Utilstrækkelig protesebehandling

Privatpraktiserende tandlæge Dennis Løndal Rasmussen (aut.ID 09W7W) får kritik for fremstillingen af utilstrækkelig delprotese (stål-unitor) til overkæben. (Offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM160

Offentliggørelsesdato:

22. december 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • privatpraktiserende tandlæge Dennis Løndal Rasmussen (aut. ID 09W7W), , for behandlingen i perioden fra den 24. juni til den 22. juli 2021.

Det betyder, at tandlæge Dennis Løndal Rasmussen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos tandlæge Dennis Løndal Rasmussen, , i perioden fra den 24. juni til den 22. juli 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at den tandlægefaglige behandling ikke var relevant og tilstrækkelig, herunder at der ikke blev fulgt op på henvendelse om knækket delprotese på korrekt vis henset til, at protesen efterfølgende ikke passede, og der var gener i form af mad, som satte sig fast i delprotesen og gener fra en skarp kant ved protesen.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 24. juni 2021 blev 55-årige set i konsultation hos tandlæge Dennis Løndal Rasmussen, til aftryk til protesereparation, idet støtten til anden store kindtand i venstre side af overkæben (+7) var knækket. Forud for konsultationen, den 18. maj 2021, havde fået fremstillet delprotese (stålunitor) til overkæben indsat straks efter tandudtrækning.

fik efterfølgende udleveret delprotesen, og fik også slebet plastoverskud af venstre fortand i overkæben (+1).

Det fremgår af senere journalnotater, at der var gener fra delprotesen, og at den burde laves om. blev herefter henvist til anden behandler, som skulle overtage opgaven.

Det fremgår af klagen, at delprotesen ikke passede, særligt ved den ene fortand, og at der var gener i form af mad, der satte sig fast i delprotesen, og gener fra en skarp kant ved protesen.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Dennis Løndal Rasmussen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en tandlægefaglig relevant og tilstrækkelig protesebehandling, idet tandlæge Dennis Løndal Rasmussen burde have afhjulpet de behov, der var for tilpasning af protesen i et større omfang end udført. Delprotesen passede dårligt på bagsiden af særligt den ene fortand ved udlevering efter reparation, og der var gener i form af mad, som satte sig fast i delprotesen og gener fra en skarp kant ved protesen. Det var ikke i overensstemmelse med sædvanlig praksis at undlade at afhjælpe de behov for tilpasning af protesen, som var til stede.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Dennis Løndal Rasmussen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 24. juni til den 22. juli 2021 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til privatpraktiserende tandlæge Dennis Løndal Rasmussen i sine afgørelser af 26. februar 2021, 23. september 2021, 8. december 2021 30. august 2022, 10. oktober 2022 og 11. oktober 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Dennis Løndal Rasmussen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 26. februar 2021, 23. september 2021, 8. december 2021, 30. august 2022, 10. oktober 2022 og 11. oktober 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed