Manglende henvisning til konsultation

Vagtlæge Gunnar Axelgaard (aut. ID 006G2) får kritik for ikke at visitere en patient til vurdering i lægevagten, da spædbørn under seks måneder med uforklarlig høj feber altid bør undersøges af en læge. (Offentliggøres pga. gentagne gange kritik).

Sagsnummer:

23DNM31

Offentliggørelsesdato:

24. maj 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • vagtlæge Gunnar Axelgaard (aut. ID 006G2), Lægevagten i Region , for behandlingen den 20. november 2022.

Det betyder, at vagtlæge Gunnar Axelgaard ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af vagtlæge Gunnar Axelgaard hos Lægevagten i Region , den 20. november 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • der ikke blev reageret relevant på s symptomer, idet hun burde have været henvist til konsultation.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. november 2022 kontaktede tre måneder gamle s mor Lægevagten i Region , idet datteren havde høj feber, ikke ville spise og var alment utilpas. Telefonkonsultationen foregik ved vagtlæge Gunnar Axelgaard. Han blev oplyst, at barnet havde feber, ikke ville spise og var forstoppet, men dog tissede.

Det fremgår af klagen, at dagen efter blev indlagt og opereret for en byld på halsen, samt at hun havde to virusinfektioner.

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge Gunnar Axelgaard for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

  • vagtlæge Gunnar Axelgaard burde have visiteret til konsultation i lægevagten, idet hun havde uforklarlig høj feber og ikke spiste. Det kan oplyses, at retningslinjerne for henvisning af spædbørn med feber generelt er, at spædbørn under seks måneder skal klinisk vurderes af en læge med henblik på eventuel indlæggelse og undersøgelse af en børnelæge. Feber ved helt små børn kan skyldes et utal af forskellige infektioner, fx virusinfektion i øvre luftveje, lungebetændelse, urinvejsinfektion eller mavelidelse. Det er nævnets vurdering, at det er vigtigt at vurdere et spædbarn på tre måneder klinisk, da det ikke telefonisk er muligt at udelukke alvorlige behandlingskrævende infektioner.
  • vagtlæge Gunnar Axelgaard burde have optaget en grundigere sygehistorie i forbindelse med telefonkonsultationen, da han ikke modtog tilstrækkeligt med oplysninger til at foretage en vurdering af årsagen til s feber. Det er nævnets vurdering, at der i telefonsamtalen ikke blev nævnt alarmsymptomer, der skulle have ført til indlæggelse på en børneafdeling. Det er dog nævnets vurdering, at vagtlæge Gunnar Axelgaard burde have sikret sig yderligere oplysninger om hendes symptomer, herunder fx vejrtrækning, kontakt og væskeindtag til brug for vurdering af, hvorvidt hun skulle indlægges eller tilses i lægevagten.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at vagtlæge Gunnar Axelgaard handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 20. november 2022 hos Lægevagten i Region .

Offentliggørelse

Disciplinærnævnet har inden for de sidste 5 år tildelt kritik til vagtlæge Gunnar Axelgaard i sine afgørelser af 19.08.2022, 25.08.2022, 20.01.2022, 05.04.2022, 23.05.2022, 25.04.2022 og 08.12.2022.

Denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår vagtlæge Gunnar Axelgaard. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 3, i Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Disciplinærnævnets afgørelser af 19.08.2022, 25.08.2022, 20.01.2022, 05.04.2022, 23.05.2022, 25.04.2022 og 08.12.2022 er også omfattet af offentliggørelsesordningen. Da disse tidligere har været offentliggjort, offentliggøres de ikke igen. Dette følger af § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser