Mangelfuld behandling for parodontitis

Privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard (aut. ID 013Q1) får kritik for mangelfuld behandling af parodontitis, da hun sleb tænderne, hvor hun burde have behandlet betændelsestilstanden. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM11

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard (aut. ID 013Q1), , for behandlingen i perioden fra den 21. til den 26. august 2019.

Der gives ikke kritik til:

 • tandlæge Susanne Dalsgaard, , for indhentelsen af informeret samtykke.

Det betyder, at tandlæge Susanne Dalsgaard ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder videre, at tandlæge Susanne Dalsgaard indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard hos , i perioden fra den 7. august til den 23. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det ikke var relevant at foretage plastfyldninger på den første og anden lille kindtand i venstre side af overkæben (+4 og +5)
 • at der ikke blev lavet en tilstrækkelig fyldning på kindtanden +4 og den anden store kindtand i højre side af overkæben (7+).
 • at der ikke blev pudset på relevant vis efter plastfyldninger på kindtænderne +4 og +5, den store og lille fortand i venstre side af overkæben (+1 og +2), den lille fortand i højre side af overkæben (2+), kindtanden 7+ og den første lille kindtand i højre side af underkæben (6-).

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. august 2019 blev 50-årige tilset af privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard hos , der foretog en diagnostisk grundundersøgelse og en røntgenundersøgelse med bitewings (røntgenundersøgelse af mellemrummene mellem tænderne).

Tandlægen foretog herefter bl.a. en plastbehandling af kindtanden 7+ den 21. august 2019, en plastbehandling af kindtanden +4 og +5 den 26. august 2019, plastbehandling af fortænderne 2+, 1+ og +2 den 24. september 2019 samt en plastbehandling af kindtanden 6- den 23. oktober 2019.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder fra nyt behandlingssted.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Susanne Dalsgaard ikke foretog en tilstrækkelig fyldning på kindtanden +4 den 26. august 2019, idet det fremgår af røntgenbilleder fra et nyt behandlingssted taget den 22. april 2021, at plastfyldningen mangler at blive tilpasset på kindtanden.
 • at tandlæge Susanne Dalsgaard ikke foretog en tilstrækkelig fyldning på kindtanden 7+ den 21. august 2019, idet det fremgår af røntgenbilleder fra et nyt behandlingssted taget den 22. april 2021, at der er et mørkt område under plastfyldningen, hvilket indikerer, at der er luft eller tilbageværende sygt tandvæv (caries) under tanden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard for den øvrige del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Susanne Dalsgaard foretog en tilstrækkelig fyldning på kindtanden +5 den 26. august 2019, idet det fremgår af røntgenbilleder fra et nyt behandlingssted taget den 22. april 2021, at plastfyldningen er tilpasset på kindtanden.
 • at det var relevant, at tandlæge Susanne Dalsgaard foretog en plastfyldning på kindtænderne +4 og +5, idet den diagnostiske grundundersøgelse fra den 7. august 2019 viste, at havde behandlingskrævende huller i tænderne. Røntgenbillederne den 7. august 2019 indikerer også, at der var huller i tænderne, da der kan ses store mørke områder på tænderne, hvilket sædvanligvis forekommer, når der er hul i en tand.
 • at det ikke er muligt for disciplinærnævnet at vurdere, om der blev pudset på relevant vis efter plastfyldninger i tænderne, +4, +5, +1, +2, 2+, 7+ og 6-, da det ikke er muligt at vurdere ud fra oplysningerne i journalen eller på røntgenbilleder.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 21. til den 26. august 2019 hos .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at tandlæge Susanne Dalsgaard ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af hos , den 24. september 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at formen på fortænderne +2 og 2+ samt højre hjørnetand i underkæben (3-) blev ændret, uden at der var talt om det og givet samtykke forinden.

SAGSFREMSTILLING

Den 24. september 2019 foretog tandlæge Susanne Dalsgaard bl.a. en plastbehandling af tænderne +2 og 2+.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlæge Susanne Dalsgaard for indhentelsen af informeret samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at det ikke fremgår af journalen, at der blev foretaget beslibning af fortænderne +2 og 2+ eller af hjørnetanden 3-.
 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.
 • at det ikke ud fra en gennemgang af røntgenbilleder fra den 7. og 21. august 2019 samt den 22. april 2022 kan ses, at der er sket ændringer på tændernes form.
 • at disciplinærnævnet herefter ikke finder grundlag for at fastslå, at formen på fortænderne +2 og 2+ samt højre hjørnetand 3- blev ændret, hvorfor tandlægen ikke burde have informeret herom eller indhentet samtykke.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Susanne Dalsgaard handlede i overensstemmelse med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af den 24. september 2019 på .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til tandlæge Susanne Dalsgaard i sine afgørelser af 26. november 2019 og 30. november 2021.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Susanne Dalsgaard. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 26. november 2019 og 30. november 2021 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da afgørelsen fra den 26. november 2019 tidligere har været offentliggjort, offentliggøres den ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser