Manglende visitering af patient med brystsmerter

Vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy (aut. ID 00ND6) får kritik for ikke at have bestilt et sygebesøg til en patient, der ved en telefonkonsultation angav at have stærke smerter i brystet samt åndenød. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM91

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy (aut. ID 00ND6), Lægevagten i Region , for behandlingen den 7. august 2021.

Der gives ikke kritik til:

 • behandlersygeplejerske (aut. ID ), Akuttelefonen, Region , for behandlingen.

Det betyder, at vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy hos Lægevagten i Region , den 7. august 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet han trods de beskrevne symptomer med smerter og tiltagende ubehag ikke blev henvist til nærmere undersøgelse.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. august 2021 henvendte 58-årige sig telefonisk til Lægevagten i Region , hvor han talte med vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy. oplyste ved henvendelsen, at han siden dagen forinden havde haft ondt i sin højre arm, og at han senere også havde fået smerter i lænden og brystkassen. oplyste desuden, at han følte sig febril. Det blev aftalt, at skulle ringe den følgende dag for en mulig konsultation.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilen fra opkaldet den 7. august 2021.

Det fremgår af lydfilen, at ved henvendelsen oplyste, at han havde været dårlig de seneste to dage, og at det var blevet værre og værre. oplyste hertil, at han havde smerter i højre side, og at der var tale om muskelsmerter specielt i højre side, og mest i højre arm, men også i bunden af ribbenene og ned i lænden. oplyste videre, at smerterne var blevet værre hen under aftenen, og at han næsten ikke kunne trække vejret, uden at det gjorde ondt. Det fremgår videre af lydfilen, at vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy spurgte ind til, hvad der kunne have sat smerterne i gang, ligesom vagtlægen spurgte , om han havde feber. oplyste hertil, at han ikke vidste, hvad der havde sat smerterne i gang, og at han følte, at han havde haft lidt feber både dagen forinden og samme dag, men at han ikke havde målt sin temperatur. oplyste desuden, at han var dårlig og havde ondt i den nederste del af sine ribben. Vagtlægen oplyste hertil, at han ikke kunne sige, hvad det drejede sig om, herunder om der var tale om en mulig lungebetændelse. Vagtlægen bemærkede hertil, at dog ikke lød påvirket på sin vejrtrækning. bad herefter om at blive tilset. Vagtlægen oplyste hertil, at ikke kunne blive henvist til konsultation på dette sene tidspunkt, da lægevagten ikke havde åbent om natten. Vagtlægen oplyste videre, at det om natten var akutmodtagelse og skadestue, men ikke lægevagt, der havde åbent. Vagtlægen rådede herefter til at ringe dagen efter med henblik på en konsultation og oplyste, at så skulle sørge for at have taget sin temperatur. Vagtlægen oplyste videre, at når det nu havde stået på siden dagen forinden, så kunne det nok også vente med at blive tilset til den følgende dag. angav herefter, at han kun kunne trække vejret 40 %, og at det ellers gjorde ondt ud i skulderen, og at han var dårlig i hele overkroppen. spurgte desuden, hvad han skulle gøre, hvis han blev mere syg i løbet af natten, hvortil vagtlægen oplyste, at der i så fald kunne blive tale om en eventuel indlæggelse, og at dette skulle ske ved kontakt til akutafdelingen eller Akuttelefonen. Afslutningsvist blev det aftalt, at skulle ringe tilbage til lægevagten den følgende dag om morgenen med henblik på konsultation.

Det fremgår af klagen, at gennem eftermiddagen den 7. august 2021 havde haft tiltagende ubehag og smerter i sin højre og bagerste del af brystkassen, og at smerterne omkring kl. 22-22.30-tiden var så voldsomme, at han valgte at ringe til lægevagten. har hertil oplyst, at han ved samtalen med vagtlægen blev afvist at få hjælp, og at han fik besked på at tage noget smertestillende og ringe igen den følgende dag, når lægevagten var åben. insisterede på at få hjælp, og vagtlægen anbefalede ham herefter at ringe til akutmodtagelsen. Det fremgår videre af klagen, at på baggrund af en efterfølgende henvendelse til lægevagten, hvor han talte med en anden vagtlæge, blev sendt til undersøgelse på sygehuset, og at det her blev konstateret, at han havde en blodprop i sin højre lunge.

Det fremgår videre af en udtalelse til sagen fra vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy, at ved den telefoniske henvendelse oplyste, at han siden dagen før havde haft smerter i højre side, og at det under samtalen blev præciseret først til højre arm, så i lænden og i højre side af brystkassen. Vagtlægen har hertil oplyst, at s vejrtrækning lød normal i telefonen, og at også først angav, at han vejrtrækning var upåvirket, men senere oplyste han, at han kun kunne trække vejret 40 %. oplyste desuden, at han mente, at han havde feber, og han efterspurgte muligheden for at blive lyttet på. Vagten har hertil oplyst, at han var enig i, at det kunne være relevant at lytte på , men at handlemulighederne i lægevagten om natten dog er sådan, at der kun er mulighed for enten telefonisk indlæggelse, sygebesøg eller at vente til om morgenen, hvor der igen åbnes for lægevagtskonsultationer. Vagtlægen har videre oplyst, at da lød upåvirket i telefonen, og da hans symptomer allerede havde stået på i to dage, vurderede han (vagtlægen), at det var rimeligt at afvente til om morgenen, så kunne komme til en konsultation.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at ved den telefoniske henvendelse den 7. august 2021 angav at have svære smerter i højre side af sin brystkasse, i lænden samt i højre arm, og at han tillige oplyste, at han havde en følelse af ikke at kunne trække vejret
 • at på baggrund af de beskrevne symptomer burde have været visiteret til lægelig vurdering med henblik på afklaring af årsagen til hans smerter, uagtet at han i telefonen ikke lød svært stakåndet (dyspnøisk). Vagtlægen burde således have bestilt et sygebesøg til , da der på behandlingstidspunktet ikke var åbent for konsultation i lægevagten.
 • at , henset til det ovenfor anførte, ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis af vagtlægen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. august 2021 hos Lægevagten i Region .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af behandlersygeplejerske hos Akuttelefonen, Region , den 8. august 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet han trods de beskrevne symptomer med smerter ikke blev henvist til nærmere undersøgelse.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 8. august 2021 rettede telefonisk henvendelse til Akuttelefonen, Region , hvor han talte med behandlersygeplejerske .

