Uberettiget indhentning af elektroniske oplysninger

Læge Thomas Rødseth Barsøe (aut. ID 0B63Z) får kritik for elektronisk indhentning af oplysninger ved opslag på sundhed.dk den 17. september 2018 og den 30. januar 2019.

Sagsnummer:

22DNM67

Offentliggørelsesdato:

29. juni 2022

Juridisk tema:

Elektronisk indhentning af oplysninger

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • Læge Thomas Rødseth Barsøe (0B63Z) for elektronisk indhentning af oplysninger den 17. september 2018 og den 30. januar 2019.

Det betyder, at læge Thomas Rødseth Barsøe har handlet i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger.

Det skal desuden indskærpes over for læge Thomas Rødseth Barsøe at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over:

 • at læge Thomas Rødseth Barsøe indhentede oplysninger i s elektroniske journal uden samtykke den 17. september 2018 og den 30. januar 2019.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

har oplyst, at Thomas Rødseth Barsøe har foretaget flere opslag i hendes elektroniske journal. har også oplyst, at læge Thomas Rødseth Barsøe ikke var hendes læge, og at de ikke havde nogen aftale om behandling. har videre oplyst, hun og læge Thomas Rødseth Barsøe tidligere havde været samlevende. har endvidere oplyst, at hun alene gav læge Thomas Rødseth Barsøe fuldmagt til at henvise hende til , og at hun ikke gav samtykke til, at han kunne indhente oplysninger om hende.

Klagen er vedlagt et skærmprint fra sundhed.dk, hvoraf det fremgår, at læge Thomas Rødseth Barsøe har foretaget opslag i s elektroniske journal den 17. september 2018 og den 30. januar 2019. 

har oplyst, at hun havde informeret læge Thomas Rødseth Barsøe om, at hun ikke længere ønskede at have noget med ham at gøre, og at det måtte være en naturlig konsekvens heraf, at hun ikke længere ønskede hans behandling.

I partshøringssvar har Lægeforeningen hertil bemærket, at Thomas Rødseth Barsøe har oplyst, at klager på intet tidspunkt har gjort ham opmærksom på, at hun ikke fortsat ønskede hans behandling.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har i en udtalelse til sagen oplyst, at han aldrig officielt har været s læge, men at nogle få gange har brugt ham i stedet for sin vanlige læge.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har videre oplyst, at er hans ekskæreste, og at de gik fra hinanden i maj 2017. I juni 2017 spurgte s mor, om læge Thomas Rødseth Barsøe ville lave en henvisning af til . Læge Thomas Rødseth Barsøe indhentede samtykke fra til at henvise hende. Læge Thomas Rødseth Barsøe har videre oplyst, at i december 2017 spurgte, om han ville henvise hende til endokrinologisk vurdering, hvilket han gjorde. 

Lægeforeningen har oplyst, at læge Thomas Rødseth Barsøe som henvisende læge modtog en epikrise fra den 30. august 2018. Videre oplyses det, at det fremgår af epikrisen, at der som en del af behandlingsplanen skulle ske telefonisk opfølgning ½ år efter undersøgelsen.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har oplyst, at han forud for opslaget den 17. september 2018 havde været ansat på et sygehus som led i sin hoveduddannelse, og at han derfor ikke arbejdede i praksis. Da han kom tilbage til klinikken, blev han gjort opmærksom på, at klinikken havde modtaget epikriser fra den 30. august 2018. Opslaget skete som opfølgning på epikrisen, der vedrørte den behandling, som læge Thomas Rødseth Barsøe havde henvist til.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har oplyst, at opslaget den 30. januar 2019 blev foretaget, fordi hans ophold i klinikken snart var færdigt, og at han derfor ville sikre sig, at han ikke efterlod patientforløb, der manglede at blive fulgt op på. Som henvisende læge fulgte han således op på den behandling, der manglede at blive fulgt op på.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har fremsendt et billede af en fuldmagt af 25. juni 2017, hvoraf det fremgår, at gav fuldmagt til, at læge Thomas Rødseth Barsøe kunne henvise hende til behandling på .

Læge Thomas Rødseth Barsøe har endvidere fremsendt journalmateriale, hvoraf det fremgår, at han den 5. februar 2016, den 26. april 2017 og den 22. november 2017 foretog journalføring vedrørende på den lægeklinik, hvor han på daværende tidspunkt var ansat.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har desuden fremsendt kopi af syv henvisninger af henholdsvis den 20. oktober 2015, 11. januar 2016, 5. februar 2016, 25. maj 2016, 26. april 2017, 28. juni 2017 og 22. november 2017, hvor læge Thomas Rødseth Barsøe henviste til undersøgelser og behandlinger.

Læge Thomas Rødseth Barsøe har endvidere fremsendt kopi af epikrisen modtaget den 30. august 2018. 

På baggrund af sagsfremstillingen har disciplinærnævnet lagt til grund, at læge Thomas Rødseth Barsøe den 17. september 2018 og den 30. januar 2019 har foretaget opslag i s elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoner. Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af indhentning af oplysninger i patientjournaler, når indhentningen sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 a.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 2.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omgang ske med patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 d.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når sundhedspersonen har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen, det skal bruges til dokumentation for, at sundhedspersonen har fået kvalifikationer til brug for udvikling eller sikring af kvalitet, eller det skal bruges til at vurdere, om behandlingen lever op til sundhedsmyndighedernes standarder og krav.

Disciplinærnævnets resultat

Det er disciplinærnævnets opfattelse, at oplysninger, der er indeholdt i patientens elektroniske journal, utvivlsomt er fortrolige oplysninger i sundhedslovens forstand.

Disciplinærnævnet vurderer, at læge Thomas Rødseth Barsøes opslag i s elektroniske journal ikke var lovlige efter sundhedslovens regler, idet det ikke findes godtgjort, at læge Thomas Rødseth Barsøe foretog opslaget med et behandlingsformål. 

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at læge Thomas Rødseth Barsøe på s initiativ havde iværksat og henvist hende til behandling.
 • at læge Thomas Rødseth Barsøe derfor på tidspunktet for iværksættelsen og henvisningen var behandlende læge.
 • at det fremgår af journalmaterialet og af de foreliggende oplysninger, at læge Thomas Rødseth Barsøe sidst behandlede den 22. november 2017.
 • at opslagene derfor er foretaget mere end et halvt år efter seneste iværksatte behandling.
 • at læge Thomas Rødseth Barsøe ikke på tidspunktet for opslaget var s sædvanlige læge.
 • at ikke på tidspunktet for opslagene havde taget initiativ til, at læge Thomas Rødseth Barsøe skulle foretage opfølgende behandling af hende.
 • at læge Thomas Rødseth Barsøe på tidspunktet for opslagene havde adgang til epikrisen af 30. august 2018 i journalsystemet i den klinik, han arbejdede i.
 • at det ikke fremgår af epikrisen af 30. august 2018, at der var nye oplysninger, der fordrede, at læge Thomas Rødseth Barsøe foretog opfølgende behandling af , inden hun skulle have en opfølgende samtale med .
 • at opslaget derfor ikke blev foretaget i forbindelse med aktuel behandling af .
 • at den omstændighed, at Thomas Rødseth Barsøe ved opslaget i e-journalen muligvis ikke fik andre oplysninger end dem, han allerede havde fået gennem de tilsendte epikriser, ikke kan føre til et andet resultatet.
 • at opslagene i den elektroniske journal er foretaget senere end 6 måneder efter afslutningen af Thomas Rødseth Barsøes behandling af .
 • at betingelserne for at indhente oplysninger, som er nødvendige og relevante til brug for evaluering af lægens egen indsats i behandlingen allerede på den baggrund ikke var opfyldt.
 • at der i øvrigt ikke var andre lovlige grunde til, at læge Thomas Rødseth Barsøe kunne foretage opslag i den elektroniske journal.

Disciplinærnævnet vurderer, at det efter omstændighederne er en skærpende omstændighed, at læge Thomas Rødseth Barsøe havde en personlig relation til

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge Thomas Rødseth Barsøe handlede i strid med sundhedsloven ved sin elektroniske indhentning af oplysninger om den 17. september 2018 og den 30. januar 2019.

Det skal desuden indskærpes over for læge Thomas Rødseth Barsøe at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID for så vidt angår læge Thomas Rødseth Barsøe. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse

Dagældende bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

 • § 42 a om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter
 • § 42 d om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling