Kritik for at have oplyst at patient var død

Behandlingssted får kritik for at have oplyst, at patienten var død til patientens opholdssted, da personalet på opholdsstedet ikke kunne anses for at være patientens nærmeste pårørende.

Sagsnummer:

21SFP109

Offentliggørelsesdato:

18. oktober 2021

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver ikke kritik til:

 • for brud på deres tavshedspligt ved at videregive oplysninger om din datters behandling.

Vi giver kritik til:

 • for brud på deres tavshedspligt ved at videregive oplysninger om din datters død.

Det betyder, at ikke har handlet i strid med sundhedsloven ved at videregive oplysninger om din datters behandling.

Det betyder også, at har handlet i strid med sundhedsloven ved at videregive oplysninger om din datters død.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at har brudt deres tavshedspligt i perioden fra den 26. april til den 22. maj 2019.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at har brudt deres tavshedspligt ved at videregive oplysninger til personalet på i perioden fra den 26. april 2019 til den 22. maj 2019.

Du har også oplyst, at det fremgår af journalen fra , at der har været en omfattende kontakt mellem personalet fra og personalet på .

Efter din datters død tog personalet fra kontakt til for at fortælle om dødsfaldet og for at fortælle, at familien ikke ønskede kontakt med , og at familien ikke ønskede, at nogen derfra skulle deltage i begravelsen.

Du har også oplyst, at det med stor sikkerhed kan siges, at din datter ikke vidste, at der undervejs var omfattende kontakt. Hun tog selv stilling til, hvad hun samtykkede til, at andre kunne gøre på hendes vegne f.eks. samtykke til at et konkret blodprøvesvar fra kunne videregives til personalet på . Du har bedt om at dokumentere, at din datter har givet samtykke til den brede og løbende kontakt. har svaret, at sådant et samtykke ikke findes.

har oplyst, at det flere gange er journalført, at der var kontakt med og blev lavet aftaler med – også på foranledning af . Denne kontakt kan ikke have fundet sted uden din datters inddragelse og viden.

har også oplyst, at det er journalført, at din datter kom på hospitalet sammen med en navngiven sygeplejerske fra . Det er endvidere journalført, at personalet fra havde ringet til hospitalet og informeret om, at din datter var hos dem, og at hun ønskede at komme tilbage på afdelingen med henblik på behandling af en infektion. Et andet journalnotat beskriver, at en sygeplejerske fra i en telefonsamtale med hospitalet har oplyst, at din datter havde henvendt sig hos dem og ønskede at blive indlagt til kontrol. Det er også beskrevet i et journalnotat, at det i forbindelse med en udskrivelse blandt andet blev aftalt med din datter, at hun skulle aflevere alt sin medicin til en navngiven sygeplejerske på .

har også oplyst, at det er hospitalets helt klare opfattelse, at der ikke er sket brud på tavshedspligten i de tilfælde, hvor hospitalet har haft kontakt med , fordi din datter har været inddraget, og det dermed har været vurderingen, at der forelå det nødvendige samtykke fra hende. Hospitalet har ikke på noget tidspunkt i behandlingsforløbet haft grund til at tro, at hun skulle have trukket sit samtykke tilbage.

Det fremgår af journalnotat af 9. maj 2019 fra , at hospitalet blev kontaktet af en navngiven sygeplejerske fra , da din datter havde afsluttet sin tabletbehandling. Der blev lavet en aftale vedrørende din datters fortsatte behandling. Det fremgår af journalnotat af 16. maj 2019, at blev kontaktet af en navngiven sygeplejerske fra , som spurgte om din datter skulle forlænge sin antibiotiske behandling. Herefter er det beskrevet, at hun havde fået 12 dages behandling.

Af journalnotat den 22. maj 2019 fra fremgår det, at har kontaktet personalet på , og har oplyst dem om, at din datter var sovet ind efter hjertestop, og at familien ikke ønskede kontakt med , og at familien ikke ønskede, at nogen derfra skulle deltage i begravelsen.

Vi har lagt til grund, at der blev udvekslet oplysninger mellem hospitalet og om din datters helbred og behandling.

I forhold til videregivelsen af oplysninger efter din datters død har vi lagt oplysningerne i journalnotat fra den 22. maj 2019 til grund for afgørelsen. Journalen har normalt stor bevisværdi, fordi den er skrevet på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget.

BEGRUNDELSE

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

En sundhedsperson kan dog give oplysningerne til andre sundhedspersoner, når patienten giver samtykke. Et samtykke kan være mundtligt eller skriftligt.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til andre sundhedspersoner, der skal behandle patienten, uden patientens samtykke. En sundhedsperson kan fx give oplysningerne, når det er nødvendigt i forbindelse med en aktuel behandling.

Når sundhedspersonen giver oplysninger til andre sundhedspersoner, uden patientens samtykke, skal der være tale om oplysninger, der er nødvendige eller relevante for den aktuelle undersøgelse eller behandling. Det skal også være i patientens interesse, at sundhedspersonen giver oplysningerne til andre sundhedspersoner.

Et behandlingssted kan nogle gange give oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til de nærmeste pårørende. Det gælder dog ikke, hvis den afdøde patient ikke ønskede det. Det gælder heller ikke, hvis hensynet til den afdøde patient taler afgørende imod.

Det beror på et skøn, hvem der i det enkelte tilfælde er nærmeste pårørende til patienten. Begrebet ”nærmeste pårørende” bør afhængigt af den konkrete situation fortolkes udvidende.

En nær ven, patientrådgiver m.fl. kan være patientens nærmeste pårørende, hvis patienten opfattede den pågældende som den nærmeste.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningen om, at familien ikke ønskede kontakt med , og at de ikke ønskede, at nogen fra skulle deltage i begravelsen ikke er fortrolige oplysninger.

Vi har lagt vægt på:

 • at det ikke er oplysninger om din datter.

Vi vurderer derimod, at oplysningen om din datters behandling og død er fortrolige oplysninger.

Vi har lagt vægt på:

 • at det er oplysninger om din datters helbred.

Vi vurderer også, at vi ikke kan kritisere for at have givet oplysninger om din datters behandling til .

Vi har lagt vægt på:

 • at en sygeplejerske på hjalp din datter med behandling b.la. i form af håndtering af hendes medicin.
 • at oplysningerne derfor er videregivet i forbindelse med aktuel behandling af din datter.
 • at der ikke er videregivet flere oplysninger end nødvendigt.
 • at derfor lovligt kunne give oplysningerne om din datter til .

Vi vurderer derimod, at vi kan kritisere for at have givet oplysninger om din datters død til .

Vi har lagt vægt på:

 • at det fremgår af journalnotatet fra , at har videregivet oplysningen om din datters død til en navngiven person fra .
 • at det ikke fremgår af sagen, at den navngivne person blev opfattet som en af de nærmeste af din datter.
 • at det derfor ikke kan lægges til grund, at den navngivne person fra hører til kredsen af din datters nærmeste pårørende.

har derfor handlet i strid med sundhedsloven.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 41, stk. 2, nr. 1, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 45 om videregivelse af helbredsoplysninger om afdøde patienter

Vejledning nr. 115 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

 • Punkt 5 om hvilken personkreds, der har ret til aktindsigt

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger
 • Punkt 5.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke