Relevant afslag på forbyggende antibiotika

Vagtlæge får ikke kritik for afslag på forebyggende antibiotika til patient med symptomer efter insektstik, da der ikke var mistanke om bakterieinfektion.

Sagsnummer:

22DNU18

Offentliggørelsesdato:

2. maj 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Vagtlæge , Lægevagten i Region , for behandlingen.

Det betyder, at vagtlæge , Lægevagten i Region udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge , Lægevagten i Region , den 18. juli 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev ordineret antibiotika i forbindelse med et insektbid på anklen.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 18. juli 2021 kontaktede 26-årige vagtlæge , Lægevagten i Region grundet en hævet ankel som følge af et insektbid. ønskede at få ordineret antibiotika på grund af et tidligere lignede tilfælde året før.

Vagtlæge foretog en videokonsultation og observerede her en hævet ankel, lettere ødem og rødme, men ingen tegn på inflammation i lymfekarrene som følge af infektion. Vagtlæge vejledte om de udviste symptomer.

Det fremgår af klagen, at dagen efter fik ordineret antibiotika fra et andet behandlingssted.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere vagtlæge for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at vagtlæge ved videokonsultationen på relevant og tilstrækkelig vis ud fra symptomerne i form af hævet ankel, lettere hævelse og rødme formentlig som følge af et insektbid vurderede, at der var tale om en betydelig lokal reaktion (inflammation i forbindelse med insektbiddet)
  • at det var relevant og tilstrækkeligt, at vagtlæge ikke ordinerede antibiotika, idet der på tidspunktet for konsultationen ikke forelå oplysninger om symptomer eller objektive fund, der talte for, at havde en bakteriel infektion, som krævede behandling med antibiotika. På baggrund af symptomer og fund ville det have været imod gældende retningslinjer at udskrive antibiotika.

    Disciplinærnævnet kan oplyse, at der kun bør gives antibiotika, hvis der er mistanke om infektion med bakterier. Inflammation påvirkes ikke af penicillin. Antibiotikabehandling bør ikke gives på forskud til simple problemstillinger som f.eks. hævelse og let rødme efter et insektstik; selvom det i enkelte tilfælde sidenhen kan udvikle sig til en infektion, som kræver antibiotika.


Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 18. juli 2021 hos Lægevagten i Region .

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd