Kritik for brud på tavshedspligten

Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel (aut.ID 03NJP) får kritik for videregivelse af oplysninger om en patient, som han havde en personlig relation til. (offentliggøres pga. kritik med indskærpelse).

Sagsnummer:

22DNM56

Offentliggørelsesdato:

11. maj 2022

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • sygeplejerske Karsten Flemming Meisel (aut. ID 03JNP) for brud på sin tavshedspligt i maj 2021.

Det betyder, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel har handlet i strid med sundhedsloven.

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Karsten Flemming Meisel at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over:

 • at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel har brudt sin tavshedspligt i maj 2021 ved at videregive oplysninger om til , som er s .

SAGSFREMSTILLING

I maj 2021 var til behandling på , .

har oplyst, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel har brudt sin tavshedspligt ved at skrive til , at var på .

har medsendt en mail af 9. maj 2021 fra sygeplejerske Karsten Flemming Meisel til . Af mailen fremgår det, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel havde inde i sidste uge, fordi hun havde fået sprit i øjet. Det fremgår endvidere, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel havde talt med lægen, så kom først ind.

Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel har oplyst, at han, forinden informationen til , havde haft korrespondance med , der gav ham opfattelsen af, at allerede var informeret om s besøg i skadestuen. Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel mener derfor, at hans rolle var som og ikke som fagperson. Af den grund opfatter han ikke sin kommentar som et brud på tavshedspligten, men som et udtryk for omsorg for .

har hertil oplyst, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel og hende kort talte om, hvordan det gik med s børn. Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel gik også selv ind for at se, hvor lang tid hun skulle vente uden hendes tilladelse, og efterfølgende havde sygeplejerske Karsten Flemming Meisel sendt e-mailen til og fortalt om s besøg.

har også oplyst, at hun ikke anser sig selv og sygeplejerske Karsten Flemming Meisel for at være . Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel havde kort været med hendes . Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel vidste, at han ikke måtte kontakte , at han ikke havde grund til at opfatte dem som , og at han absolut ikke havde hendes samtykke til at fortælle om hendes besøg på .

Sygeplejerske Karsten Flemming Meisel har hertil svaret, at han tilfældigt stødte på på skadestuen, hvor han i øvrigt arbejder. De havde en god dialog omkring . havde fået sprit i øjet, og sygeplejerske Karsten Flemming ønskede at hjælpe hende til bedring ved at se hvor lang ventetid, der var. blev herefter behandlet med det samme. Dette accepterede hun gladelig. Efterfølgende skrev han til , om end deres var under afvikling. Dette så han intet mærkeligt i. s påstand om har ikke været et problem. Hun kalder sig selv for , selvom hun ikke har . Han mener, at spørgsmålet om deres er sagen irrelevant. Den omstændighed, at han efterfølgende sendte en sms til , skulle anses som en almindelig bemærkning mellem .

BEGRUNDELSE

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundheds-personer og træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger. Det står i sundhedslovens § 40.

En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt eller er indlagt. Det fremgår af punkt 4.1 i vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

En sundhedsperson kan dog ifølge sundhedslovens § 43, stk. 1, give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke. Et samtykke skal ifølge sundhedslovens § 44 være skriftligt.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, uden patientens samtykke.

Sundhedspersonen skal normalt forsøge at få patientens samtykke, inden sundhedspersonen giver oplysningerne videre. Det står i punkt 5.2 i vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere sygeplejerske Karsten Flemming Meisel for at have givet oplysninger om til .

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningen om, at var på , , fordi hun havde fået sprit i øjet, er en fortrolig oplysning, fordi det er en oplysning om s helbred.
 • at ikke havde givet sit samtykke til, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel kunne give oplysninger om hende til .
 • at der ikke var andre lovlige grunde til, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel kunne give oplysningen til .
 • at det ikke kan føre til en ændret vurdering, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel mener, at han ikke har brudt sin tavshedspligt, fordi han var i en rolle som , da han erfarede oplysningen under udøvelsen af sit erhverv som sygeplejerske.
 • at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne vide, om allerede var bekendt med oplysningen om, at var på , og hvad årsagen var.
 • at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel derfor ikke kunne give oplysningen om til .

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske Karsten Flemming Meisel handlede i strid med sundhedsloven.

Disciplinærnævnet vurderer, at der foreligger skærpende omstændigheder, fordi sygeplejerske Karsten Flemming Meisel havde en personlig relation til , og det burde være åbenbart for sygeplejerske Karsten Flemming Meisel, at han erfarede oplysningerne om hende under udøvelsen af sit erhverv, og at han derfor ikke måtte videregive oplysninger om hende til .

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Karsten Flemming Meisel at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår Karsten Flemming Meisel. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 3, stk. 1, om klager over omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 43, stk. 1, om videregivelse af helbredsoplysninger med patientens samtykke til andre formål
 • § 43, stk. 2, om videregivelse uden patientens samtykke
 • § 44, stk. 1 og 2, om samtykke til videregivelse

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse

Vejledninger

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger
 • Punkt 5.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke