Mangelfuld undersøgelse af grå stær

Speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen (aut.ID 00NW2) får kritik for ikke at foretage relevante målinger ved undersøgelsen, herunder for utilstrækkelig information og valg af linsetype (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM52

Offentliggørelsesdato:

28. april 2022

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Journalføring, Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • Speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen (aut. ID 00NW2), , for behandlingen den 4. marts 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen, , for journalføringen.

Det betyder, at speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder videre, at speciallægen udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen hos , den 4. marts 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog en relevant behandling, idet der ikke var indikation for at tilbyde en operation for grå stær, herunder at vurdere, at hun ikke måtte køre bil.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 4. marts 2020 var 78-årige til undersøgelse hos speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen hos . Der var ingen kendte prædispositioner til øjensygdomme. Hun havde tiltagende nedsat syn, blænding og nedsat syn i tusmørke. Hendes syn blev målt til 0,4 på det højre øje og 0,3 på det venstre øje med egen korrektion. Der blev anvendt korrektion med +2,25 sf -1,5x70 på det højre øje og +5,25 sf -3,0x74 på det venstre øje. Indblikket i øjet var ”let diset”, og nethinden var alderssvarende. Der blev taget fotos af øjenbaggrunden. Der var begyndende grå stær på begge øjne, som udviklede sig langsomt. Hun blev informeret om gratis operation i offentligt regi, men ønskede en operation i privat regi. Hun blev videre informeret om, at hun fik en ny uafhængig vurdering af en anden øjenlæge før en eventuel operation for grå stær. Der blev henvist til en operatør på en anden øjenklinik.

Det fremgår af en udtalelse fra speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen, at det ved synstesten er , der angiver, hvad hun kan se. Synsstyrkemål afhænger af patientens samarbejde og er ikke objektiv. Diagnosen grå stær beror på en kombination af patientens synstyrke og objektive fund ved spaltelampeundersøgelsen sammenholdt med patientens subjektive klager.

Det fremgår af et partshøringssvar fra speciallæge Simon von Spreckelsen, at fik målt refraktion på højre øje og angav at kunne se 0,4. Efterfølgende fik hun målt samme refraktion hos en anden klinik, men angav her at kunne se 0,5. Ved grå stær er det normalt, at den målte refraktion afviger fra den tidligere brillestyrke. angav at kunne se 0,8 hos en anden klinik med +3,25 sfærisk i kombination med -1,50 cylinder i 78 grader. Hos angav hun at kunne se 0,3 med +5,25 sfærisk i kombination med -3,00 cylinder i 74 grader. Den målte bygningsfejl er i samme akse på begge klinikker. Den hos målte sfæriske merværdi modregnes delvist af den målte merværdi af cylinder-komponenten. Synsstyrke er et subjektivt mål og ikke et objektivt mål.

Det fremgår videre af et partshøringssvar fra speciallægen, at ønskede en privat operation, og at hun blev tilbudt en ”second opinion” hos en anden øjenlægeklinik, uden at det skulle koste hende noget. Hun skulle selv tage kontakt til den anden læge. Al unødvendig operation var nedlukket gennem flere måneder, herunder også operation for grå stær. Speciallægen havde ikke taget stilling til, om skulle opereres for grå stær, og heller ikke til, hvilke linser, der i givet fald skulle bruges. Speciallægen tog stilling til, at skulle henvises til en vurdering for en grå stær-operation. blev henvist til en kollega i en klinik med overenskomst med det offentlige, hvorfor hun ikke skulle betale for en ny vurdering. Hvis valgte en operation i privat regi, ville det maksimalt koste hende 7.900 kr. per øje. kunne også bede om henvisning til et offentligt hospital, og her ville behandlingen være gratis.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret lille grå stær på begge øjne, som ikke var operationskrævende.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af et partshøringssvar fra , at hun ikke blev informeret om muligheden for operation i offentligt regi. Hun skrev under på at måtte blive ringet op af en privat øjenklinik, men hun insisterede ikke på, at operationen skulle ske på en privat klinik.

Det fremgår af journalen, at blev informeret om, at den eneste behandlingsmulighed var operation. Hun blev videre informeret om gratis operation i offentligt regi, men ønskede operation i privat regi.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journal-notater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ikke blev informeret om operation i offentligt regi.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge Simon von Spreckelsen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at der kun blev registreret en enkelt måling af s formodede korrektionsbehov, og at det ikke fremgår, om det drejede sig om hendes brille, en autorefraktion eller en subjektiv måling. Der blev udmålt en ringe synsstyrke under kørekortgrænsen på hendes venstre øje, som var hendes bedste øje, uden at det blev opdaget, at brilleglasset brugt til denne måling var alt for stærkt. Da der ikke blev lavet andre målinger, blev denne fejl ikke opdaget.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at en relevant øjenundersøgelse vedrørende grå stær blandt andet omfatter måling af synstyrke med patientens egen brille og eventuelt en subjektiv måling med prøveglas baseret på autorefraktion. En autorefraktor er en computerstyret maskine, der bruges under en øjenundersøgelse til at tilvejebringe en objektiv måling af en persons refraktionsfejl. En mindre forskel i synsmåling foretaget hos forskellige øjenlæger kan være begrundet i forskellige synstavler og belysningsforhold i forskellige undersøgelseslokaler.
 • at den brillemåling, som blev benyttet til at måle s synsstyrke havde en stor forskel på 3 dioptrier mellem de to øjne og en dobbelt så stor bygningsfejl på det venstre øje som i patientens egen brille. Det blev ikke undersøgt, om denne forskel var reel eller en fejl. Fejlen kunne have været opdaget, hvis speciallægen havde målt patientens brille til at sammenligne med.
 • at speciallægen beskrev begyndende grå stær uden andre sygdomsforandringer, som kunne have forklaret s nedsatte syn. Hun havde lette linseforandringer, som normalt ikke påvirker synet betydeligt. Speciallægen undersøgte ikke, hvorfor begge øjne havde meget nedsat syn, uden at der var svær grå stær, og hvorfor synsstyrken på det venstre øje var dårligere end på det højre øje.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at grå stær er uklarheder i øjets linse, som kan medføre synsnedsættelse, blændingsgener og ensidigt dobbeltsyn. Tilstanden er overvejende aldersrelateret. Aldersrelateret grå stær tiltager med alderen, og hastigheden er individuelt meget forskellig. De kliniske fund er nedsat synsstyrke og sløret indblik til detaljer ved nethindeundersøgelsen. Dansk Oftalmologisk Selskab har udarbejdet retningslinjer for henvisning og behandling af patienter med grå stær. Der anbefales operation for grå stær ved et syn på 0,5 og derunder. Rutinemæssigt kan der ikke alene bruges synsstyrke til at vurdere, om der er indikation for en operation. Patientens sociale situation, alder, sundhedstilstand og synskrav bør også indgå i vurderingen.
 • at på baggrund af synsstyrkemålingen var s syn under kørekortgrænsen, således at hun fik frataget sit kørekort på et fejlagtigt grundlag. På samme baggrund blev det vurderet, at der var behov for en operation for grå stær på begge øjne. skulle derfor tage stilling til en operation for hurtigt at kunne genetablere sit kørekort-syn. Hun underskrev en aftale om en operation i privat regi.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at når en patient ikke opfylder kravene til kørekort, er en speciallæge i øjensygdomme forpligtet til at informere patienten om, at vedkommendes synsstyrke ikke er tilstrækkelig til at føre køretøj.
 • at en almindelig øjenundersøgelse ikke indeholder en indhentning af en patients skriftlige accept til privat behandling på en anden øjenklinik end speciallægens. blev informeret om, at hun fik en ny uafhængig vurdering af en anden speciallæge før en eventuel operation for grå stær. Speciallægen indhentede skriftlig kontrakt til egenbetaling og aftalte prisen for privat behandling. Han kontaktede videre en privat klinik for at aftale en operation i privat regi, hvorfor der ikke var tale om en uafhængig vurdering på den private klinik, hvilket burde have været oplyst om.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at der på alle tidspunkter kan udfærdiges en henvisning til en grå stær-operation, som kan sendes til et offentligt behandlingssted/sygehus. Hvis ventetiden på sygehuset er for lang, for eksempel på grund af COVID-19-nedlukning, vil en patient kunne vælge at blive omvisiteret til andre offentlige eller private behandlingssteder i samme eller en anden region med kortere ventetid. Der blev under nedlukningen på grund af COVID-19 foretaget operationer for grå stær i nogle regioner.
 • at det ikke var relevant, at det blev vurderet, at havde behov for toriske kunstige linser til korrektion af bygningsfejl på begge øjne, idet der ikke blev foretaget biometrimålinger, som burde være grundlag for vurderingen.

  Disciplinærnævnet kan oplyse, at det kan overvejes at anvende toriske kunstige linser til at korrigere bygningsfejl på over 2,0 dioptrier. Anvendelse af toriske linser for patienter med lavere bygningsfejl bør kun tilbydes efter nøje overvejelse, da den gavnlige effekt er beskeden.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 4. marts 2020 hos .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af hos , den 4. marts 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det ikke var relevant at journalføre, at ikke måtte køre bil.

SAGSFREMSTILLING

Den 4. marts 2020 noterede speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen, at med en synstyrke på under 0,5 ikke måtte køre bil.

Det fremgår af en udtalelse fra speciallægen, at hvis der konstateres synsstyrke på det bedste øje på under 0,5, og en patient med begge øjne ikke kan se mindst 0,5, skal patienten gøres opmærksom på, at vedkommende ikke må køre bil lovligt, hvilket noteres i journalen.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelses § 10, stk. 2, nr. 2, litra b, at patient-journalen skal indeholde oplysninger om observationer og undersøgelser samt resultatet heraf, hvis oplysningerne er relevante og nødvendige.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge Simon von Spreckelsen for hans journalføring.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at da s syn blev målt til 0,3 og 0,4 på begge øjne med egen korrektion, var synet under kørekortgrænsen, hvorfor det på baggrund af resultater var relevant at journalføre, at hun ikke måtte køre bil.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 4. marts 2020 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til speciallæge i øjensygdomme Simon von Spreckelsen i sine afgørelser af 3. maj 2017 og 2. februar 2018.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår speciallæge Simon von Spreckelsen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 3. maj 2017 og 2. februar 2018 er også omfattet af offentliggørelsesordningen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 10 om patientjournalens indhold

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år