Uberettiget indhentning af oplysninger

Sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen (03G2B) får kritik for indhentning af oplysninger i den elekroniske journal. Sygeplejersken havde en personlig relation til klager, som hun ikke på tidspunktet for opslaget var sygeplejerske for (offentliggøres pga. indskærpelse).

Sagsnummer:

21DNM69

Offentliggørelsesdato:

22. september 2021

Juridisk tema:

Information og samtykke

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

- sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen (03G2B), for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag.

Det betyder, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen har handlet i strid med sundhedsloven.

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over:

• at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen indhentede oplysninger i s elektroniske journal på sundhed.dk uden samtykke den 18. august 2018.

SAGSFREMSTILLING

har oplyst, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen har tilgået hendes journal, selvom hun aldrig har behandlet hende. Hertil har oplyst, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen er hendes mands .

har fremsendt logfiler, der viser, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen slog op i hendes journal den 18. august 2018.

har også sendt et brev fra IT Ledelsessekretariatet, Koncern IT, Region Sjælland. Heraf fremgår det, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen har foretaget et opslag på CPR-nummer. Herefter har hun åbnet overblikket over s behandlingskontakter. Overblikket over behandlingskontakter indeholder dato, behandlende afdelinger og diagnoser. Hun har åbnet en behandlingskontakt fra 16. marts 2017. Hun har også forsøgt at åbne to andre behandlings-kontakter. Disse blev ikke åbnet.

Sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen har oplyst, at hun ikke har nogen klar erindring om, hvorfor hun har slået op i s journal. Hun har hertil oplyst, at opslaget må være foretaget ved en fejl. Hun har videre oplyst, at hun ikke har tilgået specifikke oplysninger, og at hun derfor heller ikke har opnået indsigt i oplysninger vedrørende .

Disciplinærnævnet har lagt til grund, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen indhentede oplysninger i s elektroniske journal den 18. august 2018, da det fremgår af loggen, at hun har indhentet oplysninger om s behandlingskontakter og diagnoser.

Disciplinærnævnet har også lagt til grund, at ikke havde givet sit samtykke til, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen kunne indhente oplysninger i hendes elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoner. Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af indhentning af oplysninger i patientjournaler, når indhentningen sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 a.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det står i sundhedslovens § 42 d.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at oplysninger i patientens elektroniske journal er fortrolige oplysninger.

Disciplinærnævnet vurderer også, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsens indhentning af oplysninger i s elektroniske journal ikke var lovlig.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

• at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen ikke indhentede oplysninger i journalen i forbindelse med aktuel behandling af .

• at der ikke var andre lovlige grunde til, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen kunne slå op i journalen uden samtykke.

• at ikke havde givet sit skriftlige samtykke til, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen måtte indhente oplysninger om hende.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen har handlet i strid med sundhedsloven ved sin indhentning af oplysninger om ved elektronisk opslag den 18. august 2018.

Disciplinærnævnet vurderer, at der foreligger skærpende omstændigheder, idet sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen havde en personlig relation til , og at det burde have været åbenbart for sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen, at hun ikke måtte slå op på oplysninger på sundhedsplatformen vedrørende , som hun ikke på tidspunktet for opslaget var sygeplejerske for.

Det skal desuden indskærpes over for Bettina Hardt-Madsen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår sygeplejerske Bettina Hardt-Madsen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):
• § 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
• § 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
• § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:
• § 5 om behandlingsbegrebet
• § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
• § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:
• § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse