Mangelfuld reaktion på apopleksisymptomer

Vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen (aut. ID 00FT1) får kritik for ikke at indlægge patient akut til neurologisk vurdering trods patientens oplysninger om vekslende styringsbesvær i venstre ben (offentliggjort pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

22DNM95

Offentliggørelsesdato:

22. september 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • Vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen (aut. ID 00FT1), Lægevagten , for behandlingen den 24. oktober 2017.

Det betyder, at vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen hos Lægevagten Region , den 24. oktober 2017.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet.
 • at ikke blev indlagt ved første konsultation i Lægevagten.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

76-årige blev den 24. oktober 2017 tilset af vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen hos Lægevagten Region kl. 18 på grund af svimmelhed og besvær med venstre ben.

Ved 21-tiden var svagheden i benet blevet værre, og blev sendt til konsultation ved 22-tiden, hvor der kunne konstateres styringsbesvær i venstre side. Efter denne konsultation blev indlagt.

Det fremgår af klagen, at ved indlæggelsen fik konstateret en blodprop i hjernen.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen skulle have forsøgt at ringe til trombolyseafdelingen ved den første konsultation.

Det fremgår af udtalelse fra vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen, at han ikke erindrer at have foretaget dette opkald, og at han finder det usandsynligt, at han forsøgte at ringe til trombolyseafdelingen på baggrund af s symptomer.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen om, hvorvidt der blev ringet til trombolyseafdelingen ved den første konsultation.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der blev ringet til trombolyseafdelingen ved den første konsultation. 

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at der ved konsultationen kl. 18 blev foretaget blodtryksmåling, sidde-rejse-test og neurologisk undersøgelse, hvilket er undersøgelser, der anvendes for at undersøge, om der skulle være tegn på en blodprop i hjernen. Disse undersøgelser er de sædvanlige ved mistanke om blodprop i hjernen og således tilstrækkelige.
 • at der ved første telefoniske kontakt med lægevagten forud for konsultationen var kraftforskel/styringsbesvær ved venstre ben. Dette var imidlertid ikke til stede ved undersøgelsen kl. 18- foretaget af vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen. Kraftforskel/styringsbesvær som kommer og går, betegnes som TCI/TIA. Der er øget risiko for apopleksi (herunder en blodprop i hjernen) i 3-7 dage efter et anfald med TCI/TIA. Da havde oplevet et anfald med TCI/TIA, burde derfor have været akut indlagt til neurologisk vurdering ved konsultationen kl. 18.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge Holger-Henning Frahm Carlsen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i den 24- oktober 2017 hos Lægevagten .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed