Ret til læge med lukket for tilgang for samboende

Patient kunne vælge en læge med lukket for tilgang, fordi han på ansøgningstidspunktet havde samme folkeregisteradresse som sin mor, der var tilknyttet lægeklinikken. Det er ikke et krav, at der skal være tale om et ægteskabslignende forhold.

Sagsnummer:

22SFP101

Offentliggørelsesdato:

16. november 2022

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Kommune:

  • om valg af praktiserende læge.

Det betyder, at din søn havde ret til at vælge den læge, han ønskede.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at din søn ikke kunne vælge den læge, han ønskede.

SAGSFREMSTILLING

Den 8. marts 2022 skrev du til kommunen, at I havde modtaget jeres nye sundhedskort, og at du i den forbindelse havde opdaget, at din søn ikke var blevet tilknyttet . Lægehuset ville imidlertid gerne godkende, at han blev tilknyttet som patient, da den øvrige husstand var tilknyttet lægeklinikken. Du bad derfor om lægeskift på din søns vegne, således han også blev tilknyttet .

Den 15. marts 2022 gav kommunen dig afslag på lægeskift, fordi lægeklinikken havde lukket for patienttilgang, og fordi din søn ikke opfyldte en af undtagelsesbetingelserne. Kommunen henviste i den forbindelse til, at din søn er over 15 år, og at han dermed er selvstændigt sikret. Han havde derfor også selv fået et brev fra regionen, hvor han var blevet bedt om at skifte læge i perioden fra den 24. januar til og med den 6. februar 2022. Da han ikke selv havde skiftet læge inden fristens udløb, havde kommunen tildelt en anden læge til ham, fordi havde lukket for patienttilgang.

Du har oplyst, at du og din søn altid har haft . Du fik besked i din E-boks om, at du skulle foretage lægevalg, hvilket du også gjorde. Du modtog efterfølgende jeres nye sundhedskort, og du opdagede i den forbindelse, at din søn ikke var blevet registreret hos samme læge som dig. Han var i stedet blevet tildelt en anden tilfældig læge.

Du har hertil oplyst, at du straks kontaktede lægeklinikken, som oplyste, at det var en fejl, at din søn ikke var blevet registreret hos lægen sammen med resten af familien. Du blev derfor opfordret til at kontakte kommunen, da lægeklinikken gerne ville tage ham som patient.

Du har også oplyst, at kommunen efterfølgende afviste, at din søn kunne blive tilknyttet sin hidtidige læge.

Kommunen har oplyst, at de desværre ikke havde fået præciseret i afgørelsen, at din søn ikke opfyldte betingelsen om, at man skal være ægtefælle eller samboende med den sikrede, der er tilmeldt klinikken. Kommunen har hertil oplyst, at ”samboende” skal forstås som et ægteskabslignende forhold.

Kommunen har også oplyst, at man på den digitale selvbetjeningsløsning bliver informeret om, at børn under 15 år automatisk følger med, og at det ikke er muligt at foretage lægeskift for andre i husstanden. Kommunen fastholdt derfor afgørelsen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om valg af læge

Alle gruppe 1-sikrede patienter skal være tilknyttet en lægepraksis. Personer mellem 15 og 18 år kan vælge alment praktiserende læge uden samtykke fra forældre eller værge. Hvis man ikke selv har valgt læge ved ændringer i lægepraksis, tildeler kommunen personen en læge.

En person omfattet af sikringsgruppe 1 kan frit vælge ny læge inden for en afstand af 15 km fra personens bopæl. Personen har ret til at vælge mellem mindst to lægeklinikker. Lægeklinikken skal have åbent for tilgang. Det betyder, at lægeklinikken har mulighed for at tage flere patienter ind.

En person kan i nogle tilfælde vælge en læge med lukket for tilgang. Det gælder fx hvis ens ægtefælle eller den man bor med, er tilmeldt lægen, eller hvis man har været hvilende sikret.  

Det afgørende i forhold til betingelsen ”samboende” er, at man har samme folkeregistreradresse. Det er dermed ikke et krav, at der skal være tale om et ”ægteskabslignende forhold”.

Vores resultat

Vi vurderer, at din søn havde ret til at vælge den læge, han ønskede.

Vi har lagt vægt på:

  • at den ønskede lægeklinik havde lukket for tilgang på det tidspunkt, hvor du søgte om at få din søn tilmeldt klinikken.
  • at du på tidspunktet for ønsket om lægevalg selv var tilknyttet .
  • at vi ved opslag i CPR-registret har konstateret, at din søn på tidspunktet for ønsket om lægevalg havde samme folkeregistreradresse som dig.
  • at din søn derfor opfyldte én af betingelserne for at vælge den ønskede lægeklinik, selvom de havde lukket for patienttilgang.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 15. marts 2022 om valg af praktiserende læge.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

  • § 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1056 af 31. maj 2021 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

  • § 2, stk. 1, om frit lægevalg inden for afstandsgrænsen
  • § 3 om valg af læge med lukket for tilgang