Regionen tilbød ikke rettidig omvisitering

Patienten skulle udfylde en kontaktformular til regionens visitation for at blive omvisiteret til et privathospital. Regionen omvisiterede herefter ikke patienten i umiddelbar forlængelse af anmodningen.

Sagsnummer:

22SFP27

Offentliggørelsesdato:

21. februar 2022

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Region har handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at regionen ikke omvisiterede dig til et privathospital i umiddelbar forlængelse af din anmodning herom.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at din ret til udvidet frit sygehusvalg blev tilsidesat.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Du blev den 14. juni 2021 henvist til til udredning af smerter i hoften. Samme dag fik du en tid til røntgen og undersøgelse den 17. juni 2021. Her vurderede lægen, at du skulle have foretaget en total alloplastik.

Du modtog den 18. juni 2021 indkaldelse til et patientseminar den 25. juni 2021 samt en tid til operation den 6. juli 2021.

Den 23. juni 2021 blev din tid til patientseminar aflyst på grund af sygeplejekonflikten. Der stod i brevet, at din tid til operation ikke var aflyst.

Den 2. juli 2021 blev din tid til operation også aflyst på grund af sygeplejekonflikten. Der stod i brevet, at du på grund af den aflyste operation havde ret til behandling på et privathospital. Der stod også, at hvis du ønskede at benytte denne ret, kunne du kontakte Regional Visitation.

Den 5. juli 2021 udfyldte du en kontaktformular til Regional Visitation for at blive omvisiteret til et andet hospital.

Du har oplyst, at din operation blev udskudt fra den 6. juli til den 26. august 2021, men det kan du ikke vente på, da du har smerter. Du har også oplyst, at visitationen har oplyst dig om, at du kan komme på privathospital, hvis du er nyvisiteret. Du undrer dig over, at man ikke kan få behandling, når man er udredt, og du mener, at det ikke kan passe, at patienterne skal holdes som gidsler.

Regionen har oplyst, at der under sygeplejekonflikten i 2021 kun var én medarbejder i Regional Visitation. Det blev derfor besluttet, at patienterne ikke skulle ringe til Regional Visitation, men i stedet skulle udfylde en kontaktformular, hvis de ønskede hjælp eller omvisitering til et privathospital. Regionen har hertil oplyst, at du udfyldte en kontaktformular den 5. juli 2021.

Regionen har også oplyst, at der den 27. juli 2021 blev sendt et brev til alle patienter, der havde udfyldt kontaktformularen. Det fremgik af brevet, at nyhenviste udredningspatienter i regionen fik mulighed for at kontakte privathospitaler uden om Regional Visitation.

Regionen har endelig oplyst, at kontaktformularerne blev håndteret i kronologisk rækkefølge, og at din kontaktformular blev behandlet den 28. juli 2021. Regional Visitation forsøgte forgæves at kontakte dig den 29. juli 2021, men traf dig først den 2. august 2021. Du blev samme dag omvisiteret til et privathospital.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, hvis sygehuset ændrer en planlagt dato for en operation.

Der er ikke fastsat en frist for, hvor hurtigt omvisitering skal ske. Det er dog vores opfattelse, at omvisitering til et privathospital skal ske i umiddelbar forlængelse af, at patienten retter henvendelse til regionens visitation.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke omvisiterede dig til et privathospital i umiddelbar forlængelse af din anmodning herom.

Vi har lagt vægt på:

 • at regionen tilrettelagde visitationen på en sådan måde, at du først blev omvisiteret til et privathospital 24 dage efter, du henvendte dig til Regional Visitation.
 • at dette ikke var i umiddelbar forlængelse af din anmodning om omvisitering.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 3, om udvidet frit sygehusvalg til operation
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 19, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg ved ændring af dato for operation
 • § 19, stk. 3, om henvisning til det aftalesygehus, patienten ønsker
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger
Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg generelt.
 • Pkt. 3.8 om retten til udvidet frit sygehusvalg ved ændring af dato for kirurgisk behandling