Behandling af forkert tand

Tandlæge Bathur Omar (aut. ID 0DZC2) får kritik at behandle den forkerte tand. (Offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM08

Offentliggørelsesdato:

6. marts 2023

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling, Journalføring, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • tandlæge Bathur Omar (aut. ID 0DZC2), , for behandlingen den 14. juni 2022.

Der gives kritik til:

 • tandlæge Bathur Omar (aut. ID 0DZC2), , for journalføringen den 14. juni 2022.

Der gives ikke kritik til:

 • tandlæge Bathur Omar (aut. ID 0DZC2), , for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at tandlæge Bathur Omar ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen og journalføringen.

Det betyder videre, at tandlæge Bathur Omar indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Det skal indskærpes over for tandlæge Bathur Omar at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af tandlæge Bathur Omar hos , den 14. juni 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • tandlæge Bathur Omar behandlede den forkerte tand (+6) med plast og ikke den tand, der havde caries (6+).
 • tanden +6 burde have været penslet med flour og have været sat til observation.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 14. juni 2022 noterede tandlæge Bathur Omar, , at 8-årige fik foretaget behandling med plastfyldning af tanden 6+, flade 1 og 2. Det fremgik af journalen, at det var tanden 6+, der skulle behandles.

Den 15. juni 2022 blev det noteret, at det i stedet var +6, der var blevet behandlet dagen forinden. Samme dag blev det noteret, at der var hypomineralisering (afvigelse i emaljelagets farve og hårdhed) ved tanden +6.

Det fremgår af en udtalelse fra tandlæge Bathur Omar, at der var caries på 6+.2, og at der var initial caries og nedbrydning af cusptoppen på 6+.23, ligesom det kunne ses, at tanden var hypomineraliseret. Dette blev forklaret til s far, og tandlæge Bathur Omar mener, at der blev givet samtykke.

Det fremgår af klagen, at skulle have behandlet tanden 6+.2, men at han i stedet fik lavet en plastfyldning på +6.12, selvom +6 ikke havde en aktiv sygdom, som burde behandles med plastfyldning. Videre fremgår det, at tandlæge Bathur Omar ikke var i stand til at vurdere hypomineralisering på +6, da det var første gang, han så s tænder. Det fremgår endvidere, at hypomineraliseringen af +6 ikke har ændret sig siden tandfrembrud.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder af den 4. januar 2022.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Bathur Omar for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • det giver anledning til kritik, at tandlæge Bathur Omar behandlede tanden +6, idet det var tanden 6+, der skulle behandles. Hverken på baggrund af den kliniske undersøgelse eller den seneste radiologiske undersøgelse var der grundlag for at behandle tanden +6.
 • tandlæge Bathur Omar burde have behandlet tanden 6+, idet det var denne tand, der var planlagt til at skulle behandles.
 • tanden +6 burde have været flourbehandlet og have været sat til observation, idet +6 sås med klinisk hypomineralisering.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Bathur Omar handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden den 14. juni 2022 hos .

Det skal desuden indskærpes over for tandlæge Bathur Omar at udvise større omhu i sit fremtidige virke, idet han behandlede en forkert tand.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at tandlæge Bathur Omar ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandling af hos , den 14. juni 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • tandlæge Bathur Omar ikke indhentede tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandling af .

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Der henvises til sagsfremstillingen under 1. klagepunkt.

Begrundelse

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Det fremgår af klagen, at tandlæge Bathur Omar ikke indhentede tilstrækkeligt informeret samtykke fra s forældre. Videre fremgår det, at s far ikke var blevet informeret om, at en anden tand ville blive behandlet. Endvidere fremgår det, at blev bedøvet i venstre side, og at behandlingen blev påbegyndt, uden at tænderne forinden var blevet gennemgået.

Det fremgår af en udtalelse fra tandlæge Bathur Omar, at han forklarede s far, at tanden +6 var hypomineraliseret, og at faren gav samtykke, men at dette ikke blev journalført.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og tandlæge Bathur Omar om, hvorvidt s far gav samtykke til behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • Disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Vi finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at s far ikke gav samtykke til behandlingen.

Vi finder på den baggrund, at tandlæge Bathur Omar handlede i overensstemmelse med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandling af den 14. juni 2022 hos .

Vi bemærker dog, at tandlæge Bathur Omar ikke har journalført, at s far samtykkede til behandlingen. Vi tager ved vurderingen af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal tandlæger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 17, stk. 1, at det i nødvendigt omfang skal fremgå af patientjournalen, hvilken mundtlig og eventuel skriftlig information, der er givet til patienten eller den, der ifølge lovgivningen kan give samtykke på patientens vegne. Samtykket til eller fravalget af behandling, skal fremgå af journalen.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Bathur Omar for journalføringen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • en patientjournal tjener flere formål, idet den både dokumenterer den udførte behandling og pleje, sikrer kontinuitet i behandlingen og plejen, informerer patienten og sikrer udveksling af relevant information mellem sundhedspersoner, der er involveret i behandlingen af patienten.
 • sundhedspersoners pligt til at føre journal omfatter oplysninger, herunder undersøgelser, der er nødvendige og relevante for behandlingen, samt undersøgelser, der er informeret om, men ikke givet samtykke til.
 • tandlæge Bathur Omar ikke foretog en relevant og tilstrækkelig journalføring af behandlingen af , idet han ikke journalførte s fars samtykke til behandlingen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at tandlæge Bathur Omars journalføring af den behandling, som modtog den 14. juni 2022 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår tandlæge Bathur Omar. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 af lov om bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 2, om omgørelse og tilbagebetaling af privatpraktiserende tandlægers arbejde

Autorisationsloven

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.) – gældende per 1. juli 2021

 • § 17 om information og samtykke

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse