Utilstrækkelig undersøgelse af forhøjet PSA

Praktiserende læge Frans Ourø Jensen (aut. ID 00MY3) får kritik for ikke at have foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af patientens forhøjede PSA. Desuden gives der kritik for, at der ikke blev fastsat en konsultation med henblik på opfølgning.

Sagsnummer:

22DNM60

Offentliggørelsesdato:

14. juni 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Sagen genoptages af egen drift.

Disciplinærnævnet har samtidig realitetsbehandlet sagen på ny og truffet følgende afgørelse:

Der gives kritik til:

 • Praktiserende læge Frans Ourø Jensen (aut. ID 00MY3) for behandlingen den 2. november 2017.

Der er foretaget en fornyet behandling af sagen, da der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Det betyder, at praktiserende læge Frans Ourø Jensen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

DISCIPLINÆRNÆVNETS TIDLIGERE AFGØRELSE

Disciplinærnævnet fandt ved sin afgørelse af den 31. august 2020, at der var grundlag for at kritisere praktiserende læge Frans Ourø Jensen for den behandling, som modtog i den 2. november 2017.

BEGRUNDELSE FOR GENOPTAGELSE

Om der er grundlag for at genoptage en sag afhænger af, om der i forhold til den oprindelige behandling af sagen er fremkommet væsentlige nye oplysninger, som må antages at kunne medføre en ændret bedømmelse af sagen. Det skal forstås således, at der skal være tale om nye oplysninger, som ikke allerede forelå i udtalelser, journalnotater eller andre af sagens akter, da der blev truffet afgørelse i sagen. Disse nye oplysninger skal tillige være så væsentlige, at de måske kan føre til et andet resultat.

Væsentlige sagsbehandlingsfejl kan desuden medføre, at disciplinærnævnet er forpligtet til at genoptage sagen.

Disciplinærnævnet vurderer, at begået væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at praktiserende læge Frans Ourø Jensen ikke blev partshørt over den kritik der blev givet i afgørelsen af den 31. august 2020, samt at den praktiserende læge ikke blev partshørt over, at der ville ske offentliggørelse af afgørelsen, idet disciplinærnævnet inden for de seneste fem år havde givet praktiserende læge Frans Ourø Jensen tre gange kritik. 

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at der er grundlag for en fornyet behandling af sagen vedrørende praktiserende læge Frans Ourø Jensens behandling af , hvorfor sagen genoptages.

Disciplinærnævnet har ikke fundet grundlag for genoptagelse af den øvrige del af klagen. For så vidt angår klagen vedrørende praksisreservelæge , henvises til afgørelse af den 31. august 2020.

DISCIPLINÆRNÆVNETS AFGØRELSE

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Frans Ourø Jensen i , i perioden fra den 2. november 2017 til den 13. august 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev undersøgt og behandlet tilstrækkeligt henset til den kendte vandladningsproblematik
 • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på blodprøven, der viste forhøjet PSA den 2. november 2017
 • at burde være henvist til yderligere udredning på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 2. november 2017 henvendte 71-årige sig til , for at få svar på blodprøver. fik ved konsultationen målt et PSA-tal på 6,8. I forbindelse med konsultationen blev der konfereret med praktiserende læge Frans Ourø Jensen i forhold til det videre forløb. Desuden foretog praktiserende læge Frans Ourø Jensen ved konsultationen en objektiv undersøgelse af s prostata, og aftalte kontrol af PSA-tal efter et år eller ved tiltagende vandladningssymptomer.

Den 13. august 2019 var til kontrol hos praktiserende læge Frans Ourø Jensen i forhold til vandladningssymptomer. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af prostata og sendt en henvisning til videre udredning.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Frans Ourø Jensen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at blev undersøgt relevant med blodprøver og rektal eksploration, undersøgelse af prostata gennem endetarmen den 2. november 2017, og der blev aftalt en ny blodprøve senere
 • at det er en del af den normale undersøgelse, når en patient præsenterer symptomer i forhold til vandladningen, at man tager blodprøver og undersøger prostata for at afklare, om den er forstørret eller har ændret karakter
 • at der burde have været lavet en fast aftale med dato for en ny blodprøve til måling af PSA, og at denne skulle være foretaget inden for 6-12 måneder for at se om der eventuelt var stigning i PSA-tallet
 • at der ved undersøgelsen den 2. november 2017 burde have været lavet en undersøgelse af urinen for at udelukke urinvejsinfektion som årsag til symptomerne. En undersøgelse af urinen er en del af den normale undersøgelse, når en patient har forhøjet PSA. En urinvejsinfektion er forholdsvis enkel at behandle
 • at PSA-målinger ikke i sig selv kan bruges til undersøgelse eller screening for prostatakræft. Hos mandlige patienter med vandladningssymptomer, hvor der måles et forhøjet PSA for alderen (hos 71-årige større end 5,0) bør urinvejsinfektion udelukkes, og der bør laves aftale om opfølgning med gentagelse af måling af PSA. PSA, Prostata Specifikt Antigen, er et protein, hvis koncentration i blodet stiger i takt med den aldersrelaterede øgning af prostatavolumen eller i forbindelse med vævsskade som for eksempel ved prostatakræft
 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt ved konsultationen den 2. november 2017, og der ikke blev lavet relevant aftale om opfølgning henset til vandladningssymptomerne og det forhøjede PSA-tal, hvilket kunnet have medført en henvisning tidligere i forløbet end den 13. august 2019
 • at den 13. august 2019 var hos praktiserende læge Frans Ourø Jensen i forhold til vandladningssymptomer, hvor der forinden var målt et nyt PSA-tal på 9,9. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af prostata og relevant sendt en henvisning til videre udredning, da der var stigning i PSA og fortsat vandladningsgener.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Frans Ourø Jensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 2. november 2017 i sin praksis.

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til praktiserende læge Frans Ourø Jensen i sine afgørelser af den 5. marts 2020 og den 29. oktober 2018.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår praktiserende læge Frans Ourø Jensen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af den 5. marts 2020 og den 29. oktober 2018 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • § 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser