Manglende opfølgning på polypper og journalføring

Speciallæge i almen kirurgi Søren Kim Jensen (aut. ID 00CF2) får kritik for ikke at sende polypper til videre undersøgelse og for manglende journalføring (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

21DNM30

Offentliggørelsesdato:

16. april 2021

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Journalføring, Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • Speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen (aut. ID 00CF2), , for behandlingen den 17. januar 2019, og for journalføringen af behandlingen den 28. januar 2019.

Det betyder, at speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen og ved journalføringen af behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen hos , i perioden fra den 17. januar 2019 til den 25. februar 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev anvendt bedøvelse i forbindelse med en koloskopi.
 • at der ikke blev sendt prøvemateriale fra udtagne polypper til videre undersøgelse.
 • at der ikke blev foretaget bedøvelse på relevant vis i forbindelse med en operation for årebrok i pungen.
 • at en operation for årebrok i pungen ikke blev foretaget på relevant vis, idet der efterfølgende opstod blødning ved stingene, smerter, nervebeskadigelse, forringet sædkvalitet og erektionsproblemer, samt at årebrokket tiltog i størrelse.
 • at der ikke blev foretaget forbindingsskift på relevant vis.  

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. januar 2019 fik 33–årige foretaget en kikkertundersøgelse af tarmen af speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen. Speciallægen noterede, at der efter s ønske ikke blev anvendt bedøvelse (rus) i forbindelse med koloskopien. Speciallægen konstaterede, at havde flere metaplastiske polypper i endetarmen og ved overgangen til tyktarmen og fjernede de to største polypper. Speciallægen vurderede, at der skulle foretages en kontrolundersøgelse efter 5 år eller på et tidligere tidspunkt, såfremt oplevede gener.                  

Den 28. januar 2019 blev opereret for årebrok i venstre side af pungen af speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen.

Den 30. januar 2019 fik foretaget forbindingsskift af speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen.

Den 25. februar 2019 noterede speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen, at var hævet svarende til årebrokket, og at dette ikke var ualmindeligt. Lægen vurderede, at der skulle foretages en kontrolskopering efter 5-7 år.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen, at der ved operationen blev anvendt en blanding af 0,5% Marcain 2 x 10 ml dels som ledningsanalgesi, dels som infiltrationsanæstesi, blandet med Carbocain c. adr. 2% 10 ml. Videre fremgår det af udtalelsen, at der blev anvendt virkningstid på 20-30 min. efter anlagte anæstesi og indgreb. Endelig fremgår det af udtalelsen, at der var mulighed for supplement med 10 ml Carbocain c. adr. under indgrebet, såfremt bedøvelsen ikke var tilstrækkelig, og at der derfor var behov for yderligere bedøvelse.

Det fremgår af klagen, at en nål blev efterladt i huden i forbindelse med operationen for årebrok, og at der herved kom bedøvelsesmiddel ud på huden. Videre fremgår det af klagen, at der efter årebrokoperationen blev anvendt en meget kort forbinding, og at den hæftende del af forbindingen blev placeret oven på stingene.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Bedøvelse i forbindelse med kikkertundersøgelse, operation for årebrok og forbindingsskift  

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at en patient, som skal have foretaget en kikkertundersøgelse i tarmen, almindeligvis tilbydes smertestillende behandling (med præparatet morfin eller lignende præparat) samt beroligende behandling (med præparatet stesolid eller lignende præparat), som gives intravenøst, idet dette kan mindske ubehaget af eventuelle gener ved foretagelse af undersøgelsen.
 • at det fremgår af journalen fra den 17. januar 2019, at ikke ønskede bedøvelse (rus) i forbindelse med foretagelse af kikkertundersøgelsen, og at det derfor var relevant at undlade at anvende bedøvelse i forbindelse med undersøgelsen.  
 • at der i forbindelse med en operation for årebrok almindeligvis anvendes bedøvelse med præparaterne Marcain og Carbocain c. adr. Bedøvelsen anlægges almindeligvis i hud og underhud svarende til operationsstedet. Det er almindeligt forekommende, at en læge efterlader nålen i huden efter indgift af bedøvelse for herved at kunne supplere med yderligere bedøvelse, såfremt bedøvelsen ikke virker tilstrækkeligt.
 • at der blev foretaget bedøvelse på relevant vis i forbindelse med operationen for årebrok, idet der blev anvendt en blanding af 0,5% Marcain 2 x 10 ml, blandet med Carbocain c. adr. 2% 10 ml. Videre var der på relevant vis mulighed for supplement med 10 ml Carbocain c. adr. under indgrebet.
 • at det i forbindelse med foretagelse af en operation for årebrok i pungen er almindeligt forekommende, at der efterfølgende opstår en mindre blødning ved stingene, og at der opstår smerter i operationssåret. Videre er det almindeligt forekommende, at der efterfølgende kan opstå påvirkning af den nerve, som forsyner lårets forside og inderside, og at der som følge heraf kan opstå forbigående eller varig føleforstyrrelse. Endvidere er det almindeligt forekommende, at der efter en operation opstår genkomst af årebrok, herunder at et årebrok tiltager i størrelse. Der opstår almindeligvis ikke erektionsproblemer i forbindelse med foretagelse af en operation for årebrok, men forringet sædkvalitet kan være betinget af et årebrok.      
 • at operationen for årebok i pungen blev foretaget på relevant vis under anvendelse af relevant metode, idet der blev foretaget relevant indsnit, spaltning af bindevævsskeden, isolering af funiklen (ophænget til testiklen), deling af venestammen, afbinding af venen, påpladssætning af funiklen, og sammensyning med indvendige sting.
 • at den omstændighed, at efter årebrokoperationen fik blødning ved stingene, smerter, nervebeskadigelse, forringet sædkvalitet og erektionsproblemer, samt at årebrokket tiltog i størrelse, efter disciplinærnævnets opfattelse, ikke er ensbetydende med, at der ved operationen blev handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard.
 • at der blev foretaget relevant forbindingsskift, idet der almindeligvis anvendes et lille og tyndt plaster, som blot skal dække og beskytte et sår indtil det falder af af sig selv, når et operationssår er blevet lukket med indvendige sting.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 17. januar 2019 til den 25. februar 2019 hos .

Disciplinærnævnet bemærker dog, at typen og mængden af den lokalbedøvelse, som blev anvendt ved operationen for årebrok den 28. januar 2019, ikke er journalført.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 2, litra f, at en patientjournal skal indeholde relevante og nødvendige oplysninger om planlagt og udført behandling, herunder hvilke lægemidler der er anvendt.  

Speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen har til disciplinærnævn oplyst, at han ikke har anvendt et medicinmodul for anvendt lokalanalgetikum, men at han har anvendt et skema, hvor dosering af anvendte lokalanalgeticum til diverse indgreb der blev foretaget i klinikken, er anført. Videre fremgår det af udtalelsen, at speciallægen har afhændet klinikken per 1. juli 2020, og at han derfor ikke længere har tilgang til skemaet.

Disciplinærnævnet har forespurgt den nye ejer af klinikken om fremsendelse af skemaet, hvor speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen har anført doseringen af det anvendte lokalanalgeticum. Den nye ejer af klinikken har til disciplinærnævnet fremsendt det journalmateriale, som klinikken er i besiddelse af vedrørende s behandling den 28. januar 2019, og oplyser videre, at klinikken ikke har kendskab til et skema, hvori den anvendte lokalbedøvelse skulle være anført.   

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen for hans journalføring.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at typen og mængden af den lokalbedøvelse, som anvendes ved en operation, skal journalføres.
 • at der ikke foreligger dokumentation for, at typen og mængden af den lokalbedøvelse, som blev anvendt ved operationen for årebrok den 28. januar 2019, blev journalført.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 28. januar 2019 hos .

Bortopererede polypper

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at bortopererede polypper, uanset størrelse og udseende, almindeligvis sendes til videre undersøgelse, idet der kan være celleforandringer, som ikke kan ses med det blotte øje, og som der kan være behov for yderligere kontrol eller behandling af.
 • at speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen burde have sendt de bortopererede polypper til videre undersøgelse.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i kirurgi Søren Kim Jensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 17. januar 2019 hos .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 10 om patientjournalens indhold