Mangelfuld udredning af arteriel blodprop i ben

Praktiserende læge får kritik for ikke at undersøge for arteriel puls hos patient med pludselige smerter, bleghed og kuldefølelse i benet. Lægevagt får kritik for ikke at tilbyde fysisk konsultation, da patienten havde vedvarende smerte og kulde i benet.

Sagsnummer:

22SFP08

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Lægeklinikken for behandlingen den 11. og 12. marts 2021. 
  • Lægevagten for behandlingen den 13. marts 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægeklinikken , den 11. og 12. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 11. marts 2021 blev 81-årige tilset hos Lægeklinikken , på grund af pludseligt opståede smerter i højre skinneben. var kendt med arteriosklerose og havde tidligere haft venstresidig DVT (blodprop i benet). Efter en objektiv undersøgelse og trykundersøgelse blev det vurderet, at smerterne skyldtes noget muskulært. Det blev videre vurderet, at der aktuelt ikke var mistanke om DVT, men der blev orienteret herom.

Ved telefonkonsultationen den 12. marts 2021 blev det oplyst, at benet ikke var blegt, samt at smerterne ikke var forværret. Der blev vejledt om at søge læge, såfremt benet blev blegt eller hun oplevede forværrede smerter. 

Det fremgår af klagen, at efterfølgende blev indlagt på et sygehus med henblik på at få medicinsk behandling for at opløse en eventuel blodprop. På grund af fortsat forværring blev opereret med henblik på at få skabt ilt og blodtilførsel til underbenet og foden. Dette mislykkedes, hvorfor hendes ben blev amputeret. 

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Lægeklinikken , at der ikke blev bemærket struttende kar og særlig fasthed af musklerne i læggen. Det blev vurderet, at det ene ben var koldere end det andet grundet s arteriosklerose. Der var derfor ikke mistanke om, at blodforsyningen var truet. Det blev tilrådet at søgte lægehjælp ved forværring. Det fremgår videre af udtalelsen, at dette råd blev fulgt, da i weekenden kontaktede lægevagten.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægeklinikken for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer i form af pludseligt opståede smerter og kulde i højre underben den 11. marts 2021, idet lægeklinikken alene undersøgte og udelukkede mistanke om en blodprop i de dybe vener i benet (DVT). Videre idet der ikke blev undersøgt for eller rejst mistanke om akut arteriel insufficiens (blodprop i arterierne), som sædvanligvis viser sig ved smerte, en følelse af kulde i benet, bleghed, manglende puls, føleforstyrrelser og eventuelle lammelser i benet. Der burde have været foretaget en undersøgelse, hvor der mærkes efter for arteriel puls med henblik på at afklare en mistanke om akut arteriel insufficiens.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en tilstand med akut arteriel insufficiens kræver akut handling med henblik på udredning og behandling. Ved mistanke om en sådan tilstand bør patienten akut henvises til videre undersøgelse på et sygehus, da der er risiko for varig skade, såfremt tilstanden ikke behandles inden for seks timer.   

  • at ikke modtog relevant behandling ved telefonkonsultationen den 12. marts 2021, idet lægeklinikken burde have overvejet, at symptomerne kunne skyldes akut arteriel insufficiens i stedet for at rådgive om at se tilstanden an og om genhenvendelse ved forværring.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 11. og 12. marts 2021 hos Lægeklinikken , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten , den 13. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s symptomer, herunder at hun burde være henvist til nærmere undersøgelser på et sygehus.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 13. marts 2021 kontaktede s søn Lægevagten telefonisk på grund af s smerter i højre ben. Der var ingen misfarvninger eller omfangsforøgelse i forhold til det modsidige ben. Det blev oplyst, at hendes praktiserende læge ikke vurderede, at der var tale om en DVT, da der ikke var misfarvninger eller hævelse, selvom det kunne mærkes, at hun var lidt kold på benet. Det blev herefter aftalt, at hun skulle se det an og kontakte vagtlægen på ny ved forværring.

Styrelsen har til brug for sagsbehandlingen indhentet en lydfil af opkaldet til Lægevagten den 13. marts 2021.

Det fremgår af lydfilen, at s ben var koldt. Der fremkom en karrespons/blodrespons, idet der blev trykket på benet, hvorfor det kunne konstateres, at der var blodomløb. Det blev derfor vurderet, at der var tale om en mulig nervereaktion. Tilstanden skulle observeres det kommende døgn, hvorefter lægevagten skulle kontaktes igen og ellers skulle praktiserende læge kontaktes den følgende mandag. 

Den fremgår af klagen, at s søn kontaktede lægevagten på ny den følgende dag, hvor hun efter en fysisk konsultation blev henvist til undersøgelse på en karkirurgisk afdeling.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at burde have været tilbudt en fysisk konsultation på baggrund af den telefoniske henvendelse den 13. marts 2021, idet hun henvendte sig med symptomer i form af vedvarende smerte og kulde i benet, der var pludseligt opstået den 11. marts 2021, hvilket burde give anledning til mistanke om akut arteriel insufficiens.
  • at den såkaldte kapillærresponstest, som s søn blev instrueret i at udføre, ikke kan anvendes til at udelukke mistanke om akut arteriel insufficiens, idet testen alene indikerer, om der er blodcirkulation på det område, hvor testen foretages. Testen anvendes eksempelvis med henblik på at undersøge en fod for nedsat blodcirkulation grundet åreforkalkning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. marts 2021 hos Lægevagten , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed