Kritik for manglende diagnostik og behandling

Privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen (aut. ID 015RM) for kritik for manglende diagnostik af parodontal sygdom og utilstrækkelig behandling derfor (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

21DNM11

Offentliggørelsesdato:

17. marts 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen (aut.ID 015RM), , for behandlingen.

Det betyder, at tandlæge Lars Overgaard Madsen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen i hans klinik, i perioden fra den 9. marts 2013 til den 2. november 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant diagnosticeret og behandlet for parodontitis, herunder at han ikke blev informeret om, at han havde parodontitis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Det fremgår af klagen, at var patient hos privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen siden 2002.

I perioden fra den 8. marts 2013 til den 20. november 2017 var 64-årige regelmæssigt til tandeftersyn hos tandlæge Lars Overgaard Madsen i hans klinik.

Det fremgår af klagen, at tandlæge Lars Overgaard Madsen udførte mangelfuld behandling, til trods for, at tandlægen vidste, at havde parodontitis. Dette har medført, at han nu har voldsom betændelse i tandkødet ved tre kindtænder, samt fortænder i undermunden og nu skal til en tandkirurg og have fjernet betændelsen omkring de tre rodspidser og sandsynligvis mister fire tænder. 

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 6. maj 2019. Det fremgår blandt andet af besigtigelsesrapporten, at havde god mundhygiejne, som var kompromitteret af dybe tandkødslommer og kippede tænder.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen  for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der i perioden fra den 8. marts 2013 til den 20. november 2017 blev foretaget 16 undersøgelser/kontrolundersøgelser.
 • at der i perioden blev behandlet med otte udvidede tandrensninger og en gang med tandrodsrensning af hjørnetand 3+. De foretagne udvidede tandrensninger er en form for parodontitisbehandling, men diagnostik og behandling har ikke været udført i tilstrækkelig grad.
 • at tandlæge Lars Overgaard Madsen den 14. august 2017 beskriver pæne tandkødsforhold, herunder tandkødslommer som var mindre end 4 mm. Dette stemmer ikke overens med røntgenfund ved ny tandlæge, hvor der ses betydeligt fæstetab på tænderne 7+, 6+, +4, 4+, 6-, 5-, 3-, 2-, 1- og -6.
 • at der to gange blev stillet parodontaldiagnose (marginal parodontitis), dog uden at der på noget tidspunkt blev registreret pochemål (dybden af tandkødslommer) på enkelte tænder, hvorfor der ikke var overensstemmelse mellem fund, diagnoser og behandlinger.
 • at der var indikation for skematisk pocheregistrering (registrering af tandkødslommernes størrelse) af alle tænder med efterfølgende enkelttandsdiagnoser, rodafglatning og mundhygiejneinstruktion samt opfølgende kontrol med pocheregistrering
 • at på intet tidspunkt blev orienteret om marginal parodontitis, eller hvorfor der blev foretaget udvidede tandrensninger, ej heller givet mundhygiejneinstruktion til forebyggelse.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 9. marts 2013 til den 2. november 2017 på .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til Lars Overgaard Madsen i sine afgørelser af 13. februar 2020, 26. februar 2020, 20. maj 2020 og 26. juni 2020.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår privatpraktiserende tandlæge Lars Overgaard Madsen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 13. februar 2020, 26. februar 2020, 20. maj 2020 og 26. juni 2020. er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser