Kommune gav uberettiget afslag på solokørsel til patient i risikogruppen.

Patienten havde ret til solokørsel, da hun var i risikogruppen og da kommunens samkørselsordning ikke overholdt Sundhedsstyrelsen Covid-19 retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Sagsnummer:

21SFP02

Offentliggørelsesdato:

4. februar 2021

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om solokørsel til læge.

Det betyder, at du havde ret til solokørsel til læge.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på solokørsel til læge.

SAGSFREMSTILLING

Du bad kommunen om solokørsel til behandling hos læge.

Kommunen traf afgørelse den 3. juli 2020 om afslag på solokørsel, da din egen læge havde vurderet, at det ikke var farligt for dig at benytte kommunens tilbud om direkte kørsel til læge og køre i taxa med andre. Kommunen lagde blandt andet vægt på en udtalelse fra din praktiserende læge, hvor det blev vurderet, at det ikke var farligt for dig at have samkørsel med andre.

Du har skrevet i din klage, at du var 62 år, havde forhøjet blodtryk, havde en BMI på 32 og var kendt med KOL, hvorfor du ud fra Sundhedsstyrelsens definition var i risikogruppen og dermed særligt udsat, hvis du blev smittet med COVID-19. Du skrev, at du derfor var uforstående overfor, at din læge havde vurderet, at det ikke var farligt for dig at anvende kommunens tilbud om direkte kørsel, når du kørte med andre.

Du skrev også i din klage, at du ved direkte kørsel med andre passagerer på bagsædet ikke ville kunne opfylde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde 1 meters afstand.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 10. maj 2020, at ”der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre minimum 1 meters afstand mellem personer uden store afledte konsekvenser, og hvor øvrige tiltag ikke kan implementeres i tilstrækkelig grad.” Det kan fx være i busser, tog og fly, hvor fast sædeindretning ikke muliggør, at 1 meters afstand overholdes.

I sådanne situationer bør det sikres, at passagerer sidder med ansigtet i samme retning og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter. Derudover er det vigtigt at sikre god ventilation, og der bør være fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter. Det fremgår også, at visirer og evt. masker ikke skal bruges som erstatning for afstand, men kan tjene som et supplement i tilfælde, hvor anbefalinger om afstand ikke kan overholdes.  Barrierer kan overvejes, særligt for personer der har betydelig øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19.

Kommunen har oplyst, at de har modtaget operationelle retningslinjer fra Dansk Person Transport og Trafik Selskaberne i Danmark. Retningslinjerne var gældende fra den 27. maj 2020 og frem. Det fremgår af retningslinjerne, at de i videst muligt omfang overholder de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen på daværende tidspunkt havde fastsat. Kommunen havde i henhold til disse retningslinjer mulighed for at visitere personer til solokørsel, hvis de ifølge Sundhedsstyrelsen er i en særlig risikogruppe.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens faglige grundlag af 23. september 2020 for personer med øget risiko ved COVID-19, at personer med en BMI over 30 og som lider af en kronisk sygdom, er i risikogruppen. Der er ikke ændret i faktorerne vedrørende alder, BMI og lungesygdomme siden dokumentets oprettelse den 4. maj 2020. Afstandskravet for denne persongruppe er to meter.

Kommunen skrev, at du havde en løbende bevilling på direkte kørsel til egen læge.

Vi lægger til grund for vores afgørelse, at du i forvejen var bevilget direkte kørsel i små vogne (bil indrettet til højst 5 personer inklusiv chauffør).

Vi lægger også til grund, at du var en del af gruppen med øget risiko.

BEGRUNDELSE

En person, som får social pension, har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge samt til og fra speciallæge. Det er kommunen, der afgør, om man har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Vi vurderer, at du havde ret til solokørsel til læge.

Vi har lagt vægt på:

 • at du modtager pension.
 • at du har en løbende bevilling på direkte kørsel til egen læge.
 • at du har en BMI over 30, og at du lider af KOL.
 • at du i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer betragtes som værende i risikogruppen.
 • at det ikke kan betragtes som store afledte konsekvenser, at du bevilges solokørsel, da kommunen fortsat tilbyder solokørsel.
 • at du derfor bør visiteres til solokørsel.

Derfor ændrer vi kommunens afgørelse om solokørsel til læge, hvorfor du var berettiget til solokørsel.

Afsluttende bemærkninger

Vi har ikke taget stilling til dit forhold om flexhandicap kørsel, da vi ikke har kompetence hertil, hvilket fremgår af vores brev til dig af 15. juli 2020.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 11, om kommunens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 170, stk. 1-3, om kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 4 om ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge
 • § 5 om ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra speciallæge
 • § 9 om kommunens afgørelse