Mangelfuld psykiatrisk udredning

Speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind (aut. ID 00KNB) får kritik for mangelfuld udredning, der bevirkede, at der ikke var grundlag for den stillede diagnose og for den medicinske behandling. (Offentliggøres pga. indskærpelse)

Sagsnummer:

22DNM27

Offentliggørelsesdato:

23. marts 2022

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind (aut. ID 00KNB) for udredning og diagnosticering i perioden fra den 10. april 2014 til den 24. marts 2017.

Der gives kritik til:

 • speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind (aut. ID 00KNB) for den medicinske behandling i perioden fra den 12. oktober 2015 til 28. november 2016.

Det betyder, at speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind hos , i perioden fra den 10. april 2014 til den 24. marts 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind stillede diagnosen borderline
 • at speciallæge i psykiatri Svend Erik Tinds medicinske behandling af ikke var i overensstemmelse med hendes tilstand og symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 10. april 2014 til den 24. marts 2017 modtog 21-årige behandling af speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind. var henvist af egen læge med depression.

Ved behandlingens indledning havde let sænket stemningsleje og var mimikløs. Hun havde depressive symptomer, søvnbesvær og svært ved at koncentrere sig om sin uddannelse. Hun havde ikke angst, ingen OCD-symptomer, og der var ingen selvmordtanker. s far, der blev dræbt i 2011, havde haft depressive tilbøjeligheder. Endvidere havde s moster haft depressioner.

Af epikrise af 24. marts 2017 fremgår diagnoserne tilpasningsreaktion med andre emotionelle symptomer og emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline-type. Det er oplyst, at der var mikropsykotiske episoder, forstyrret usikker identitet, tendens til intense og ustabile forhold, angst for at være alene og tomhedsfølelse.

I perioden modtog behandling med Aripiprazol og Akineton. Behandling med Aripiprazol blev iværksat den 12. oktober 2015. Behandlingen med Aripiprazol ophørte den 28. november 2016, da ønskede en pause. Endvidere modtog hun behandling med Sertralin, der blev ordineret fra psykiatrisk akutmodtagelse samt med Champix.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundheds-personers sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind for udredningen og diagnosticeringen:

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at den udredning, som speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind lavede af var utilstrækkelig, og at der derfor ikke var baggrund for at stille en diagnose, herunder var der ikke grundlag for at stille diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline-type. Speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind lavede ikke diagnostisk udredning. Der blev hverken udført en struktureret, semistruktureret eller ustruktureret psykopatologisk afdækning af s symptomer. Der blev således ikke foretaget en tilstrækkelig afdækning af s symptomer eller af de kriterier, der er opstillet i ICD-10 (den internationale klassificering af sygdomme).

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 10. april 2014 til den 24. marts 2017 hos .

Det skal desuden indskærpes over for speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind for den medicinske behandling:

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at s symptomer er beskrevet med tristhed, søvnbesvær og manglende koncentration i forhold til uddannelse. Hun havde ikke selvmordtanker, ingen logisk brist i tankegangen og intet paranoia. Der er således ikke beskrevet symptomer på psykose, og blev vurderet apsykotisk. Der var herefter ikke et sundhedsfagligt grundlag for, at speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind iværksatte behandling med aripiprazole, der er et antipsykotisk lægemiddel.

Disciplinærnævnet bemærker, at der ikke vil være grundlag for at iværksætte behandling med antipsykotisk lægemiddel i tilfælde, hvor patienten vurderes som nærpsykotisk eller tæt på at være psykotisk. Endvidere vil udgangspunktet for behandling af forstyrrelse af personlighedsstrukturen af borderline-type være psykoterapi og ikke medicinsk behandling, da der alene er ringe dokumentation for, at antipsykotiske lægemidler har effekt for patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline-type.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved den medicinske behandling af i perioden fra den 12. oktober 2015 til den 28. november 2016 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår speciallæge i psykiatri Svend Erik Tind. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse