Fejlordination af opioid til patient med KOL

Praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof får kritik for ordination af opioid til patient med KOL uden at have afprøvet alternative smertestillende midler og for ikke at have lavet en behandlingsplan. (offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM33

Offentliggørelsesdato:

25. maj 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof (aut. ID 00G6N), , for behandlingen i perioden fra den 30. marts 2020 til den 29. juni 2021.

Der gives ikke kritik til:

 • praktiserende læge A (aut. ID ), , for behandlingen.
 • praktiserende læge B (aut. ID ), , for behandlingen.

Det betyder, at praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes overfor praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Det betyder, at praktiserende læge A og praktiserende læge B udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge A, praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof og praktiserende læge B hos i perioden fra den 20. januar 2020 til den 29. juni 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at blev fejlmedicineret, idet hun blev ordineret Sertralin og Tradolan, hvilket resulterede i medicinforgiftning.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. januar 2020 var 76-årige , som var kendt med KOL, til konsultation hos praktiserende læge A grundet nedtrykthed, hvor hun blev ordineret Sertralin mod depression. Ordinationen lød på 25 mg om dagen i to uger, hvorefter hun skulle øge dosis til 50 mg pr. dag.

Den 20. februar 2020 blev igen tilset af praktiserende læge A, da hun ikke oplevede effekt af Sertralin. Lægen ordinerede dosis øget til 100 mg pr. dag.

Den 30. marts 2020 blev af praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof ordineret Tradolan (et morfinpræparat og et såkaldt opioid) mod smerter i hænderne med 100 mg morgen og aften.

Den 22. juni 2021 ajourførte praktiserende læge B behandlingen med Tradolan og Sertralin.

Det fremgår af journalen, at var i behandling med begge præparater frem til sin død den 29. juni 2021.

Det fremgår af klagen, at døde grundet medicinforgiftning, idet hun som lungesyg ikke kunne tåle kombinationen af Sertralin og Tradolan.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge A for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at blev relevant og tilstrækkeligt behandlet ved konsultationen den 20. januar 2020, idet praktiserende læge A på baggrund af, at gennem to uger havde være nedtrykt, ordinerede hende 25 mg daglig Sertralin mod depression i to uger, hvorefter hun skulle øge dosis til 50 mg pr. dag, hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne for behandling med antidepressiv medicin. Videre blev s dosis af Sertralin relevant øget til 100 mg dagligt en måned senere ved en opfølgende samtale med lægen, idet hun ikke havde oplevet tilstrækkelig effekt af behandlingen.
 • at det var relevant at fortsætte behandlingen med 100 mg Sertralin i perioden, idet i maj 2020 oplyste, at der var effekt af behandlingen, og idet det anbefales at behandle med Sertralin i minimum 6 til 12-18 måneder for at opnå den maksimale effekt over tid.
 • at på denne baggrund blev relevant og tilstrækkeligt behandlet af praktiserende læge A i perioden, idet hun blev opstartet på relevant behandling ved symptomer på depression, ligesom der blev fulgt op på effekten af behandlingen. Da videre havde mange indlæggelser i den sidste del af perioden, var det relevant, at anbefaling om årlig kontrol med EKG ikke blev fulgt.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 20. januar 2020 til den 29. juni 2021 hos .

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof ordinerede Tradolan mod hendes smerter i hænderne, idet hun havde KOL og dermed respirationsinsufficiens (utilstrækkelig vejrtrækning). Tradolan skal ordineres med forsigtighed til ældre patienter og patienter med respirationsinsufficiens, idet det kan have en respirationshæmmende effekt. Videre fulgte lægen ikke Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler pkt. 3.1.3, hvorefter behandling med opioider ikke bør være førstevalg til behandling af kroniske smerter, der ikke skyldes kræft, idet han ikke først afprøvede alternative smertestillende midler, som ikke virker respirationshæmmende.
 • at praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof ikke fulgte tilstrækkeligt op på s behandling med Tradolan i perioden, idet han ikke foretog en vurdering af behandlingens effekt eller drøftede udtrapning eller reduktion af dosis som anbefalet efter vejledningen, men alene foretog receptfornyelser ca. hver 50. dag. Det fremgår af vejledningens pkt. 2.2.2 og 2.2.7, at der ved længerevarende brug af opioider skal foreligge en individuel behandlingsplan, ligesom der skal ske opfølgning og revurdering af denne typisk hver 3. eller 6. måned ved fysisk fremmøde, hvilket ikke skete, ligesom overvejelser omkring fortsat behandling med opioider skal begrundes.
 • at det dog var relevant at fortsætte s behandling mod Sertralin, da denne behandling havde vist sig effektiv mod hendes depressive symptomer, og idet der ikke forekommer medicinsk interaktion mellem Sertralin og Tradolan.

Det forhold, at praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof hverken afprøvede alternative smertestillende midler, før han ordinerede et opioid, eller udarbejdede en behandlingsplan, som der løbende skete opfølgning og revurdering af, er efter Disciplinærnævnets opfattelse en særlig skærpende omstændighed.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof handlede væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 30. marts 2020 til den 29. juni 2021.

Det skal desuden indskærpes over for praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge B for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at praktiserende læge B den 22. juni 2021 på relevant vis fornyede recepterne på Imozep, Sertralin og Tramadol Retard og ajourførte behandlingen, idet på dette tidspunkt havde været i behandling med denne kombination af præparater i ca. 15 måneder uden at have oplevet nogen uhensigtsmæssig påvirkning herved. Den omstændighed, at der forelå en korrespondance fra hjemmesygeplejen fra den 16. juni 2021, hvori det blev beskrevet, at havde påvirket almentilstand, kvalme og opkastninger, gav ikke i sig selv anledning til, at praktiserende læge B burde have mistænkt, at hun oplevede bivirkninger til medicinen, idet det også er symptomer på KOL, som var kendt med.
 • at der ikke var grundlag for, at praktiserende læge B foretog yderligere opfølgning på behandlingen, idet en anden læge i lægeklinikken var ansvarlig for behandlingen af , herunder for at lave opfølgende samtaler om behandlingen og nedtrapning af denne

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 22. juni 2021 hos .

OFFENTLIGGØRELSE

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår praktiserende læge Jørgen Mikkelsen Zederkof. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- sager på sundhedsområdet:

 • § 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler:

 • 2.2.2 om ordination og receptfornyelse
 • 2.2.7 om behandlingsplaner og opfølgning
 • 3.1.3 om langvarige/kroniske non-maligne smerter