Cariesbehandling af forkert tand

Privatpraktiserende tandlæge Dan Viktor Besjakov (aut.ID 068WM) får kritik for at have fremstillet en fyldning i tanden 7+, som ingen caries havde, i stedet for at fremstille en fyldning i 8+, som derimod havde behandlingskrævende caries.

Sagsnummer:

22DNM10

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

  • privatpraktiserende tandlæge Dan Viktor Besjakov (aut.ID 068WM), , for behandlingen den 17. marts 2021.

Det betyder, at tandlæge Dan Viktor Besjakov ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for tandlæge Dan Viktor Besjakov at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Dan Viktor Besjakov hos , den 17. marts 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at tandlæge Dan Viktor Besjakov behandlede anden store kindtand i højre side af overkæben (7+) i stedet for visdomstanden i højre side af overkæben (8+). 

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. marts 2021 modtog 36-årige behandling af privatpraktiserende tandlæge Dan Viktor Besjakov hos . blev på denne dato set til behandling, idet han havde et hul (caries) i sin visdomstand i højre side af overkæben (8+), som skulle behandles ved udboring og plastfyldning.

Ved en fejl kom tandlæge Dan Viktor Besjakov til at behandle den anden store kindtand i højre side af overkæben (7+) i stedet for visdomstanden 8+.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende oplevede stærke smerter i 7+. Videre fremgår det af klagen, at tandlæge Dan Viktor Besjakov allerede har tilbagebetalt honoraret vedrørende behandlingen den 17. marts 2021.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og den efterfølgende periode.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Dan Viktor Besjakov for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ikke modtog korrekt behandling af tandlæge Dan Viktor Besjakov, da han den 17. marts 2021 mødte til aftalt cariesbehandling af visdomstanden 8+. Det fremgår af både journalnotater og røntgenoptagelser, at der den 17. marts 2021 var caries i tanden 8+, mens der ingen caries var i 7+. Tandlæge Dan Viktor Besjakov handlede således under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at fremstille en fyldning i tanden 7+, som ingen caries havde og ved at undlade at fremstilling en fyldning i 8+, som derimod havde behandlingskrævende caries.
  • at det på røntgenoptagelser af 23. marts 2021 ses, at fyldningen 7+ har en dybde svarende til dybden af cariesangrebet i 8+, dvs. ca. 2/3 gennem dentinen (tandbenet) i retning af pulpa (tandens nerve). Tandlæge Dan Viktor Besjakov handlede herefter væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved at bore 2/3 gennem dentinen i 7+ uden at undre sig over, at der på intet tidspunkt blev boret i carieret tandsubstans. Dette burde have fået tandlæge Dan Viktor Besjakov til selv at opdage forvekslingen med 8+. 

Under udboring til en fyldning vurderer tandlægen løbende både den udborede tandsubstans og selve borehullet for at se, hvor meget mere der skal bores, for at al caries er fjernet. Dette forhold burde føre til, at tandlægen opdager, hvis der fejlagtigt er blevet påbegyndt udboring i en intakt tand. Det er herefter væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard, hvis tandlægen ikke opdager dette i løbet af 2/3 gennemboring af dentinen i en intakt tand. 

Det skal således indskærpes over for tandlæge Dan Viktor Besjakov at udvise større omhu i sit fremtidige virke, idet han burde havde opdaget, at der var tale om en forkert tand, før han havde boret 2/3 gennem dentinen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Dan Viktor Besjakov handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 17. marts 2021 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og fødselsdato, for så vidt angår tandlæge Dan Viktor Besjakov. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse