Utilstrækkelig forundersøgelse og manglende kontrolundersøgelse

Speciallæge i almen kirurgi Søren Kim Jensen (aut. ID 00CF2) får kritik for utilstrækkelig forundersøgelse inden en operation og manglende kontrolrøntgen (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

21DNM29

Offentliggørelsesdato:

16. april 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen (autID 00CF2) for hans behandling af den 3. oktober 2016 i , da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen i den 3. oktober 2016.

har blandt andet anført, at speciallæge Søren Kim Jensen ved fjernelse af glasskår i en fod efterspurgte røntgenbilleder, da behandlingen næsten var afsluttet, men at hun ikke havde haft dem med. har videre anført, at hendes ønske om flere sting ved syning af såret ikke blev imødekommet, og det efterfølgende viste sig, at såret kun var vokset sammen, hvor det ene sting var. har endvidere anført, at hun efter behandlingen kun kort blev oplyst om den efterfølgende pleje af såret.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

havde modtaget en speciallægehenvisning med henblik på kirurgisk fjernelse af glasskår i venstre storetå, som en røntgenundersøgelse havde påvist.

Begrundelse for afgørelsen

Den 3. oktober 2016 blev , 25 år, tilset af speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen i , da hun fire måneder forinden havde trådt glasskår op i storetåen. Speciallægen noterede, at havde et glasfremmedlegeme i venstre storetå, på ydre og indre side af leddet, og at der forelå en beskrivelse af røntgenundersøgelsen i henvisningen. Det blev endvidere noteret, at ikke havde disketten med røntgenbillederne med. Speciallægen informerede om proceduren og risici ved indgrebet, som hun accepterede. Herefter påbegyndte speciallægen indgrebet. Speciallægen fjernede bløddelsvæv i et lille fast område på venstre inderside af storetåen. Ifølge operationsbeskrivelsen blev der ikke påvist sikkert glas. Såret blev derefter syet sammen med ét sting. Det blev efterfølgende aftalt, at skulle komme til fjernelse af stinget.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det kan være en udfordring at lokalisere indtrådte fremmedlegemer i fødder, specielt glasskår. Selv røntgenfaste fremmedlegemer, såsom metalnåle, kan være svære at lokalisere. Oftest anvendes en røntgengennemlyser, og selv med dette udstyr kan det være svært. Glasskår giver sædvanligvis kun svagt eller intet signal ved en røntgenundersøgelse, hvorfor den kliniske undersøgelse er afgørende. Fremmedlegemer, der ikke umiddelbart kan lokaliseres ved en røntgen- eller trykundersøgelse, lades oftest urørte, da læsioner i forbindelse med fjernelse kan være mere invaliderende end selve fremmedlegemet. Såfremt en røntgenundersøgelse påviser glasskår, vil en gennemgang af billedmaterialet fastslå størrelsen på fremmedlegemet, inden en operation foretages. Efter operationen vil det være relevant at foretage en kontrolrøntgenundersøgelse med henblik på at konstatere, om fremmedlegemet er fjernet.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at speciallæge Søren Kim Jensen ikke foretog en relevant og tilstrækkelig undersøgelse forud for operationen den 3. oktober 2016, herunder en gennemgang af billedmaterialet fra røntgenundersøgelsen, hvor der var beskrevet synlige fremmedlegemer samt beliggenheden af disse. Det er videre disciplinærnævnets vurdering, at speciallægen efter operationen burde have foretaget en kontrolrøntgenundersøgelse, idet der ved operationen ikke blev fundet sikre glasskår.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at antallet af sting, der anvendes ved lukning af sår, afhænger af de nærmere omstændigheder og beror på et lægefagligt skøn. I forbindelse med sårplejen vil et plaster sædvanligvis være nok de første par dage, hvor der ikke skal foretages en speciel sårpleje.

Det er disciplinærnævnets vurdering, at anvendelsen af ét sting ved et mindre sår er en tilstrækkelig og relevant behandling. Endelig er det disciplinærnævnets vurdering, at speciallægen gav tiltrækkelig information om sårpleje, idet der ikke skulle foretages en speciel sårpleje efter indgrebet.

Disciplinærnævnet finder dog samlet, at speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. oktober 2016 i .

Disciplinærnævnets afgørelse vil være tilgængelig for det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed udøver med autoriserede sundhedspersoners faglige virke. Afgørelsen kan begrunde, at styrelsen indleder en tilsynssag. Endvidere kan afgørelsen indgå i en allerede oprettet tilsynssag såvel som i fremtidige tilsynssager. Såfremt styrelsen indleder en tilsynssag, vil speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen blive underrettet herom.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

  • 17. En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

  • 2, stk. 1. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, jf. §§ 13-16, behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Nævnet kan ikke behandle en klage, hvis den sundhedsfaglige virksomhed, klagen vedrører, er omfattet af en klage efter § 1, medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed i anledning af klagen efter § 1 har udtalt kritik af sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed.

  • 2 a. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler sager om sundhedsfaglig virksomhed indbragt af Styrelsen for Patientsikkerhed eller Lægemiddelstyrelsen i tilfælde, hvor vedkommende styrelse finder, at der kan være grundlag for kritik af eller sanktion over for personer omfattet af § 2, stk. 1, eller regler fastsat i medfør af § 2, stk. 2.
  • 3. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgiver i sager efter §§ 2 og 2 a en udtalelse om, hvorvidt sundhedspersonens sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-7 og 9 samt afsnit IV. Nævnet kan herunder udtale kritik med indskærpelse eller søge iværksat sanktioner.