Det fremgår af transskription fra opkaldet, at ved henvendelsen oplyste, at han tidligere havde ringet til lægevagten, men ikke kunne komme igennem dertil, og at han havde mange smerter i sin højre side og snart ikke kunne trække vejret længere. oplyste desuden at have smerter i sin ryg og i skulderen. Behandlersygeplejersken spurgte i den forbindelse, om var kommet til skade, hvilket han afkræftede. Behandlersygeplejersken oplyste herefter om, at han kunne ringe til lægevagten hele døgnet rundt, hvortil han oplyste, at han ikke kunne blive tilset. Behandlersygeplejersken oplyste hertil, at hun ikke kunne hjælpe med dette, da hun alene kunne hjælpe, hvis var kommet til skade, eksempelvis ved at have skåret sig i fingeren eller lignende, da der var tale om en skadestue. Behandlersygeplejersken vejledte derfor om, at han måtte ringe til lægevagten, da det var en vagtlæge, som skulle hjælpe i forhold til smerter i ryggen eller lignende. spurgte i den forbindelse ind til, hvor han kunne blive tilset, da han havde smerter, som var blevet værre og værre gennem aftenen, og om han skulle ringe til 112. Behandlersygeplejersken svarede hertil, at det var det eller vagtlægen, og at det var vagtlægen, som skulle vurdere, om det var noget, der skulle tilses i løbet af natten, eller om det skulle vente til den følgende dag. Behandlersygeplejersken oplyste dernæst om nummeret til lægevagten, da han spurgte efter dette, og telefonsamtalen blev herefter afsluttet.

Det fremgår af klagen, at ved den telefoniske henvendelse til Akuttelefonen forsøgte at beskrive sin situation for sygeplejersken, både med hensyn til afvisningen fra lægevagtens side samt sin tilstand og smertesituation. Det var dog s opfattelse, at sygeplejersken ikke gad at lytte til noget som helst, og at hun derimod fortalte ham, at hun ikke kunne tage imod ham. Det er hertil oplyst, at fortalte sygeplejersken, at han meget snart skulle tilses af en læge, da han havde voldsomme smerter. Det fremgår videre af klagen, at sygeplejersken oplyste om, at hvis han havde skåret sig i fingeren, kunne hun godt have taget imod ham, da det er en skadestue. Sygeplejersken oplyste desuden, at kunne prøve at ringe til lægevagten igen.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra behandlersygeplejerske , at Akuttelefonen i Region Sjælland besvares af de fire akutafdelinger i regionen i et virtuelt samarbejde. Det er hertil oplyst, at inden opkaldet til Akuttelefonen havde ringet til lægevagten. Behandlersygeplejersken har endvidere oplyst, at hun ved opkaldet forklarede om, at det var lægevagten, der skulle tage stilling til, om han skulle tilses, hvilket er helt i overensstemmelse med de regionale regler. Det er hertil oplyst, at Akuttelefonen visiterer patienter, der er kommet til skade, mens lægevagten visiterer patienter, der er blevet syge.

BEGRUNDELSE

Disciplinærnævnet henviser til ovenstående afsnit under begrundelsen for 1. klagepunkt vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere behandlersygeplejerske for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at det var relevant og sundhedsfagligt forsvarligt, at behandlersygeplejersken ikke visiterede til nærmere udredning via Akuttelefonen, idet var blevet akut syg med smerter i brystkassen og åndenød, og at der således ikke var tale om en skade.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at akutte tilstande, hvor patienter er blevet syge, efter gældende retningslinjer tilses af lægevagten eller i en akutafdeling efter lægevisitering. Akuttelefonen visiterer således patienter, der er kommet til skade, mens lægevagten visiterer patienter, der er blevet syge.

 • at behandlersygeplejersken på relevant vis vejledte om at kontakte lægevagten, da det var lægevagten, der skulle vurdere, om han skulle tilses i løbet af natten, eller om det kunne vente til den følgende dag.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at behandlersygeplejerske handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 8. august 2021 hos Akuttelefonen, Region .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy i sine afgørelser af den 26. oktober 2020, den 21. januar 2021 og den 25. marts 2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisations-ID, for så vidt angår vagtlæge Leif Bjørnskov-Bartholdy. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17 og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af den 26. oktober 2020, den 21. januar 2021 og den 25. marts 2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse afgørelser tidligere er blevet offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet:

 • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser