Region var ikke forpligtet til at betale kørselsgodtgørelse til taxa, selvom det offentlige transportmiddel var forsinket.

Regionen var berettiget til at udbetale kørselsgodtgørelse til offentlig transport, selvom patienten havde benyttet taxa mellem lufthavn og sygehus, da flyet var forsinket.

Sagsnummer:

20SFP68

Offentliggørelsesdato:

19. august 2020

Juridisk tema:

Befordring og befordringsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du ikke havde ret til yderligere kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til kørsel i taxa til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Den 17. marts 2020 var du til behandling på i Region og du bad i den forbindelse om kørselsgodtgørelse til kørsel i taxa mellem As Lufthavn og .

Regionen traf afgørelse den 23. marts 2020 om afslag på kørselsgodtgørelse til kørsel i taxa med den begrundelse, at det ikke var lægefagligt vurderet, at du ikke kunne benytte offentlig transport.

Du skrev i din klage, at flyrejserne var blevet ændret på grund af Covid 19, hvilket medførte, at du havde mindre tid til at nå til til den aftalte tid, og at du derfor valgte at tage en taxa. Du skrev videre, at da du skulle tilbage til As Lufthavn, så var situationen den samme, og at du derfor ikke havde tid til at tage en bus eller til gåturene mellem busserne, og at du derfor også valgte at tage en taxa tilbage til As Lufthavn, efter din behandling på .

Regionen har i en udtalelse til os skrevet, at du godt kunne benytte offentlig transport. Det fremgår også af udtalelsen, at du inden afrejsen blev visiteret til transport i form af en fuldt fleksibel flybillet tur/retur, samt et tilskud til kørsel på 166,72 kr. svarende til kilometertakst mellem din bopæl og Bs Lufthavn samt for offentlig transport mellem As Lufthavn og , hvor du modtog behandling.

Regionen har også udtalt, at hvis ændringer af flyafgange under Coronakrisen gav problemer i forhold til at nå frem, kunne patienter ændre mødetiden ved kontakt til behandlende afdeling. Hertil oplyste regionen, at hvis du havde taget offentlig transport til As Lufthavn og ikke nået det planlagte fly, kunne du den pågældende dag vederlagsfrit være blevet booket til et senere fly tilbage til B.

Ligeledes oplyses det fra regionen, at hvis der under transporten opstod forsinkelser, skulle du blot ringe til behandlende afdeling, som i forvejen var klar over, at patienter fra B kan have udfordringer med at nå frem, hvis flyafgangene ændres, og at behandlende afdeling typisk vil finde tid til patienterne alligevel.

Afslutningsvist oplyste regionen, at det typisk vil være hurtigere med offentlig transport mellem og As Lufthavn, da offentlig transport kører direkte til afgangsterminalen. Vi finder ikke grundlag for at tilsidesætte regionens udtalelser.

BEGRUNDELSE

En person har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis man opfylder én af betingelserne herfor, blandt andet hvis afstanden til sygehuset, hvor den nødvendige behandling kan finde sted, er over 50 km.

En person kan kun få kørselsgodtgørelse svarende til udgiften for det billigste, forsvarlige transportmiddel. Dette gælder også, selvom man har brugt et dyrere transportmiddel. Vi vurderer, at det billigste forsvarlige transportmiddel fra As Lufthavn til , var offentlige transportmidler.

Vi vurderer derfor, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til taxa i forbindelse med din behandling på .

Vi har lagt vægt på:

 • at du var i stand til at benytte offentlig transport på tidspunktet for din behandling.
 • at du ikke var visiteret til kørsel med Falck eller andet sygetransport ud fra en sundhedsfaglig vurdering, hverken af henvisende læge eller af behandlende afdeling i forhold til hjemtransporten
 • at du havde mulighed for at ændre din mødetid på , hvis der opstod forsinkelser på vej til behandlingen.
 • at du vederlagsfrit kunne have ændret din returrejse til B, hvis der opstod forsinkelser undervejs til As Lufthavn
 • at du derfor havde mulighed for at ændre både din tid for behandling samt returrejsen til B uden yderligere omkostninger for dig.
 • at du derfor ikke opfylder betingelsen for kørselsgodtgørelse til kørsel i taxa mellem As Lufthavn og .

Derfor tiltræder vi regionens afgørelse af 23. marts 2020 om afslag på kørselsgodtgørelse til kørsel i taxa til sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling