Utilstrækkelig instruktion af og tilsyn med medhjælp

Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen (aut. ID 0C73L) får kritik for manglende instruktion af medhjælp vedrørende undersøgelse af mundhulen og for manglende tilsyn med medhjælpen. (offentliggørelse pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM29

Offentliggørelsesdato:

24. maj 2023

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • klinisk tandtekniker Juliet Sørensen (aut. ID 0C73L), Klinik A, for behandlingen den 24. februar 2020.

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • klinisk tandtekniker Juliet Sørensen (aut. ID 0C73L), Klinik B, for behandlingen i perioden fra den 4. marts 2020 til den 26. januar 2021.

Det betyder, at klinisk tandtekniker Juliet Sørensen ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for klinisk tandtekniker Juliet Sørensen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af klinisk tandtekniker Juliet Sørensen hos Klinik A (tidligere Klinik C), i perioden fra den 1. maj 2017 til den 24. februar 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • der ikke blev reageret sundhedsfagligt forsvarligt på symptomerne i munden og ganen.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 1. maj 2017 var , 85 år, til en konsultation hos klinisk tandtekniker Juliet Sørensen hos Klinik A (tidligere Klinik C) med henblik på fremstilling af nye proteser til over- og underkæben. Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen optog sygehistorien (anamnesen) og foretog en gennemgang af s helbredsforhold. oplyste, at hun var sund og rask.

Den 15. maj 2017 tog klinisk tandtekniker Juliet Sørensen aftryk til proteserne. Den 23. maj 2017 foretog en tandtekniker aftryk og bidregistrering til brug for fremstilling af proteserne.  Den 6. juni 2017 fortog klinisk tandtekniker Juliet Sørensen en prøveopstilling af tænderne på proteserne, hvorefter der blev taget aftryk. Den 13. juni 2017 foretog klinisk tandtekniker Juliet Sørensen montering af proteserne og planlagde en kontrolkonsultation. Den 10. juli 2017 var til kontroleftersyn hos klinisk tandtekniker Juliet Sørensen, som foretog justering af proteserne og en kontrol af mundforholdene, hvor der blev fundet normale forhold. ønskede ikke yderlige tider til kontroleftersyn, og det blev aftalt, at hun skulle kontakte klinikken ved behov for justering eller eftersyn.

Den 23. januar 2019 var til en konsultation hos klinisk tandtekniker Juliet Sørensen, da proteserne sad løst. oplyste, at hun havde tabt sig i vægt, og havde hals- og ørebetændelses symptomer. Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen oplyste, at skulle kontakte en øre-, næse-, halslæge, hvis symptomerne blev ved, og foretog en undersøgelse af mundforholdene, hvor der blev fundet normale forhold. Det blev aftalt, at der skulle fremstilles en ny bund i proteserne (rebasering).

Den 19. februar 2019 foretog en tandtekniker aftryk til brug for rebasering af proteserne. Tandteknikeren foretog herefter rebasering og montering af proteserne. Den 15. marts 2019 foretog klinisk tandtekniker Juliet Sørensen en kontrol og justering af proteserne. ønskede, at underkæbeprotesen sad mere fast, hvorfor det blev aftalt, at hun skulle kontakte en tandlæge med henblik på en vurdering af muligheden for implantater i underkæben. Den 23. april 2019 oplyste , at hun aflyste tiden hos tandlægen og ville se tiden an med henblik på implantater.

