Utilstrækkelig brobehandling

Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani (aut. ID 018FR) for kritik for brobehandling med utilstrækkelig kanttilslutning. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM08

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani (aut. ID 018FR), , for behandlingen i perioden fra den 16. april til den 1. maj 2018.

Der gives ikke kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani, , for journalføringen.

Det betyder, at tandlæge Rashida Durrani ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder, at tandlæge Rashida Durrani udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani hos , i perioden fra den 16. april til den 1. maj 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at den tre-ledede bro i overkæben (dækkende 5+->3+) ikke blev udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard
 • at der i perioden skete utilstrækkelig undersøgelse og behandling af tanden -5 (anden lille kindtand i venstre side af underkæben). 

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 16. april til den 1. maj 2018 fik 60-årige foretaget en tre-leddet bro af privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani hos . Broen dækkede området ved tænderne 5+, 4+ og 3+ i højre side af overkæben.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 17. december 2020.

Ved besigtigelsen kunne tanden -5 ikke besigtiges, da den var blevet udtrukket. Broen havde en utilstrækkelig kanttilslutning ved tanden 3+, ligesom tanden 3+ sås rodbehandlet.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder af 13. november 2019 og 30. januar samt 31. marts 2020.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Rashida Durrani for en del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at den udførte bro ses på røntgenbilledet af den 13. november 2019, hvor det fremgår at kanttilslutningen på broen mesialt (forrest) på bropillen tanden 3+ ikke er sufficient (tilstrækkelig), hvilket også blev konstateret ved besigtigelsen. Tilstrækkelig kanttilslutning ved brobehandling er en nødvendighed, hvorfor mangelfuld kanttilslutning er kritisabelt.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlæge Rashida Durrani for en del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der ikke blev foretaget behandling af tanden -5 i den periode, der er klaget over, ligesom der ikke i det foreliggende materiale ses indikation for, at tanden -5 burde have været behandlet i den pågældende periode.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Rashida Durrani handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 16. april til den 1. maj 2018 hos .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani ikke oversendte røntgenbillederne af på relevant vis til s nye tandlæge, i perioden fra den 9. december 2019 til den 16. januar 2020.

SAGSFREMSTILLING

skiftede tandlæge, og den 9. december anmodede s nye tandlæge privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani hos om at oversende journal og røntgenbilleder. s nye tandlæge anmodede igen om at få oversendt journal og røntgenbilleder fra privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani. Journalen blev herefter modtaget af s nye tandlæge.

Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani har til sagen oplyst, at røntgenbillederne den 16. januar 2020 blev sendt til s nye tandlæge med posten, da de var analoge, og der ikke fandtes digitale røntgenbilleder. s nye tandlæge har oplyst, at de aldrig har modtaget billederne.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal tandlæger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlæge Rashida Durrani for hendes journalføring.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Rashida Durrani på anmodning oversendte journal og røntgenbilleder til s nye tandlæge. Da røntgenbillederne ikke fandtes digitalt, var det relevant at oversende dem med fysisk post
 • at det er oplyst til sagen, at røntgenbillederne blev afsendt af tandlæge Rashida Durrani, mens s nye tandlæge ikke har modtaget røntgenbillederne. De må derfor antages at være tabt i posten. Det anses for sædvanligt at afsende fysisk materiale med brevpost. Den omstændighed, at røntgenbillederne blev tabt i posten, anses derfor ikke at være udtryk for kritisabel journalføring.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Rashida Durrani handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i perioden fra den 9. december 2019 til den 16. januar 2020 i forbindelse med oversendelse af s journal.

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til tandlæge Rashida Durani i sine afgørelser af 6. februar 2020 og 13. maj 2020.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Rashida Durani. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 6. februar 2020 og 13. maj 2020 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 26 om videregivelse af patientjournaler

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • § 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser