igennem de lange ventetider igen.

Regionen har den 4. september 2018 udtalt, at en patient har ret til behandling, men ikke til selv at bestemme indholdet af behandlingen. Hvis patienten vælger at sige nej til behandling, afsluttes patientens forløb, medmindre lægen på privathospitalet kan fremsætte et alternativt behandlingstilbud inden for rammen af den angivne henvisning.

Regionen udtalte også, at det forhold, at en patient på eget initiativ vælger at få en second opinion, står patienten frit for. Det udløser dog ikke en ret til at få refunderet omkostningerne. Da der ikke eksisterer en hjemmel hertil, har regionen ikke kunnet henvise til en hjemmel i sin afgørelse.

BEGRUNDELSE 

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

Patienter, der er henvist til behandling på et sygehus, kan vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten reel behandling inden for 30 dage efter, at henvisningen er modtaget eller efter, at patienten er færdigudredt.

Patienten kan frit vælge mellem de privathospitaler, regionen har indgået aftale med frem til behandlingen påbegyndes. Behandlingen anses for påbegyndt ved forundersøgelsen.

Patienten kan godt være henvist til behandling, selvom det er nødvendigt at foretage en eller flere undersøgelser for at afklare forhold omkring behandlingen, inden den egentlige behandling påbegyndes.

En patients ret til behandling giver ikke patienten ret til en bestemt behandling. Hvilken behandling, en patient skal tilbydes, vil altid bero på en konkret og individuel lægefaglig vurdering og stillingtagen i det konkrete tilfælde.

Det er det sygehus, der skal foretage behandlingen, der skal vurdere, hvilken behandling, sygehuset vil tilbyde inden for rammerne af den kaution, der er givet af regionen.

Resultat om udvidet frit sygehusvalg

Vi vurderer, at du blev tilbudt behandling på et privathospital.

Vi vurderer også, at dit forløb på Sygehus C blev afsluttet, da du afslog operation.

Vi vurderer også, at regionen ikke var forpligtet til at omvisitere dig til et nyt privathospital inden for rammerne af det udvidede frie sygehusvalg.

Vi har lagt vægt på:

 • at du blev korrekt omvisiteret til et privathospital efter eget ønske.
 • at behandlingen på privathospitalet var påbegyndt, da du havde været til forundersøgelse.
 • at det er det enkelte hospital, der skal vurdere, hvilken behandling hospitalet vil tilbyde.

 • at du valgte at afslutte dit forløb på det privathospital, du var omvisiteret til.
 • at du selv indgik aftale med et nyt privathospital uden om regionen.
 • at du inden operationen var vejledt om, at du ikke kunne ombookes til et nyt privathospital inden for reglerne om det udvidede frie sygehusvalg.

Derfor har regionen ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Reglerne om en afgørelses begrundelse

En skriftlig afgørelse skal være begrundet, hvis parten ikke får medhold. Begrundelsen skal indeholde de regler, som afgørelsen er truffet efter. Begrundelsen skal også oplyse om de hovedhensyn, som et eventuelt skøn hviler på. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat. 

Resultat om afgørelsens begrundelse

Vi vurderer, at regionen har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt. 

Vi har lagt vægt på:

 • at regionen har henvist til den relevante retsregel for omvisitering til privathospital. 

 • at der ikke er en relevant hjemmel i sundhedsloven, der regulerer patientens indgåelse af aftale med et privathospital på eget initiativ.

Derfor har regionen ikke handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87 

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 19, stk. 3, om henvisning til det aftalesygehus, patienten ønsker
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • ·§ 22 om skriftlig afgørelse
 • ·§ 24 om begrundelsens indhold

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.