Den 17. juni 2019 kontaktede klinikken og oplyste til klinisk tandtekniker Juliet Sørensen, at hun havde været ved en øre-, næse-, halslæge, som ikke havde fundet sygdom, og som mente, at symptomerne kunne skyldes, at proteserne generede lidt på slimhinderne. Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen planlagde en konsultation med henblik på en kontrol af, om proteserne generede slimhinderne. Den 19. juni 2019 foretog en tandtekniker et kontroleftersyn med afslibning af kanterne på proteserne. Den 25. juni 2019 foretog klinisk tandtekniker Juliet Sørensen rebasering af protesen i overkæben, som herefter blev monteret. Den 24. februar 2020 planlagde klinisk tandtekniker Juliet Sørensen, at der skulle fremstilles nye proteser, da proteserne var blevet rebaseret forkert og havde dårlig kontakt til kindtænderne. Det blev aftalt, at behandlingen skulle fortsætte på klinikken i , hvor en tandtekniker skulle fremstille de nye proteser.

Det fremgår af klagen, at der blev overset tydelige tegn på cancer i munden og ganen.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra klinisk tandtekniker Juliet Sørensen, at der ved opstarten af behandlingen den 1. maj 2017, i forbindelse med optagelse af anamnesen, ligeledes blev foretaget en undersøgelse af mundhulen og gummerne.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed, og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at flere gange påtalte, at hun havde blødninger fra munden, og blod på puden om morgenen, hvortil klinisk tandtekniker Juliet Sørensen oplyste, at dette ikke betød noget.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra klinisk tandtekniker Juliet Sørensen, at ikke nævnte, at der var blod på puden om morgenen.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen om, hvorvidt flere gange påtalte, at hun havde blødninger fra munden og blod på puden om morgenen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at sundhedspersonen var bekendt med, at havde blødninger fra munden og blod på puden om morgenen.

Det fremgår videre af klagen, at ikke var til en konsultation hos en øre-, næse-, halslæge med symptomerne.

Det fremgår af journalen, at den 17. juni 2019 kontaktede klinikken og oplyste, at hun havde været ved en øre-, næse-, halslæge.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ikke var til en konsultation hos en øre-, næse-, halslæge.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag kritisere klinisk tandtekniker Juliet Sørensen for en del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • der ikke blev reageret sundhedsfagligt forsvarligt på s symptomer i munden og i ganen, hvor proteserne gentagende gange blev løse og skulle justeres, og der skulle foretages rebasering, idet klinisk tandtekniker Juliet Sørensen ved konsultationen den februar 2020 burde have foretaget en undersøgelse af mundhulen, herunder en undersøgelse af om der var tegn på forandringer i slimhinden eller symptomer på kræft i munden. Der skal ved starten af enhver behandling, også ved justeringer af proteserne og ved kontrolbesøg, foretages en undersøgelse af slimhinder, kæber og mundforhold. Hvis der findes tegn på forandringer i slimhinden eller symptomer på kræft i munden, skal der henvises til en tandlæge eller en praktiserende læge.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at symptomerne på kræft i mundhulen typisk er blødning fra munden, sår der ikke vil hele, en knude i mundhulen, løse tænder, en tandprotese der ikke længere passer, smerter der stråler fra kæben eller øret, problemer med at spise, vægttab og hævede lymfeknuder.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker Juliet Sørensen for den resterende del af behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • klinisk tandtekniker Juliet Sørensen den 1. maj 2017 i overensstemmelse med sædvanlig praksis foretog en undersøgelse af s mundhule og gummer inden påbegyndelse af behandlingsforløbet.
 • klinisk tandtekniker Juliet Sørensen den 23. januar 2019 foretog en undersøgelse af mundhulen og gummerne og på relevant vis henviste til at blive tilset af en øre-næse-hals-læge, da hun havde tabt sig i vægt, og havde hals- og ørebetændelses symptomer.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at klinisk tandtekniker Juliet Sørensen handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 24. februar 2020 hos Klinik A.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af klinisk tandtekniker Juliet Sørensen hos Klinik B, i perioden fra den 4. marts 2020 til den 26. januar 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • tandteknikeren ikke blev instrueret på relevant og tilstrækkelig vis vedrørende, hvordan der skal reageres på symptomer i munden og ganen, og hvornår der skal henvises til en tandlæge med henblik på en sundhedsfaglig vurdering forud for protesebehandling.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 4. marts 2020 var , 88 år, til en konsultation hos en tandtekniker på Klinik B med henblik på fremstilling af nye proteser. Tandteknikeren arbejdede under delegation af klinisk tandtekniker Juliet Sørensen. Den 19. marts 2020 lavede tandteknikeren en prøveopstilling af tænderne på proteserne til over- og underkæben, hvorefter der blev taget aftryk. Den 27. marts 2020 monterede tandteknikeren proteserne.

Den 8. december 2020 foretog tandteknikeren en rebasering af begge proteser, da proteserne var blevet meget løse. Den 26. januar 2021 blev henvist til en tandlæge med henblik på implantatbehandling.

Det fremgår af den skriftlige instruks, som klinisk tandtekniker Juliet Sørensen havde udarbejdet, at tandteknikeren var blevet instrueret om, at der forud for igangsætning af behandling skulle henvises til en sundhedsfaglig vurdering, såfremt der ikke fandtes en sundhedsfaglig vurdering af patienten. Det fremgår ikke af instruksen, at tandteknikeren skulle foretage en undersøgelse af mundhulen forud for behandlingen.

Det fremgår af en udtalelse til sagen, at klinisk tandtekniker Juliet Sørensen var til stede på klinikken, hvor hun behandlede andre patienter, imens behandlingen af blev foretaget.

Det fremgår af klagen, at der blev overset tydelige tegn på cancer i munden og ganen.

Det fremgår af journalen fra en klinisk tandtekniker, som opsøgte med henblik på fremstilling af en ny protese, at hun blev tilset den 29. april 2021, og at hun blev henvist til en tandlæge for undersøgelse af ganen.

Det fremgår af journalen fra tandlægen, at blev tilset den 11. maj 2021, hvor der kunne ses en stor blålig hævelse i hele ganen og et åbent sår på 10x30 mm.

Begrundelse

Disciplinærnævnet henviser til ovenstående afsnit vedrørende autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed og vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

En autoriseret sundhedsperson kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligvirksomhed til en medhjælp. Det følger af bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) § 1, stk. 1.  Den autoristede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven og den autoriserede sundhedsperson skal i fornødent omfang føre tilsyn med medhjælpens udførelse af virksomheden. Det følger af § 3, stk. 1 og 2.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere klinisk tandtekniker Juliet Sørensen for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • klinisk tandtekniker Juliet Sørensen burde have instrueret tandteknikeren i at foretage en undersøgelse af, om der var forandringer (anormaliteter) i mundhulen. Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen burde videre have instrueret tandteknikeren i, at der skulle henvises til en tandlæge eller en almen praktiserende læge, hvis der blev fundet tegn på forandringer.
 • det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at klinisk tandtekniker Juliet Sørensen i perioden fra den 4. marts 2020 til den 26. januar 2021, lod en tandtekniker forestå behandlingen af alene, idet der var tale om et langt behandlingsforløb med vægttab og løse proteser som følge, hvilket var en indikation på noget anormalt. Klinisk tandtekniker Juliet Sørensen burde således løbende have haft dialog og ført kontrol med tandteknikerens arbejde i forbindelse med behandlingen af .

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at klinisk tandtekniker Juliet Sørensen handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 4. marts 2020 til den 26. januar 2021 hos Klinik B.

Det skal desuden indskærpes over for klinisk tandtekniker Juliet Sørensen at udvise større omhu i sit fremtidige virke, idet hun burde have foretaget løbende tilsyn med tandteknikerens arbejde, ligesom hun burde have instrueret tandteknikeren i at foretage en undersøgelse af mundhulen inden behandling.

Offentliggørelse

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår klinisk tandtekniker Juliet Sørensen. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

 • 1, stk. 1 om delegation af sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1 om instruktion af medhjælpen
 • 3, stk. 2 om tilsyn med medhjælpens udførelse af virksomheden

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse