Utilstrækkelig reaktion på symptomer på dykkersyge

Lægevagt og sygehus får kritik for at reagere utilstrækkeligt på oplysning om muskel-, led-, og hudsymptomer efter dykning, idet der skulle have været iværksat akut behandling på mistanke om dykkersyge og henvist til et specialiseret hospital.

Sagsnummer:

22SFP47

Offentliggørelsesdato:

27. april 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler, Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Lægevagten i for behandlingen den 20. marts 2021.
 • Regionshospitalet for behandlingen på Akutafdelingen den 20. og den 21. marts 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i , den 20. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s henvendelser vedrørende mulig dykkersyge.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. marts 2021 kl. 19.39 kontaktede 32-årige telefoniske Lægevagten i . oplyste, at han havde været ude at dykke tidligere på dagen, og at han nu oplevede en dunkende fornemmelse i skulderen og havde rødme i området omkring skulderen. Han oplyste videre, at han ikke tidligere havde haft problemer med skulderen, og at han var bekymret for, om det kunne være dykkersyge. blev herefter henvist til en fysisk konsultation i lægevagten.

Den 20. marts 2021 kl. 19.42 kontaktede igen lægevagten telefonisk, da han fortsat var bekymret for, at han havde dykkersyge. Der blev optaget sygehistorie, og han blev igen vejledt i at møde op til fysisk konsultation i lægevagten.

Den 20. marts 2021 kl. 19.57 mødte fysisk op i lægevagten, hvor han indledningsvist fik undersøgt sit blodtryk, temperatur, iltmætning og respiration. Han blev herefter henvist til venteværelset.

Kl. 20.17 blev undersøgt, hvor der blev optaget yderligere sygehistorie, og der blev spurgt ind til hans symptomer. Der blev herefter udført en objektiv undersøgelse, og han blev lyttet på sine lunger og sit hjerte. var fortsat bekymret for, om han havde dykkersyge, hvorfor han blev henvist til en second opinion på en akutafdeling. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten i for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ethvert symptom, der opstår de første 24 timer efter dykning, bør give mistanke om dykkersyge og behandles som dykkersyge, indtil det modsatte er bevist. Der bør ved mistanke om dykkersyge straks iværksættes behandling og planlægges transport til et specialiseret hospital med ambulance eller helikopter, idet hurtig behandling er afgørende for prognosen. oplyste ved den telefoniske kontakt den 20. marts 2021 kl. 19.39, at han havde været ude at dykke tidligere på dagen og nu oplevede en dunkende fornemmelse i skulderen samt havde rødme i området omkring skulderen. Da hans symptomer var opstået inden for 24 timer efter et dyk og var klassiske symptomer på dykkersyge i form af muskel- og ledsmerter samt hududslæt, burde der have været iværksat behandlingstiltag i form af akut transport til et specialiseret hospital med henblik på ilttilførsel.  

Styrelsen kan oplyse, at de klassiske symptomer på dykkersyge er led- og muskelsmerter, hudkløe, hududslæt, svimmelhed, opkast, hovedpine og bevidsthedspåvirkning.

Styrelsen kan videre oplyse, at dykkersyge opstår, når bobler af kvælstof under opstigning fra et dyk fanges i kroppens væv. Det er en potentiel farlig tilstand og behandles med ilttilførsel og efterfølgende ilttilførsel under tryk, såkaldt hyperbar behandling eller trykkammer-behandling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. marts 2021 i Lægevagten i , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Regionshospitalet , den 20. og den 21. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s symptomer og sygehistorie, herunder at han ikke blev tilstrækkeligt behandlet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. marts 2021 omkring kl. 20.45 blev undersøgt på Akutafdelingen, Regionshospitalet . Han var blevet henvist af lægevagten, da han var bekymret for, om han havde fået dykkersyge. Han havde været ude at dykke tidligere på dagen, og han havde i forlængelse heraf fået smerter i venstre skulder og rødme i området omkring skulderen. Der blev optaget sygehistorie, og hans værdier i form af blodtryk, puls, respiration og iltmætning blev undersøgt, og han blev herefter triageret grøn, hvilket betød, at det ikke hastede at få ham yderligere undersøgt. 

Den 20. marts 2021 kl. 21.38 blev tilset, og der blev kl. 23.20 opstartet iltbehandling.

Den 21. marts 2021 kl. 00.18 blev igen undersøgt, og hans tilstand blev konfereret med en speciallæge inden for dykkersyge. Herefter blev iltbehandlingen øget. Efter påbegyndelsen af iltbehandlingen blev s symptomer observeret, og det blev fra en speciallæge anbefalet, at Akutafdelingen rettede henvendelse til et højt specialiseret sygehus med henblik på behandling i et trykkammer. Akutafdelingen kontaktede herefter et andet hospital, og det blev besluttet, at skulle overflyttes til at andet hospital med henblik på trykkammerbehandling. På grund af dårligt vejr var det ikke muligt at overflytte med en helikopter. Der blev i stedet rekvireret ambulancetransport med B-kørsel.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Regionshospitalet for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at en patient med en sygehistorie, der giver mistanke om dykkersyge, skal klassificeres som en traumepatient, hvilket bør medføre en hurtigst mulig vurdering med henblik på overflytning. havde tidligere på dagen været ude at dykke og havde i forlængelse heraf fået smerter i venstre skulder og rødme omkring skulderen, og han var henvist til vurdering heraf fra lægevagten. Hans sygehistorie gav derfor anledning til at mistænke dykkersyge, og han burde derfor ved den indledende triagering på akutafdelingen den 20. marts 2021 omkring kl. 20.45 have været triageret som traumepatient. Styrelsen finder på den baggrund, at det ikke var relevant, at han ved den indledende undersøgelse blev triageret grøn.
 • at dykkersyge er en tilstand, der skal viderehenvises til et specialiseret hospital med adgang til hyperbar iltbehandling, hvorfor en vurdering med henblik på overflytning skal ske hurtigst muligt. Da s sygehistorie gav mistanke om dykkersyge, burde han have været tilset på et tidligere tidspunkt end kl. 21.38 med henblik på vurdering af overflytning til et specialiseret hospital med adgang til hyperbar iltbehandling, og der blev på den baggrund ikke reageret tilstrækkeligt på s symptomer og sygehistorie. Styrelsen finder, at hurtigst muligt i pågældende tilfælde må forstås som kortere tid end omkring den time, ventede for at blive tilset.
 • at iltbehandling burde have været iværksat hurtigst muligt, hvorfor det ikke var tilstrækkeligt, at det først blev iværksat kl. 23.20, idet ankom til afdelingen omkring kl. 20.45. Det er styrelsens vurdering, at hurtigst muligt i det pågældende tilfælde må forstås til at være tidligere end omkring to en halv time efter patientens ankomst til afdelingen.
 • at viderehenvisningen fra den modtagende afdeling og til det specialiserede hospital, som har adgang til hyperbar iltbehandling, skal ske hurtigst muligt. Akutafdelingen konfererede imidlertid først med det specialiserede hospital den 21. marts 2021 kl. 00.18. Det var ikke hurtigst muligt, henset til at ankom til afdelingen den 20. marts 2021 omkring kl. 20.45.
 • at burde have været opstartet i væskebehandling, da dette er sædvanligt ved mistanke om dykkersyge. Dykkersyge giver risiko for dårligt kredsløb med blodtryksfald, vævsskade, blodprop i hjernen eller hjertet samt organ-dysfunktion, og dette forebygges sædvanligvis med væskebehandling.
 • at ambulancekørsel A anvendes ved trussel om liv eller førlighed uden akut behandling, mens kørsel B anvendes, hvis der ikke er trussel om liv eller førlighed uden akut behandling. Ved dykkersyge er der trussel om førlighed uden akut behandling i form af seneskader, hvorfor der bør anvendes kørsel A ved dykkersyge. Det var på den baggrund ikke tilstrækkeligt, at blev overflyttet med ambulance kørsel B. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. og den 21. marts 2021 på Akutafdelingen, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed