Vagtlæger overså atypiske symptomer på blodprop

Vagtlæger Milosava Manojlovic Gavric (aut. ID 06DFN) og Sviatlana Lisnyk (aut.ID 024KC) får kritik for at overse atypiske symptomer efter blodprop i hjertet. (offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

22DNM68

Offentliggørelsesdato:

12. juli 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric (aut. ID 06DFN) og vagtlæge Sviatlana Lisnyk (aut.ID 024KC), Lægevagten i Region , for behandlingen den 22. august 2020.

Det betyder, at lægerne ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric og vagtlæge Sviatlana Lisnyk hos Lægevagten i Region , den 22. august 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant henvist efter telefonisk kontakt til Lægevagten.
 • at der ikke blev reageret relevant og tilstrækkeligt på s symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

, 54 år, kontaktede Vagtlægen i Region den 22. august 2020, hvor hun talte med vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric. Det blev noteret, at havde haft det mærkeligt om morgenen, hun havde ondt i halsen og brystet, det var en brændende fornemmelse der kørte mellem halsen og brystet. Hun havde ikke trykken for brystet og ingen udstråling i armen. Hun blev henvist til konsultation i lægevagten.

Senere samme dag blev tilset af vagtlæge Sviatlana Lisnyk hos Lægevagten. Hun havde ikke længere den brændende fornemmelse. Der blev foretaget objektiv undersøgelse, hun var ikke smertepåvirket og var alment upåvirket.  Der blev målt blodtryk og iltmætning og lyttet til hjertet, og der blev funder normale forhold. Maven var blød og ikke øm. Der var mistanke om mavekatar. Hun blev vejledt om kost og væske, og henvist il at kontakte lægevagten på ny ved fare tegn.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 5906 af 8. februar 2010 om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter, at de typiske symptomer på akut koronar syndrom, blodprop i hjertet, er trykken for brystet med udstråling til venstre arm. Ved atypiske tilfælde kan der frembryde flere forskellige symptomer. Det kan være ubehag, trykken og ukarakteristiske smerter i brystet, som ikke altid er lokaliseret i venstre side. Åndedrætsbesvær kan ligeledes være et fremtrædende symptom, og der kan opstå skuldersmerter, kvalme, opkastninger, svedudbrud, konfusion, bevidsthedssvækkelse og bleghed. Et eller flere af disse symptomer kan være henvendelsesgrund.

Vedr. vagtlæge Milosav a Manojlovic Gavric.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der ikke blev reageret relevant på symptomer, som kunne give mistanke om blodprop i hjertet, idet hun havde smerter i hals og bryst og havde kvalme.
 • at vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric burde have rekvireret en ambulance, idet udviste symptomer på blodprop i hjertet.
 • at blodprop i hjertet er en akut livstruende tilstand, hvor visitation med direkte indlæggelse med ambulance er særlig vigtig i forhold til prognosen.

Vedr. vagtlæge Sviatlana Lisnyk.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Sviatlana Lisnyk for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vagtlæge Sviatlana Lisnyk burde have indlagt direkte med mistanke om blodprop, idet tidligere havde klaget over, at hun havde smerter i brystet i området fra halsen og ned til brystet, og idet hun havde haft koldsved.
 • at blodprop i hjertet er en akut livstruende tilstand, hvor den objektive undersøgelse af patienter med blodprop i hjertet som hovedregel er normal.
 • at vagtlæge Sviatlana Lisnyk handlede væsentlig under normen for almindelig anerkendt faglig standard med sin behandling af , idet havde symptomer på blodprop i hjertet.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en objektive undersøgelse af patienter med en blodprop i hjertet er som hovedregel normal. Er patienten alment påvirket, klam og svedende, taler det dog for en blodprop i hjertet.

Disciplinærnævnet kan ligeledes oplyse, at atypiske symptomer kan være ubehag, trykken samt ukarakteristiske smerter i brystet. Der kan være lufthunger, kvalme, opkastning, sveden, konfusion, bevidsthedssvækkelse og bleghed, dette fremgår Sundheds og Ældreministeriets “Vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter”

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric og vagtlæge Sviatlana Lisnyk handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af den 22. august 2020 hos Lægevagten i Region .

Det skal desuden indskærpes over for vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric at udvise større omhu i sit fremtidige virke, idet hun burde have rekvireret en ambulance, fordi udviste symptomer på blodprop i hjertet. Da blodprop i hjertet er en akut livstruende tilstand.

Det skal desuden indskærpes over for vagtlæge Sviatlana Lisnyk at udvise større omhu i sit fremtidige virke, idet hun burde have indlagt direkte med mistanke om blodprop, da blodprop i hjertet er en akut livstruende tilstand.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår vagtlæge Milosava Manojlovic Gavric og vagtlæge Sviatlana Lisnyk. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse