Overmedicinering med antipsykotisk præparat

Praktiserende læge Paul Niklas Amberg (aut. ID 05J1M) får kritik for at ordinere et antipsykotisk præparat over den anbefalede maks. dosis uden konferering med psykiatrien eller opfølgning hos patienten. (Offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM14

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

  • praktiserende læge Paul Niklas Amberg (aut. ID 05J1M), Lægeklinikken, , for behandlingen i perioden fra den 21. februar 2020 til den 25. april 2022.

Det betyder, at praktiserende læge Paul Niklas Amberg ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for praktiserende læge Paul Niklas Amberg at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Paul Niklas Amberg hos Lægeklinikken, , i perioden fra den 21. februar 2020 til den 25. april 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant behandling for skizofreni, idet hun modtog for høj en dosis olanzapin, og idet hun ikke blev henvist til psykiatrisk regi ved forværring af sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. februar 2020 var 45-årige til konsultation hos praktiserende læge Paul Niklas Amberg i hans klinik på grund af forværring af symptomerne på hendes skizofreni-sygdom.  oplyste om symptomer i form af forstyrret søvn, at hun grinede for sig selv, ligesom hun var forvirret og glemsom. var kendt med type 2 diabetes og skizofreni. Hun havde i gennem flere år været i behandling for skizofreni med det antipsykotiske præparat olanzapin. Praktiserende læge Paul Niklas Amberg øgede ved konsultationen s dosis af olanzapin fra 80 mg til 100 mg.

Den 9. marts 2020 var igen til konsultation hos praktiserende læge Paul Niklas Amberg, og det blev noteret, at der var bedring i hendes søvn, og at hun følte sig mere rolig. Det blev aftalt, at skulle fortsætte med den ordinerede dosis olanzapin på 100 mg.

Den 28. april 2020 var til kontrol hos praktiserende læge Paul Niklas Amberg.  Den praktiserende læge noterede, at havde det godt, ligesom hun blev anbefalet regelmæssig motion.

I perioden fra den 16. juni 2020 til den 14. april 2022 blev flere gange tilset af praktiserende læge Paul Niklas Amberg og andre sundhedspersoner i klinikken primært til kontrol af hendes diabetes-sygdom, herunder til blodprøvetagning.

Den 25. april 2022 var igen til konsultation hos praktiserende læge Paul Niklas Amberg. Det blev noteret, at oplevede en forværring af symptomer i form af søvnbesvær, at hun hørte stemmer, samt at hun kunne mærke en trykken flere steder i kroppen og til tider åndenød. Praktiserende læge Paul Niklas Amberg konfererede med en psykiatrisk afdeling på et sygehus og lavede en akut henvisning dertil.

Det fremgår af klagen, at blev indlagt og trappet ned i behandlingen med olanzapin til 30 mg i døgnet.Det fremgår også af klagen, at s tilstand blev forværret i perioden fra den 21. februar 2020 til den 25. april 2022 for så vidt angår både hendes diabetes og hendes skizofreni. Det fremgår videre af klagen, at oplevede forværring af sine symptomer i form af taktile hallucinationer, forstyrret søvn og appetitvækning. Hun oplevede desuden øget træthed, måtte sove det mest af dagen, følte sig konstant neddæmpet og nedstemt samt mistede lysten til at leve.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Paul Niklas Amberg for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at praktiserende læge Paul Niklas Amberg ikke foretog en relevant behandling af s skizofreni i perioden fra den 21. februar 2020 til den 25. april 2022, idet han i perioden ordinerede en behandling med det antipsykotiske præparat olanzapin, som var over den anbefalede maksimumsdosis. Idet en almindelig vedligeholdelsesdosis af olanzapin er på 5 - 20 mg i døgnet og i særlige tilfælde op til højest 40 mg i døgnet, var det ikke sundhedsfagligt forsvarligt, at den praktiserende læge øgede s dosis til 100 mg i døgnet.
  • at praktiserende læge Paul Niklas Amberg ikke foretog en relevant behandling af , idet han øgede hendes dosis af olanzapin uden at konferere behandlingen i psykiatrisk regi. Idet skizofreni primært behandles i psykiatrisk regi med kontrol hos patientens praktiserende læge, når patienten har været stabil i en længere periode, burde praktiserende læge Paul Niklas Amberg ved ændring, herunder ved forværring i s symptomer og tilstand, have henvist hende til vurdering eller konfereret hendes behandling i psykiatrisk regi. I forbindelse med opdagelsen af overdosering med olanzapin den 25. april 2022 tog praktiserende læge Paul Niklas Amberg relevant kontakt til en psykiatrisk bagvagt og sørgede for akut henvisning til sygehuset samme dag.
  • at praktiserende læge Paul Niklas Amberg ikke foretog tilstrækkelig kontrol og opfølgning i forbindelse med s behandling med olanzapin, idet han kun foretog blodprøver i forbindelse med s vanlige diabeteskontrol. Idet behandling med antipsykotika som olanzapin sædvanligvis kræver opfølgning og kontrol en gang om året, herunder med blodprøver, blodtryksmåling og EKG for at kontrollere eventuelt organpåvirkning, kontrol af kolesterol og eventuel udvikling af sukkersyge, burde praktiserende læge Paul Niklas Amberg have foretaget disse undersøgelser til kontrol af præparatets virkninger. Disciplinærnævnet kan oplyse, at der ved en øgning af dosis af antipsykotisk medicin som olanzapin almindeligvis burde foretages kontrol efter tre måneder for både effekt og bivirkninger af præparatet, hvorfor det ikke var tilstrækkeligt kun at foretage blodprøver i forbindelse med en årlig diabeteskontrol.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Paul Niklas Amberg handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 21. februar 2020 til den 25. april 2022 på Lægeklinikken, .

Det skal desuden indskærpes over for praktiserende læge Paul Niklas Amberg at udvise større omhu i sit fremtidige virke, idet overdoseringen foregik over en periode på mere end et år, og idet olanzapin er et præparat, som i høje doser kan give yderst alvorlige bivirkninger, herunder hjertearytmier, diabetes eller forværring heraf, kramper mm. Disciplinærnævnet bemærker desuden, at 100 mg olanzapin er en dosis, som markant overstiger den anbefalede maksimumsdosis.

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår praktiserende læge Paul Niklas Amberg. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

  • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse