Mangelfuld undersøgelse for blodprop i hjertet

Reservelæge Mohammed Aftab Perveez (aut. ID 0CCHZ) får kritik for mangelfuld undersøgelse af patient, idet der også ved atypiske symptomer bør udredes for blodprop i hjertet.

Sagsnummer:

22DNM23

Offentliggørelsesdato:

9. marts 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • reservelæge Mohammed Aftab Perveez (aut. ID 0CCHZ), Akutmodtagelsen, , for behandlingen den 3. februar 2021.

Det betyder, at reservelæge Mohammed Aftab Perveez ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for reservelæge Mohammed Aftab Perveez at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af reservelæge Mohammed Aftab Perveez på Akutmodtagelsen, , den 6. februar 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog en relevant behandling, idet man overså symptomer på blodprop i hjertet.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 3. februar 2021 blev den 46-årige , tidligere kendt med blodprop i lungen (lungeemboli) efter en benskade, bragt med ambulance til Akutmodtagelsen, , grundet pludselige brystsmerter med stråling ud til begge arme, klamsved og utilpashed. Ved ankomst til afdelingen, havde ikke længere smerter, var afkræftet, havde normal hjerterytme og var ikke akut påvirket. Røntgenundersøgelse af s brystkasse viste normal bredde af hjerte med bibasalt atelektaiske strøg, og EKG-undersøgelsen viste normal hjerterytme med 103 slag pr. minut (sinus takykardi) uden tegn på manglende iltforsyning, hjerterytmeforstyrrelse eller tegn på blodprop i lungerne. blev udskrevet med råd om at kontakte Akutmodtagelsen igen, hvis der opstod yderligere symptomer.

Det fremgår af en tilføjelse til klagen, at fik konstateret en blodprop i hjertet den 9. februar 2021, som han blev opereret for. 

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra reservelæge Mohammed Aftab Perveez, at han på baggrund af undersøgelserne ikke vurderede, at der var tale om tegn på blodprop i hjertet, da s symptomer, herunder snurren i begge arme under hvile uden ledsagende brystsmerter og efterfølgende brystubehag og snurren, ikke var forenelige med de klassiske tegn på blodprop i hjertet. Reservelæge Mohammed Aftab Perveez tolkede s atriefrekvens (takykardi) som nervøst betinget.

Det fremgår videre af et partshøringssvar til sagen fra reservelæge Mohammed Aftab Perveez, at var meldt til Akutmodtagelsen med brystsmerter, men at han ved optag af sygehistorien ikke klagede over trykkende brystsmerter, men kun snurren og ubehag i brystet, som var kommet efter ophør af smerterne. Det fremgår videre af partshøringssvaret, at s fravær af klassiske symptomer på blodprop i hjertet blev bekræftet ved flere notater af kardiologiske læger, som tilså ham seks dage senere. Det fremgår endelig af udtalelsen, at Mohammed Aftab Perveez mener, at det ikke var oplagt, at havde en blodprop i hjertet, da symptomerne var uspecifikke, og da der ikke var trykkende brystsmerter eller dyspnø i anamnesen, samt at var alment upåvirket med normal EKG.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere reservelæge Mohammed Aftab Perveez for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at ikke blev undersøgt og behandlet på tilstrækkelig vis henset til sine symptomer, idet reservelæge Mohammed Aftab Perveez noterede i sygehistorien, at havde debut kl. 18 med ubehag i begge underarme, som tiltog i løbet af ½-1 time med først snurrende og derefter deciderede smerter af fem minutters varighed i begge arme. Videre blev det noteret, at efter de kraftige smerter i armene aftog, blev klamtsvedende og afkræftet. På baggrund af symptomerne beskrevet i sygehistorien, burde reservelægen have haft klar mistanke om blodprop/ustabil forsnævring på hjertets kranspulsåre.
 • at det med s symptomer, om end de var atypiske, samt risikoprofil, vil være normal faglig standard at håndtere som en patient med lav-risiko brystsmerter. I denne håndtering indgår blandt andet måling af kardielle troponiner. Denne måling blev ikke foretaget.
 • at reservelæge Mohammed Aftab Perveez, på baggrund af s sygehistorie, burde have haft mistanke om betydende akut hjerte-kar sygdom, hvorfor reservelægen burde have iværksat yderligere udredning af for blodprop/ustabil forsnævring på hjertets kranspulsårer, blodprop i lungen og bristning af hovedpulsåre i brystkassen, idet alle tre tilstande kan betegnes som livstruende.
 • at reservelæge Mohammed Aftab Perveez på relevant vis udredte med et EKG, måling af CRP (infektionstal) og røntgen af brystkassen, hvor alle undersøgelser var normale, men idet en normal objektiv undersøgelse inklusiv et normalt EKG ikke alene kan afkræfte en mistanke om blodprop/ustabil forsnævring på hjertets kranspulsåre, burde reservelægen have iværksat yderligere undersøgelser i form af blodprøve med henblik på måling af biokemisk markør for skade på hjertemuskulaturen (kardiale troponiner) og markør for blodprop i lungen og bristet hovedpulsåre i brystkassen (d-dimer).

Styrelsen kan oplyse, at indikationer på blodprop i hjertet sædvanligvis kan vise sig i form af symptomer på akut iltmangel til hjertet, eksempelvis brystubehag og/eller akut hjertesvigt og/eller rytmeforstyrrelser. Derudover kan der også ses udstråling af smerter til arme og kæbe, åndenød, almen utilpashed. Patienten vil kunne være bleg og klamtsvedende.

Den omstændighed, at det efterfølgende blev beskrevet i s journal, at han ikke fremstod med klassiske symptomer på en blodprop i hjertet, er efter disciplinærnævnets opfattelse ikke ensbetydende med, at reservelæge Mohammed Aftab Perveez ikke burde have foretaget yderligere undersøgelser til afdækning af s tilstand. Dette henset til, at det i en akutmedicinsk kontekst er en essentiel opgave at udelukke alvorlige livs- eller førlighedstruende tilstande, også dem, der ikke er høj sandsynlighed for, eller som præsenterer sig med atypiske symptomer.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at reservelæge Mohammed Aftab Perveez handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 3. februar 2021 i Akutmodtagelsen, .

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår reservelæge Mohammed Aftab Perveez. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse