Mangelfuld udredning af smerter i ryggen

Praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen (aut. ID 00FT1) får kritik for man-gelfulde undersøgelser af patient, som tre gange på en måned henvendte sig med smerter. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM94

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen (aut. ID 00FT1), Lægeklinikken , for behandlingen i perioden fra den 4. til den 27. oktober 2021.

Det betyder, at af praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen i Lægeklinikken , i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt og relevant undersøgt, idet det ikke blev opdaget, at hun havde lungekræft.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 4. oktober 2021 blev 71-årige ved fremmøde i klinikken ordineret Brufen Retard mod smerter.

Den 19. oktober 2021 talte telefonisk med praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen grundet smerter, som holdt hende vågen om natten. Lægen opfordrede hende til at tage Panodil kl. 8, 15 og 23.

Den 27. oktober 2021 kontaktede klinikken grundet smerter i den øvre del af ryggen og hyppig vandladning, og praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen så hende akut til måling af blodtryk og EKG, hvorefter han ordinerede Metoprolol (præparat mod højt blodtryk) samt Gababentin (middel mod nervesmerter).

Det fremgår af klagen, at i november skiftede læge og fik konstateret lungekræft. Det fremgår videre af klagen, at hun havde tabt sig 15 kg på 5 uger, havde brystsmerter og var afkræftet.

Det fremgår af en udtalelse fra praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen, at ikke havde oplyst at have tabt sig 15 kg over kort tid eller af at være afkræftet, da han i givet fald ville have henvist til udredning for kræft.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen om, hvorvidt havde oplyst ham om, at hun havde tabt sig 15 kg på 5 uger, havde brystsmerter og var afkræftet.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen var bekendt med, at havde tabt sig 15 kg på 5 uger, havde brystsmerter og var afkræftet.

Det fremgår videre af udtalelsen fra praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen, at han første gang tilså den 29. september 2021 til blodtrykskontrol og efterfølgende blodprøver grundet for højt blodtryk.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen for behandlingen i perioden fra den 4. oktober til den 27. oktober 2021.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet af praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen, idet hun i perioden fra den 4. oktober til den 27. oktober 2021 tre gange kontaktede praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen smerter, uden at dette gav anledning til andre undersøgelser end kontrol af hendes blodtryk og optagelse af EKG den 27. oktober 2021.
 • at i perioden blev ordineret tre slags smertestillende præparater mod smerter, idet hun ved den første kontakt vedr. smerter den 4. oktober 2021 blev ordineret Brufen Retard mod smerter, mens hun ved næste henvendelse den 19. oktober 2021 om smerter, der nu holdt hende vågen om natten, blev rådet til at tage Panodil, og endelig ved sin sidste henvendelse den 27. oktober 2021, hvor hun blev set akut efter ikke at have sovet i to nætter grundet smerter i den øvre del af ryggen med stråling til brystkassen, blev ordineret Gabapentin mod nervesmerter samt blodtryks- og pulssænkende medicin i form af tablet Metoprolol.
 • at et let forhøjet blodtryk og en let forhøjet puls ikke kan forklare smerter generelt, hvorfor praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen burde have foretaget en objektiv undersøgelse af i stedet for at ordinere tre forskellige slags smertestillende præparater. Videre blev det i forløbet konstateret, at to af de tre ordinerede præparater ikke havde effekt på smerterne, hvorfor det var nødvendigt med yderligere undersøgelser for at kunne foretaget en lægefaglig vurdering af årsagen til s smerter.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 4. oktober til den 27. oktober 2021 hos Lægeklinikken .

OFFENTLIGGØRELSE

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen i sine afgørelser af 5. maj 2020 og 1. september 2020.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår praktiserende læge Holger-Henning Frahm Carlsen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 1. maj 2020 og 1. september 2020 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Dette følger af § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet. 

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser