Kritik for behandling af parodontitis

Privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen (aut.ID 015RM) får kritik for utilstrækkelig undersøgelse og behandling af parodontitis. (offentliggøres på grund af kritik med indskærpelse og gentagen kritik)

Sagsnummer:

21DNM10

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen (aut.ID 015RM), , for behandlingen.

Det betyder, at tandlæge Lars Overgaard Madsen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen i tandklinikken, , i perioden fra den 25. juni 2013 til den til den 10. august 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at hun ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet for parodontitis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 25. juni 2013 til den 10. august 2017 fik 58-årige foretaget regelmæssige tandeftersyn hos privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen i tandklinikken, .

Der blev ikke optaget røntgenbilleder i forbindelse med de foretagne undersøgelser i perioden. 

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 4. april 2019. Der blev ved besigtigelsen konstateret aktiv og behandlingskrævende parodontitis.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at tandlæge Lars Overgaard Madsen ikke diagnosticerede fordybede tandkødslommer ved de foretagne undersøgelser og dermed ikke fandt tegn på parodontitis, men at han, på trods af de manglende fund, alligevel foretog en udvidet tandrensning den 5. marts 2014, den 3. marts 2016 og den 23. juni 2016, hvilket er en behandling, der sædvanligvis foretages, når der konstateres fordybede tandkødslommer på over 3 mm. På baggrund af uoverensstemmelsen mellem de registrerede fund og de faktiske forhold må det således antages, at tandlægen havde diagnosticeret parodontitis i perioden, men ikke havde dokumenteret en indikation for den udførte behandling og dennes effekt.
  • at tandlæge Lars Overgaard Madsen ikke levede op til de faglige anbefalinger om optagelse af røntgenbilleder, idet han burde have optaget røntgenbilleder af sideregionerne (bitewings) hvert 2. til 3. år, henset til at det allerede på bitewings optaget forud for klageperioden, var muligt at se vævstab (parodontitis) omkring tænderne.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 25. juni 2013 til den til den 10. august 2017 i tandlægeklinikken, .

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen i sine afgørelser af 13. februar 2020, 20. maj 2020, 26. juni 2020, 14. december 2020 og 15. december 2020.

Offentliggørelsen følger derfor af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 13. februar 2020, 20. maj 2020, 26. juni 2020, 14. december 2020 og 15. december 2020 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser