Information om betaling ved nyt behandlingsforløb

Regionen havde pligt til påny at informere patienten om betaling for behandlingen, da der var tale om et nyt behandlingsforløb.

Sagsnummer:

23SFP69

Offentliggørelsesdato:

9. juni 2023

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen ikke må kræve betaling for hele din mors behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • din mor, , skulle betale for sygehusbehandling på Hospital A i perioden fra den 29. august til den 31. august 2021.
 • din mor, , skulle betale for sygehusbehandling på Hospital B den 31. august og den 7. september 2021.

Sagsfremstilling

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 22. september 2021 afgjorde regionen, at din mor skulle betale for sygebehandlingen. De sendte en regning på 7.476 kr. for akut behandling den 31. august og 7. september 2021.

Du har oplyst, at din mor, som ikke er dansk statsborger, er blevet opkrævet betaling for behandling på Hospital A og Hospital B. Din mor fik først oplysninger om, at hun skulle betale for behandlingen 34 timer efter, at hun blev indlagt på Hospital A.

Du har oplyst, at du den 28. august 2021 klokken 22:34 ringede til 1813 på grund af din mors smerter i øret og området uden for øret. Den 29. august 2021 ca. klokken 00:30 blev din mor hentet af en ambulance, som kørte til Hospital A. Det var først den 30. august ca. klokken 11, at du første gang blev informeret af lægen om, at din mor skulle betale for behandlingen, selvom der var tale om akutbehandling. Du var selv af den opfattelse, at der ikke skulle betales, når der var tale om akut behandling. Du ringede herefter til økonomiafdelingen med det samme, og du fik her oplyst, at det allerede havde kostet cirka 15.000 kr. på dette tidspunkt. Den 30. august klokken 13.40 udfyldte din mor og underskrev oplysningerne om betalingen og afleverede den til receptionen.

Du har også oplyst, at der den 31. august 2021 klokken 15.25 kom en anden læge og fortalte, at din mor straks skulle til Hospital B, da de nu havde fundet ud af, at det ikke omhandlede din mors hjerne men hendes øre. Her spurgte du lægen, om behandlingen på Hospital B ville koste noget, og han svarede, at det ville det ikke, da der var tale om akut behandling. I tog derfor til Hospital B med det samme. Her blev din mor undersøgt af en læge, der udskrev noget antibiotika til hende, og bagefter blev din mor sendt hjem. Du fandt først ud af den 7. september 2021, at det ikke var korrekt, at din mor ikke skulle betale for behandlingen på Hospital B, da det først var herefter, at du fik oplyst, at hun skulle betale for behandlingen.

Det fremgår at journalnotaterne fra din mors behandling, at hun blev indlagt på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Hospital A den 30. august 2021, og at hun herfra blev henvist til behandling på Øre, Næse og Halsafdeling på Hospital B den 31. august 2021.

Det fremgår af et journalnotat fra den 30. august 2021 klokken 10.56, at en læge her informerede dig om, at din mor selv skulle betale for behandlingen. Det fremgår også af journalnotatet, at din mor havde fået udleveret en pjece i akutmodtagelsen.

Hospital A har sendt en oplysningsblanket, hvoraf det fremgår, at sygehusbehandling i Danmark i nogle sammenhænge kan være forbundet med et betalingskrav, og at Hospital A træffer en konkret individuel afgørelse i forhold til betalingen. Denne blanket er underskrevet af din mor. Det fremgår ikke af blanketten, hvornår den er underskrevet.

Hospital B har oplyst, at de har overtaget din mor fra Hospital A, hvor din mor oprindeligt blev oplyst om betalingen for behandling. Hospital A har indscannet de underskrevne oplysningsskemaet ind i filstyring den 31. august 2021.

Begrundelse

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En person, der ikke bor i Danmark, har ret til akut behandling på et sygehus, hvis personen opholder sig midlertidigt i regionen. Personen har også ret til fortsat behandling, når det ikke er rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det gælder også, hvis personen ikke kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke bor i Danmark. Regionen kan dog undtagelsesvist give behandlingen gratis, hvis regionen vurderer, at det er rimeligt.

Patienter har ret til at få information om deres helbredstilstand og om behandlingsmulighederne. Denne information omfatter alle de oplysninger, der er relevante for patienten, fx helbred, prognose og risici.

Hvis der tilbydes en behandling, som patienten skal betale for, skal dette indgå i informationen om behandlingsmulighederne, således at dette kan indgå i patientens samlede overvejelser, inden afgivelse af informeret samtykke til behandlingen.

Regionen skal oplyse patienten om, at regionen tager betaling for den pågældende behandling. Det skal ske inden behandlingen starter. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betalingen efter behandlingen.

Er det estimerede beløb eller interval for DRG-takster for den pågældende behandling kendt forud for behandlingen, kan regionen oplyse vejledende om disse forud for behandlingen.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke må kræve betaling for hele din behandling på Hospital A.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din mor ikke boede i Danmark på det tidspunkt, hvor hun modtog behandling på Hospital A.
 • din mor den 29. august 2021 ca. klokken 00.30 blev hentet af en ambulance, som kørte til Hospital A, hvor hun blev indlagt.
 • det fremgår af et journalnotat fra den 30. august 10.56, at en læge her informerede dig om, at din mor selv skulle betale for behandlingen.
 • det fremgår af samme journalnotat, at din mor havde fået en pjece i akutmodtagelsen.
 • det ikke fremgår af oplysningsskemaet, hvornår din mor underskrev dette.
 • det derfor ikke kan lægges til grund, at din mor inden samtalen med lægen den 30. august 2021 ca. klokken 11 blev informeret om, at hun skulle betale for behandlingen.
 • regionen kun må opkræve betaling, hvis patienten forud for behandlingen er informeret om betalingen.
 • regionen derfor alene vil kunne kræve betaling for behandling efter det tidspunkt, hvor din mor den 30. august 2021 fik information om, at hun skulle betale for behandlingen.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 9. september 2021 om betaling for sygehusbehandling.

Vi vurderer også, at regionen ikke må kræve betaling for din mors behandling på Hospital B.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din mor ikke boede i Danmark på det tidspunkt, hvor hun modtog behandling på Hospital B.
 • din mor blev henvist fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Hospital A til behandling på Øre, Næse og Halsafdeling på Hospital B.
 • din mors forløb på Øre, Næse og Halsafdeling på Hospital B må anses for et nyt behandlingsforløb, der krævede et nyt informeret samtykke, herunder information om betalingen.
 • det derfor ikke var tilstrækkeligt, at Hospital A havde informeret din mor om et betalingskrav på Hospital A.
 • der ikke foreligger oplysninger om, at din mor på Hospital B forud for behandlingen blev informeret om betalingen.
 • regionen derfor ikke vil kunne kræve betaling for behandling på Hospital B den 31. august og den 7. september 2021.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 22. september 2021 om betaling for sygehusbehandling.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 248 af 8. marts 2023 af sundhedsloven:

 • 7, stk. 2 om bopæl
 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informationens indhold
 • 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen

Vejledninger

Vejledning nr. 9503 af 25. juni 2021 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark

Punkt 5.2.2 om informeret samtykke