Ikke kritik at afstå fra akut kirurgisk behandling

Sygehus får ikke kritik for at have afstået fra en akut kirurgisk behandling ved en selvskadende psykisk syg patient, som havde slugt fremmedlegeme.

Sagsnummer:

22SFP86

Offentliggørelsesdato:

26. september 2022

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Mave-Tarmkirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Mave-Tarmkirurgisk Afdeling, i perioden fra den 29. juli til den 1. august 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant behandlet, herunder at en kniv, som hun havde slugt, ikke blev fjernet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 29. juli 2022 blev Mave-Tarmkirurgisk Afdeling, kontaktet, idet på 24 år havde slugt en smørkniv. Den lå halvt i spiserøret og halvt i ventriklen. Der var på den baggrund vurderet, at den skulle fjernes akut.

Den 30. juli 2022 blev det vurderet, at en kontrolrøntgenoversigt havde vist, at smørkniven var placeret i ventriklen sammen med et andet fremmedlegeme, formentligt en kuglepen. Det blev vurderet, at hun ikke skulle opereres ved en kikkerundersøgelse, så længe at kniven var placeret i ventriklen. Hendes tilstand skulle drøftes på ny dagen efter.

Den 1. august 2022 blev det vurderet, at den planlagte kikkertundersøgelse skulle afventes, idet smørkniven ikke umiddelbart udgjorde en stor risiko, og derved kunne den fjernes ved lejlighed. Der skulle således anmodes om en ny henvisning til afdelingen, når det var blevet vurderet, at s tilstand var mere stabil.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Mave-Tarmkirurgisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant at vurdere, at ikke skulle have foretaget kikkertundersøgelse med henblik på at fjerne det slugte fremmedlegeme. Indtages et fremmedlegeme, vurderes risikoen ved operativ fjernelse overfor risikoen ved at lade fremmedlegemet være eller forsøg på spontan passage gennem tarmsystemet. I s tilfælde havde hun slugt en smørkniv og formentlig en kuglepen. Fremmedlegemerne havde således en størrelse, som oftest ikke passerer gennem tarmsystemet spontant, men bliver liggende i mavesækken. Ligeledes havde fremmedlegemerne en form uden skarpe kanter, så de ikke udgjorde en større risiko i deres position, og krævede dermed ikke en akut operation.
  • at blev relevant behandlet, idet der blev anbefalet henvisning af hende til afdelingen med henblik på fjernelse af fremmedlegemerne ved en kikkertundersøgelse, når hendes psykiske tilstand var mere stabil. Det kan være en fordel ud fra en konkret vurdering ikke at foretage gentagne fjernelser af fremmedlegemer hos selvskadende psykiatriske patienter, idet behandling med fjernelse af fremmedlegemer kan udgøre en risiko for forværring af det psykiatriske behandlingsforløb hos disse patienter i den akutte fase. I stedet vil en eventuel fjernelse afvente, til patienten er mere stabil og ikke længere selvskadende. var indlagt på en psykiatrisk afdeling og modtog flere antipsykotiske lægemidler. Det var således foreneligt med sædvanlig praksis at afstå fra at fjerne fremmedlegemerne.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 29. juli til den 1. august 2022 på Mave-Tarmkirurgisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed