For sen journalføring

Speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi (aut. ID 062MM) får kritik for tidspunktet for sin journalføring i forbindelse med en kontrolundersøgelse efter en brystoperation. (Offentliggøres pga. afgørelse om kosmetisk behandling)

Sagsnummer:

22DNM90

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Journalføring

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi (aut. ID 062MM), , for journalføringen den 3. juni 2021.

Det betyder, at speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved journalføringen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af hos , den 3. juni 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at journalnotatet fra en kontrolundersøgelse den 3. juni 2021, efter en brystoperation, først blev udarbejdet den 22. august 2021.

SAGSFREMSTILLING

Speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi har udarbejdet en udtalelse til sagen, som blev fremsendt til Styrelsen for Patientklager (sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn) den 29. november 2021. I udtalelsen fremgår det, at , den 27. maj 2021, fik foretaget en brystoperation i , og at hun en uge efter var til en kontrolundersøgelse i . Videre fremgår det af udtalelsen, at der ved kontrolundersøgelsen en uge senere (3. juni 2021) var en forskel i størrelsen, idet venstre bryst var større, og at der var grundlag for at mistænke, at venstre brystfold var gledet ned. Endvidere fremgår det af udtalelsen, at det ved kontrolundersøgelsen blev aftalt, at skulle opereres igen, men først efter ca. 3 måneder for herved at lade hævelsen aftage, og derefter udarbejde den endelige plan. Videre blev det aftalt, at speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi og skulle skrives ved i midten af august måned, og at kunne sende billeder, og at der på baggrund heraf og en drøftelse kunne lægges den endelige plan for den videre behandling.

Disciplinærnævnet har bemærket, at der ikke foreligger et journalnotat fra den 3. juni 2021.

Den 22. august 2021 noterede speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi, at 52–årige s operationsresultat så fint ud, at operationssåret var helet, og at der blev foretaget stingfjernelse. Videre noterede speciallægen, at der blev foretaget drøftelse af ilægning af et 500 ml brystimplantat i højre bryst i starten af september, alternativt foretagelse af et løft af venstre bryst. Det blev aftalt, at skulle sende billeder, og at der efterfølgende skulle være en drøftelse.   

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal læger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af dagældende journalføringsbekendtgørelsens § 9, stk. 3, 1. pkt. at journalføring skal ske i forbindelse med eller snarest muligt efter en patientkontakt.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi for hans journalføring.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at den 3. juni 2021 var til en kontrolundersøgelse hos speciallæge Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi hos , efter en brystoperation, og at journalnotatet fra kontrolundersøgelsen blev udarbejdet den 22. august 2021.  
  • at der ikke blev foretaget journalføring i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakten den 3. juni 2021, jf. dagældende journalføringsbekendtgørelses § 9, stk. 3, 1. pkt., idet journalnotatet fra kontrolundersøgelsen først blev udarbejdet den 22. august 2021.  

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af den 3. juni 2021 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet finder, at der er tale om et kosmetisk indgreb, idet der er tale om korrektiv virksomhed, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller behandling, der som hovedformål har til hensigt at forandre eller forbedre udseendet.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår speciallæge i plastikkirurgi Waseem-Asim Ghulam El-Charnoubi. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 4, stk. 1 om kritik i forbindelse med kosmetisk behandling

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

  • § 9 om journalføring