Utilstrækkelige plastfyldninger

Privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard (aut. ID 013Q1) får kritik for utilstrækkelige plastfyldninger, hvor fyldningen ikke var tilpasset tanden, eller der var luft/tilbageværende caries under fyldningerne. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM12

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard (autID 013Q1), , for behandlingen i perioden fra den 22. januar til den 23. juli 2018.

Der gives ikke kritik til:

 • privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard, , for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder videre, at privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard i , i perioden fra den 22. januar til den 23. juli 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at tandlægen ikke burde have foretaget slibning af s tænder i forbindelse med en behandling for parodontitis.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 22. januar til den 23. juli 2018 modtog 51-årige behandling af privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard hos . var henvist til tandlæge Susanne Dalsgaard, idet hun skulle have foretaget parodontitisbehandling omkring sin anden lille kindtand i venstre side af overmunden (+5).

Tandlæge Susanne Dalsgaard undersøgte s tænder og fandt, at der var tale om et velplejet tandsæt, men at der dog var problemer med bidfunktion samt tandstilling. Hun vurderede, at dette kunne være årsag til s problemer med parodontitis. Tandlæge Susanne Dalsgaard fandt herudover, at tanden +5 havde en tvivlsom prognose, idet den reagerede positivt på en vitalitetstest.

Tandlæge Susanne Dalsgaard lagde herefter en behandlingsplan, der indebar en bidfunktionsundersøgelse, bidkalibrering med leaf gauge, udvidet tandrensning (med tandrodsrensninger) samt behandling med FotoSan. Hun informerede om, at behandling af fordybede tandkødslommer med FotoSan ikke var en evidensbaseret behandling. accepterede dette og resten af behandlingsplanen.

Den 13. februar 2018 foretog tandlæge Susanne Dalsgaard tandrodsrensning af tænderne 6+, 5+, 3+, 2+, 1+, +1, +4, +5 og +6 samt 7-, 6-, -5, -6, -7 og FotoSan i tænderne 7- og -7.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder af 8. august 2020.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Susanne Dalsgaard for beslibning/kalibrering af tandsættet.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at tandlæge Susanne Dalsgaard ikke burde have foretaget beslibning af s tænder i forbindelse med parodontitisbehandlingen. Parodontitis er en betændelsestilstand i tandkødet, der har spredt sig til de dybereliggende væv, dvs. ned omkring roden på tanden. Dette medfører varigt tab af rodhindefibre og efterfølgende nedbrydning af knoglen, hvorfor parodontitis på sigt vil resultere i tandtab, hvis ikke sygdommen behandles. Parodontitis konstateres ved, at tandlægen måler lommerne mellem tænderne og tandkødet. Disse må – i sundt tandkød - ikke være mere end 3 mm dybe.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at såfremt der er opstået parodontitis i en eller flere tænder, vil den korrekte behandling bestå i 1) at rense tandkødslommerne for de bakterier, der forårsager betændelsestilstanden, 2) at motivere patienten til bedre renhold, samt 3) at undersøge, om der kan iværksættes andre tiltag, der kan forbedre forholdene, f.eks. at motivere til rygestop.

En løsnet tand kan i mange tilfælde fæstnes igen ved grundig rensning. Dette forudsætter dog, at betændelsestilstanden ikke er total, dvs. hele vejen rundt om rodspidsen – en sådan tand vil mistes før eller siden. I enkelte tilfælde kan en lille aflastning af en løs tand forbedre prognosen, idet tanden derved får ro. Der findes dog ingen videnskabelig evidens for, at en generel beslibning af tandsættet har nogen effekt på behandlingsresultatet. Tandlæge Susanne Dalsgaard burde således ikke have foretaget beslibning af s tænder i forbindelse med behandlingen.

Disciplinærnævnet kan yderligere oplyse, at FotoSan er lysbehandling, hvor lys med en be-stemt bølgelængde går ind og slår bakterier ihjel. Behandlingen er ikke særlig udbredt, da den på ingen måde kan erstattes mekanisk rensning. I dette tilfælde er der imidlertid ingen skade sket ved brug af FotoSan, idet lysbehandlingen ikke vurderes at have haft nogen indflydelse på behandlingsresultatet.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 22. januar til den 23. juli 2018 hos .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard ikke indhentede et til-strækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af hos , den 22. januar 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at tandlæge Susanne Dalsgaard burde have oplyst om, at hun ville slibe hendes tandsæt.

SAGSFREMSTILLING

Den 22. januar 2018 modtog 51-årige behandling af privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard hos .

har til sagen anført, at hun forud for behandlingens igangsættelse blev informeret om dybdegående tandrensning og FotoSan, men at hun på intet tidspunkt blev informeret om beslibning/kalibrering af tandsættet.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af klagen, at ikke havde givet samtykke til, at tandlæge Susanne Dalsgaard måtte slibe på hendes tænder.

Det fremgår af journalen, at den 22. januar 2018 accepterede den fremlagte behandlingsplan, som bl.a. indebar bidkalibrering, dvs. bidfunktionel beslibning.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard for indhentelsen af informeret samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ikke havde givet samtykke til, at tandlæge Susanne Dalsgaard måtte slibe på hendes tænder.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at privatpraktiserende tandlæge Susanne Dalsgaard handlede i overensstemmelse med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af den 22. januar 2018 hos .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed