Utilstrækkelig brobehandling

Privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald (aut. ID 014JW) får kritik for en mangelfuld brobehandling, idet broen ikke dækkede den plastopbygning, der var under broen. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM09

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald (aut. ID 014JW), , for behandlingen i perioden fra den 23. november til den 4. december 2018.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald hos i perioden fra den 23. november til den 4. december 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at broen på fortænderne i overkæben ikke blev påsat på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 23. november 2018 blev 80-årige tilset af privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald hos . Tandlægen klargjorde den venstre store fortand og de to små fortænder i fronten af overkæben (2+, +1, +2) til en bro.

Den 4. december 2018 påsatte tandlægen broen på fortænderne. Tandlægen kontrollerede herefter sammenbidning.

Det fremgår af klagen, at det efterfølgende blev konstateret, at broen sad løs i februar 2020.  

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig brobehandling, og at broen ikke blev påsat på relevant vis, da det fremgår af røntgenbilledet fra den 21. december 2018, at brokonstruktionen ikke dækker opbygningen i plast ved fortanden +1. Det er sædvanlig praksis, at en bro dækker den opbygning, der er under broen, så denne ikke kan ses.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 23. november til den 4. december 2018 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til privatpraktiserende tandlæge Martin Bech Hald i sine afgørelser af 18. november 2021, 6. december 2021, 7. december 2021, 13. december 2021, 14. december 2021 og 4. januar 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Martin Bech Hald. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 18. november 2021, 6. december 2021, 7. december 2021, 13. december 2021, 14. december 2021 og 4. januar 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser