Relevant undersøgelse ved blindtarmsbetændelse

Vagtlæge får ikke kritik for ikke at konstatere blindtarmsbetændelse, da de typiske symptomer på blindtarmsbetændelse ikke var til stede, og da det blev undersøgt tilstrækkeligt, om der var tale om en behandlingskrævende tilstand i mavetarmkanalen.

Sagsnummer:

21DNU61

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • vagtlæge , Lægevagten i Region , for behandlingen.

Det betyder, at vagtlæge udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge , Lægevagten i Region , den 28. november 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling henset til sine symptomer, herunder at han selv skulle forestå transport til et sygehus.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 28. november 2020 ringede 67-årige til vagtlæge , Lægevagten i Region , idet han havde smerter i maven. Smerterne var lokaliseret mellem ribbenene og navlen, og de havde været tiltagende siden dagen forinden. Han havde haft afføring 6-7 gange i løbet af natten. Afføringen var normal i konsistens og udseende, og der var ikke blod i. Han havde ingen feber, kvalme eller opkast. Han var oppegående.

fik tid til konsultation på et sygehus, hvor han selv skulle sørge for transport.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret blindtarmsbetændelse.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra vagtlæge , at hun spurgte ind til, om han kunne have forstoppelse, hvilket afviste.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at vagtlæge foretog en tilstrækkelig objektiv undersøgelse af , idet hun på baggrund af hans beskrivelse af sine symptomer, herunder mavesmerter og hyppig afføring, relevant spurgte ind til hans øvrige tilstand med henblik på at klarlægge, om der kunne være tale om en behandlingskrævende tilstand i øverste del af mavetarmkanalen (halsbrand, kvalme, opkast) eller i den nedre del af mavetarmkanalen (afføringsfrekvens, udseende/blod i), ligesom hun konstaterede, at han ikke havde feber, og at han var oppegående.
 • at modtog tilstrækkelig og relevant behandling af vagtlæge , idet hun, på baggrund af en grundig gennemgang og vurdering af s symptomer, herunder at han ikke havde feber eller kvalme, men havde hyppig afføring og tiltagende mavesmerter lokaliseret mellem ribbenene og navlen, ikke burde have mistænkt blindtarmsbetændelse, idet symptomerne var atypiske, og det derfor var relevant at mistænke, at der var tale om en tilstand, der involverede mavesmerter, som kunne tilses i lægevagten og ikke krævede mere akut behandling.

  Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at de typiske symptomer på blindtarmsbetændelse er tiltagende mavesmerter, der kan starte mere diffust i maven, men som over timer typisk vil lokalisere sig mere konkret nedadtil i højre side af maven. Der kan være ledsagende feber, ligesom de fleste patienter har kvalme. Symptomerne udvikler sig typisk over 12-24 timer.
 • at det var i overensstemmelse med gældende retningslinjer, at selv skulle sørge for at transportere sig til konsultation i lægevagten på sygehuset, idet man ikke er berettiget til transport til lægevagten, hvis det vurderes, at det er forsvarligt, at patienten selv transporterer sig til sygehuset. Henset til, at der ikke var mistanke om blindtarmsbetændelse, var det relevant at skønne det forsvarligt, at selv transporterede sig til konsultation på sygehuset.

  Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at der typisk rekvireres transport til en patient, der visiteres direkte til indlæggelse, og hvor vedkommende enten ikke selv kan transportere sig, eller hvor det skønnes, at det ikke ville være forsvarligt, at de blev transporteret under private former.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. november 2020 i Lægevagten i Region .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

 • § 5, stk. 2 om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd